Quyết định 25/2011/QĐ-UBND

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô đã được thay thế bởi Quyết định 17/2014/QĐ-UBND Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2011/QĐ-UBND biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2011/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1752/TC - GCS ngày 14 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mức cước quy định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định sau:

- Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Điều 1 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu VT, XDCB, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC

BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ
(Kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn giá cước cơ bản:

Biểu cước này dùng để tính giá cước vận tải bằng phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (riêng giá cước vận chuyển đất, cát đắp nền, san lấp sân bãi được tính theo định mức xây dựng cơ bản hiện hành và không được vượt quá giá cước tại Phụ lục này với cự ly tương ứng).

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1:

Hàng bậc 1 bao gồm: Cát, sạn (sỏi), đá xây, gạch xây các loại.

Đơn vị tính: Đồng/Tấn/Km

 Loại đường

Cự ly

Đường
loại 1

Đường
loại 2

Đường
loại 3

Đường
loại 4

Đường
loại 5

Đường
loại 6

1

7.949

8.347

9.182

10.100

12.119

14.544

2

4.950

5.199

5.719

6.290

7.548

9.058

3

3.958

4.155

4.570

5.027

6.033

7.240

4

3.562

3.740

4.114

4.525

5.432

6.518

5

3.407

3.577

3.936

4.328

5.194

6.234

6

3.233

3.395

3.735

4.107

4.928

5.914

7

3.123

3.278

3.606

3.966

4.760

5.712

8

3.048

3.201

3.521

3.873

4.648

5.578

9

2.997

3.147

3.461

3.808

4.570

5.484

10

2.965

3.113

3.426

3.767

4.520

5.425

11

2.905

3.050

3.356

3.691

4.429

5.314

12

2.849

2.990

3.290

3.619

4.344

5.212

13

2.783

2.922

3.215

3.536

4.243

5.092

14

2.722

2.858

3.143

3.458

4.150

4.979

15

2.664

2.797

3.077

3.385

4.061

4.874

16

2.598

2.727

2.999

3.300

3.959

4.752

17

2.560

2.689

2.958

3.254

3.905

4.685

18

2.538

2.664

2.931

3.225

3.869

4.643

19

2.506

2.632

2.895

3.184

3.822

4.585

20

2.462

2.586

2.844

3.128

3.754

4.505

21

2.389

2.509

2.759

3.036

3.643

4.371

22

2.321

2.436

2.681

2.948

3.538

4.247

23

2.261

2.373

2.611

2.871

3.446

4.136

24

2.208

2.319

2.552

2.807

3.368

4.041

25

2.159

2.268

2.494

2.744

3.291

3.951

26

2.101

2.205

2.426

2.669

3.203

3.844

27

2.042

2.144

2.358

2.594

3.113

3.735

28

1.982

2.081

2.288

2.518

3.021

3.626

29

1.924

2.021

2.224

2.445

2.934

3.521

30

1.873

1.967

2.164

2.380

2.856

3.429

31- 35

1.817

1.907

2.100

2.309

2.771

3.324

36 - 40

1.768

1.856

2.042

2.246

2.695

3.233

41- 45

1.729

1.814

1.996

2.196

2.635

3.162

46 - 50

1.693

1.778

1.955

2.151

2.581

3.097

51 - 55

1.661

1.744

1.918

2.110

2.533

3.038

56 - 60

1.632

1.714

1.885

2.074

2.489

2.987

61 - 70

1.608

1.586

1.856

2.042

2.451

2.941

71 - 80

1.586

1.666

1.833

2.016

2.419

2.902

81 - 90

1.569

1.647

1.812

1.992

2.392

2.870

91 - 100

1.554

1.632

1.795

1.975

2.370

2.844

>=101

1.544

1.622

1.783

1.962

2.353

2.824

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: Được tính bằng 1,1 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Xi măng, ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, quặng các loại, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song...), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước),...)

3. Đơn giá cước cơ bản hàng đối với hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, vôi các loại, phân bón các loại (trừ động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa).

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: Được tính bằng 1,4 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong Danh mục 4 bậc hàng nêu trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2011
Ngày hiệu lực 26/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/03/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2011/QĐ-UBND biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2011/QĐ-UBND biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2011/QĐ-UBND biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện ô tô