Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 54/2008/QĐ-UBND về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2008/QĐ-UBND NGÀY 11/11/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA DẠY NGHỀ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn c Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đi với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định s 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư s 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư s 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết s 207/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 876/TTr-SLĐTBXH ngày 12/6/2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1571/STP-XDKTVB ngày 07/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An giai đoạn 2008-2010 và những năm tiếp theo.

Lý do: Nội dung của Quyết định không còn phù hp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trin khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐ-TBXH;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LA;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban NCTCD tỉnh;
- Phòng: VHXH+KTTC+THKSTTHC;
- Lưu: VT, thu
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành17/06/2019
       Ngày hiệu lực25/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An

           • 17/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực