Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc kèm theo Quyết định 23/2018/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về quản lý kinh phí cai nghiện bắt buộc Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2018 CỦA UBND TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 0/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 75/TTr-SLĐTBXH ngày 24/6/2019 về việc bãi bỏ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 104/BC-STP ngày 14/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVB QPPL);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Website tỉnh, công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP1, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(29/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về quản lý kinh phí cai nghiện bắt buộc Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về quản lý kinh phí cai nghiện bắt buộc Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýTrần Lê Đoài
       Ngày ban hành02/08/2019
       Ngày hiệu lực15/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (29/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về quản lý kinh phí cai nghiện bắt buộc Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về quản lý kinh phí cai nghiện bắt buộc Nam Định

           • 02/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực