Quyết định 25/2006/QĐ-BTM

Quyết định 25/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại đã được thay thế bởi Quyết định 40/2008/QĐ-BCT quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công thương và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại


BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 0983/2006/QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và cán bộ, công chức của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Trang mạng MOT;
- Lưu VT, TMĐT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

(Click đôi vào biểu tượng bên dưới để mở file đính kèm)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo16/08/2006
Số công báoTừ số 59 đến số 60
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2006/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýTrương Đình Tuyển
       Ngày ban hành27/07/2006
       Ngày hiệu lực31/08/2006
       Ngày công báo16/08/2006
       Số công báoTừ số 59 đến số 60
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2006/QĐ-BTM Quy chế sử dụng chữ ký số Bộ Thương mại