Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về mức phụ cấp kiêm nhiệm của Hội đồng giám sát xổ số Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ s;

Căn cứ Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 về kinh doanh x s;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2383/STC-TCDN ngày 29/10/2018 và Báo cáo thẩm định số 204/BC-STP ngày 30/10/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

1. Mức chi giám sát buổi tối hàng ngày: 70.000 đồng/buổi.

2. Mức chi giám sát buổi tối các ngày thứ bảy, chủ nhật: 90.000 đồng/buổi.

3. Mức chi giám sát buổi tối các ngày lễ, tết: 140.000 đồng/buổi.

Điều 2. Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Nam Định thực hiện chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đúng đối tượng, mục đích và hạch toán chi phí này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2018 và thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Nam Định; Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ s tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Website: UBND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH THƯỜNG TRC
Ngô Gia Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực09/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýNgô Gia Tự
       Ngày ban hành31/10/2018
       Ngày hiệu lực09/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2018/QĐ-UBND mức phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng giám sát xổ số Nam Định