Quyết định 25/2013/QĐ-UBND

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 53/2016/QĐ-HĐND mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2012/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Sau khi báo cáo và được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 465/HĐND-VP ngày 13/11/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 224/TTr-STC- ngày 12/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mức thu phí quy định tại Mục II và Mục III Phụ lục kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh:

II

Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng:

Mức thu Phí
(đồng/xe/lần ra vào)

A

Phương tiện vận tải chở các mặt hàng: hoa quả, nông sản.

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

800.000

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

1.600.000

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 fit

2.800.000

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 fit

4.000.000

B

Phương tiện vận tải chở các mặt hàng còn lại.

 

1

Xe ô tô có tải trọng dưới 04 tấn

1.000.000

2

Xe ô tô có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn

2.000.000

3

Xe ô tô có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; Xe chở hàng bằng container 20 fit

3.500.000

4

Xe ô tô có tải trọng từ 18 tấn trở lên; Xe chở hàng bằng container 40 fit

5.000.000

III

Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa: thu bằng 0,3 lần các mức thu quy định tại Mục I, II hoặc thu bằng 0,3 lần mức thu của phương tiện vận tải chưa sang tải hàng hóa (trừ khoản 7, Mục I) nêu trên.

2. Các nội dung khác thực hiện theo đúng Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao Thông vận tải, Công thương, Ngoại Vụ; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở TT&TT, Đài PT-TH (tuyên truyền);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Website Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;
- Lưu: VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực24/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành14/11/2013
       Ngày hiệu lực24/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2013/QĐ-UBND mức thu phí sử dụng bến bãi vận tải hàng hóa cửa khẩu Lạng Sơn