Quyết định 25/2014/QĐ-UBND

Quyết định 25/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2014/QĐ-UBND phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của lao động nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về quy định khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH TIỀN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý lao động nước ngoài giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại tỉnh Tiền Giang được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm công tác phối hợp thực hiện của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quản lý lao động nước ngoài đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người lao động nước ngoài đến làm việc tại Tiền Giang.

3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này.

4. Đảm bảo tính chủ động, kịp thời, khách quan trong quá trình phối hợp quản lý lao động nước ngoài. Kịp thời phát hiện những quy định chưa phù hợp để bổ sung, sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về các quy định của pháp luật đối với lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp các loại giấy tờ có liên quan đến lao động nước ngoài: lý lịch tư pháp, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Tiền Giang.

3. Quản lý việc lưu trú, tạm trú của lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại Tiền Giang.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang, là cơ quan đầu mối tổ chức phối hợp.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và quy định của tỉnh về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, sử dụng giấy phép lao động, trách nhiệm của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước liên quan trong việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

4. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và thông báo bằng văn bản về những vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho các nhà thầu nước ngoài theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động. Lưu hồ sơ cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của người sử dụng lao động. Xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Định kỳ hàng tháng thông báo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình cấp giấy phép lao động. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định.

9. Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện quy định thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày xác định lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất lao động nước ngoài đó.

Điều 5. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang, các quy định liên quan đến lý lịch tư pháp.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp của lao động nước ngoài theo quy định.

3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với lao động nước ngoài theo quy định.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh cư trú, đi lại, hoạt động của lao động nước ngoài tại Việt Nam đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài để thực hiện tốt các quy định về xuất nhập cảnh của lao động nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thị thực; cấp gia hạn, sửa đổi, hủy bỏ chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

5. Theo dõi, tổng hợp việc cấp thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại các đơn vị, doanh nghiệp và đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm.

7. Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc lưu trú, tạm trú của lao động nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Điều tra, xác minh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài và lao động nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, an ninh trật tự.

9. Chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các xã, phường, thị trấn, đồn Công an Khu công nghiệp thực hiện công tác đăng ký, quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại địa bàn.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho lao động nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe theo quy định; đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động khám sức khỏe hoặc xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở khám sức khỏe không đủ điều kiện theo quy định.

Điều 8. Sở Công Thương

1. Hướng dẫn các văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các quy định của pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài.

2. Thẩm định hồ sơ, thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở chính đặt tại tỉnh Tiền Giang).

3. Định kỳ hàng quý, thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép, giải thể của văn phòng đại diện và chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động tại Tiền Giang.

4. Phối hợp thẩm định các trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận hoạt động chi chánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để được hướng dẫn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, nhập cảnh, cư trú, đi lại của lao động nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời gửi bản sao các giấy chứng nhận này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

2. Khi thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận hoạt động chi chánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngừng hoạt động, giải thể, phá sản thì thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để theo dõi, quản lý.

3. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm.

Điều 10. Sở Tài chính

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang theo quy định tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang.

Điều 11. Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các loại văn bản, giấy tờ trên cơ sở đề nghị của các cá nhân, tổ chức nhà nước theo quy định.

2. Phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh, sử dụng lao động nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh để nắm tình hình, theo dõi, giải quyết các vụ việc, hồ sơ liên quan công tác lãnh sự có yếu tố nước ngoài trong quá trình lao động nước ngoài lao động trên địa bàn tỉnh (tai nạn, chết, vi phạm pháp luật…).

4. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đề xuất xử lý những trường hợp vi phạm.

Điều 12. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác quản lý lao động nước ngoài đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài.

2. Khi thực hiện việc cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý, gửi bản sao các giấy chứng nhận này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp theo dõi, quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

3. Thực hiện quản lý việc lưu trú, tạm trú của lao động nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cư trú làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

4. Hướng dẫn các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục cấp giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

5. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đề xuất xử lý vi phạm.

6. Báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh để phục vụ công tác phối hợp quản lý.

7. Thực hiện các quy định về quản lý lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật khi được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xử lý kịp thời những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài hoạt động tại địa phương không bảo đảm các thủ tục theo quy định.

Điều 14. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Hướng dẫn, cung cấp cho lao động nước ngoài các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Làm thủ tục khai báo tạm trú cho lao động nước ngoài với Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an khu công nghiệp nơi lao động nước ngoài tạm trú và xác nhận cam kết tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh.

4. Làm các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

5. Làm thủ tục đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh sau khi đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động.

6. Sử dụng lao động nước ngoài làm công việc đúng nội dung giấy phép lao động đã được cấp. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản, bảo đảm các chế độ, quyền lợi của lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Gửi văn bản thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khi được Sở Lao động - Thương binh và xã hội cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài thì gửi bản sao một trong các loại giấy tờ trên về Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

9. Quản lý hồ sơ và thường xuyên cập nhật, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức.

10. Quản lý, hướng dẫn lao động nước ngoài chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, nghiêm cấm các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

11. Thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của người lao động nước ngoài và có trách nhiệm nộp trực tiếp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp không thu lại được giấy phép lao động thì phải báo cáo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12. Phối hợp và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng lao động nước ngoài và việc lưu trú, tạm trú của lao động nước ngoài tại đơn vị.

13. Phải tổ chức nơi ở theo quy định về lưu trú và phải cam kết việc tạm trú của người lao động nước ngoài đảm bảo an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động của khu công nghiệp.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng (trước ngày 5 của tháng), quý (trước ngày 5 của tháng đầu tiên hàng quý), 6 tháng (trước ngày 05/7 hàng năm), một năm (trước ngày 05/01 của năm kế tiếp) về tình hình sử dụng lao động nước ngoài của đơn vị cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh. Đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng báo cáo về Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Ngoài báo cáo theo định kỳ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài báo cáo đột xuất về tình hình sử dụng lao động nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, trước ngày 05 tháng 7 và hàng năm, trước ngày 05 tháng 01 của năm kế tiếp các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình lao động nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì họp đánh giá việc thực hiện Quy chế này của các cơ quan chức năng trong tỉnh.

Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt những nội dung Quy chế này thì được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực17/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2014/QĐ-UBND phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2014/QĐ-UBND phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Đức
       Ngày ban hành07/08/2014
       Ngày hiệu lực17/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 25/2014/QĐ-UBND phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2014/QĐ-UBND phối hợp thực hiện quản lý lao động nước ngoài làm việc Tiền Giang

        • 07/08/2014

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/08/2014

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực