Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THUỘC ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2006-2010"

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Trên cơ sở đồng ý của Bộ Tài chính tại công văn số 8902/BTC-HCSN ngày 21/7/2006 và công văn số 12917/BTC-HCSN ngày 19 tháng 10 năm 2006 về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010;
Xét đề nghị của Tổng cục tr­ưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trư­ởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- L­ưu VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2006/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2006
Ngày hiệu lực05/01/2007
Ngày công báo21/12/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2006/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýBùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành04/12/2006
        Ngày hiệu lực05/01/2007
        Ngày công báo21/12/2006
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN nội dung chi nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai Hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại 2006-2010