Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 09/10/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 477/TTr-STC ngày 05/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về “Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”, như sau:

1. Bổ sung khoản 4, Điều 11:

“4. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội ban hành giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên cơ sở văn bản thẩm định của UBND cấp tỉnh”.

2. Bổ sung khoản 6, Điều 17:

“6.Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước”.

3. Sửa đổi số thứ tự khoản 6, 7, 8, Điều 17 thành khoản 7, 8, 9.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định của UBND tỉnh về ban hành giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ TC, Bộ TN và MT (b/c);
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các Hội, đoàn thể;
- Cục KT văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPTU, VP UBND, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Nam;
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Phòng K. tra VBQPPL – Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH, VX, NC, KTN, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 01/09/2015
Ngày hiệu lực 11/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định quản lý nhà nước về giá Quảng Nam