Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức đã được thay thế bởi Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2008 bãi bỏ Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 13 quy định tạm thời về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh:

a) Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được Thủ trưởng đơn vị phân công chuyên trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy chế tổ chức tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;

b) Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân;

c) Không áp dụng mức hỗ trợ theo quy định này đối với cán bộ, công chức đã hưởng phụ cấp ngành, nghề theo quy định.

2. Mức hỗ trợ:

a) Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của công dân quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng như sau:

- Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 150.000 đồng/người;

- Tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 200.000 đồng/người;

- Tại Sở, ngành tỉnh: 200.000 đồng/người;

- Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 300.000 đồng/người.

b) Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được hưởng mức hỗ trợ theo buổi làm việc như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh mời, triệu tập: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được hưởng 70.000 đồng/người; các thành viên còn lại 60.000 đồng/người;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp huyện, thành phố mời, triệu tập: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được hưởng 60.000 đồng/người; các thành viên còn lại 50.000 đồng/người;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp xã, phường, thị trấn mời, triệu tập: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được hưởng 50.000 đồng/người; các thành viên còn lại 40.000 đồng/người.

3. Nguồn kinh phí chi trả và thời điểm áp dụng:

a) Kinh phí hỗ trợ theo quy định này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước, do đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chi trả (không trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), cân đối trong dự toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

b) Mức phụ cấp theo Quy định này được áp dụng kể từ tháng 10 năm 2008.

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2008
Ngày hiệu lực01/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2008
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýHuỳnh Thành Hiệp
        Ngày ban hành10/09/2008
        Ngày hiệu lực01/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2008
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2008/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức hỗ trợ cán bộ, công chức