Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2017/QĐ-UBND trình tự thủ tục tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức Tiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 5 VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2016/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đng làm việc và đn bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyn, xét tuyn viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“Điều 6. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, mà người đứng đầu đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm thì người đứng đầu đơn vị đó tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị mình; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTr VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; W
ebsite tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực15/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND trình tự thủ tục tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức Tiên Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2017/QĐ-UBND trình tự thủ tục tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức Tiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Hưởng
       Ngày ban hành05/10/2017
       Ngày hiệu lực15/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2017/QĐ-UBND trình tự thủ tục tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức Tiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2017/QĐ-UBND trình tự thủ tục tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức Tiên Giang

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực