Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh đã được thay thế bởi Quyết định 33/2012/QĐ-UBND Quy chế thu quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2132/STC-NS ngày 03 tháng 3 năm 2008 về điều chỉnh quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 96/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Điều 1. Quỹ quốc phòng, an ninh là quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức dưới hình thức vận động, tự nguyện, được thành lập theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp vận động nhân dân, cơ quan tổ chức tùy theo khả năng đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh. Ủy ban nhân dân các cấp không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Điều 2. Đối tượng vận động đóng góp của Quỹ quốc phòng, an ninh là các hộ dân và các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội.

Điều 3. Quỹ quốc phòng, an ninh được sử dụng chi cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương và được phân phối sử dụng như sau:

Trích 5% trên tổng số thu để bồi dưỡng cho người trực tiếp đi thu.

Số còn lại sử dụng vào việc chi hoạt động củng cố, phát triển mạng lưới quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Điều 4. Phương thức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh: Vận động sự đóng góp tự nguyện của các hộ dân và các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn Thành phố.

Điều 5. Việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh phải sử dụng biên lai thu theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính do cơ quan tài chính phát hành.

Điều 6. Các trường hợp sau đây được Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn miễn vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh:

6.1. Hộ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh.

6.2. Hộ xóa đói giảm nghèo, già neo đơn.

6.3. Gia đình có con em tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng dân quân thường trực.

Điều 7. Quỹ quốc phòng, an ninh do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trực tiếp quản lý và sử dụng. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xây dựng dự toán thu và kế hoạch sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Việc quản lý sử dụng quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn phải thực hiện công khai tài chính và kết quả thu, quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh theo đúng quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 về hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Điều 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện thu và quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh của phường - xã, thị trấn trên địa bàn. Định kỳ ngày 31 tháng 12 hàng năm thực hiện báo cáo kết quả thu, chi quỹ cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Sở Tài chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo15/04/2008
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Hồng
       Ngày ban hành31/03/2008
       Ngày hiệu lực10/04/2008
       Ngày công báo15/04/2008
       Số công báoSố 39
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2008/QĐ-UBND quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh