Quyết định 25/2005/QĐ-BYT

Quyết định 25/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phòng, chống HIV/ADIS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương đã được thay thế bởi Thông tư 02/2015/TT-BYT chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 25/2005/QĐ-BYT NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2005/QĐ-BYT ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 2. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh có chức năng:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2. Là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm tỉnh.

Điều 4. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh trên cơ sở chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hoặc để Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV;

b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống HIV/AIDS;

c) Giám sát HIV/AIDS/STI, xét nghiệm HIV; tư vấn cho người nhiễm HIV; công tác chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, an toàn truyền máu và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác theo quy định;

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS;

đ) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS theo kế hoạch của địa phương và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

e) Làm đầu mối quản lý và tổ chức triển khai thực hiện dự án phòng chống HIV/AIDS quốc gia, các dự án liên quan và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS được giao theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5.Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chức năng gồm:

a) Phòng Kế hoạch tài chính;

b) Phòng Tổ chức hành chính.

3. Các khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng;

b) Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI;

c) Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS;

d) Khoa Xét nghiệm.

Điều 6. Biên chế và định mức lao động

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Ngân sách sự nghiệp y tế;

2. Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

3. Thu phí theo quy định của pháp luật;

4. Viện trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1. Phòng Kế hoạch tài chính:

a) Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

b) Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các khoa, phòng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của Trung tâm và cho tuyến dưới;

đ) Tổng hợp các hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin và phân tích số liệu do các đơn vị báo cáo; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e) Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2. Phòng Tổ chức hành chính:

a) Quản lý công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

c) Quản lý tài sản của Trung tâm.

3. Khoa Truyền thông, can thiệp và huy động cộng đồng:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và huy động gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống HIV/AIDS;

b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh;

d) Đầu mối cung cấp các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông; thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS.

4. Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI:

a) Tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS/STI trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc HIV đảm bảo an toàn truyền máu, phòng, chống các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con qua các dịch vụ y tế, xã hội và xét nghiệm tự nguyện;

c) Phối hợp với các khoa, phòng và các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá các hoạt động tuyến dưới.

5. Khoa Tư vấn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc người nhiễm HIV tại Trung tâm, cộng đồng và gia đình;

b) Làm đầu mối quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật đối với đội ngũ cộng tác viên tham gia thực hiện công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV.

6. Khoa Xét nghiệm:

a) Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV;

b) Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn trước và sau xét nghiệm;

c) Đầu mối quản lý công tác xét nghiệm HIV, chẩn đoán AIDS trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2005
Ngày hiệu lực02/10/2005
Ngày công báo17/09/2005
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Thị Trung Chiến
        Ngày ban hành05/09/2005
        Ngày hiệu lực02/10/2005
        Ngày công báo17/09/2005
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/08/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức trung tâm phòng chống HIV/ADIS tỉnh thành phố thuộc trung ương