Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND về bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ XÂY DỤNG MỚI ĐỐI VỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dng; Nghị định s 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 ca Chính ph về quản chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính ph Quy định về bồi thường, h trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngàv 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một s nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Theo đ nghị của Sở Xây dựng tại các văn bản s: 561/SXD-KTXD ngày 28 tháng 01 năm 2019, 1231/SXD-KTXD ngày 13 tháng 3 năm 2019 và 3053/SXD-KTXD ngày 31 tháng 5 năm 2019 về việc đề nghị ban hành Quy định Bảng giá xây dựng mới đi với nhà, công trình xây dựng khác gắn nền với đất để xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo thẩm định ca Sở Tư pháp tại các văn bản số: 60/BCTĐ-STP ngày 21 tháng 02 năm 2019; 1229/STP-XDVB ngày 31 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Quy định về việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 4925/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ch tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Th trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2 Quyết định;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính;
- Thường trực T
nh ủy, Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn
Đại biểu QH tnh Thanh Hóa;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tnh;
- Cục Ki
m tra văn bn, Bộ Tư pháp;
- UB MTT
Q tnh và các đoàn thể cấp tnh;
- Công báo t
nh Thanh Hóa;
- Cổng thông tin
điện tử tnh Thanh a;
- Lưu: V
T, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

BẢNG GIÁ

XÂY DỰNG MỚI ĐỐI VỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 25/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Loại hình kiến trúc

ĐVT

Đơn giá (đồng/ĐVT)

1

Lều quán tạm bằng tranh tre na lá (không phân biệt chiều cao).

m2

57.000

2

Lu quán không có tường xây xung quanh mái lợp Fiprôciment, nền đổ bê tông lót, láng va XMC (không phân biệt chiều cao)

m2

160.000

3

Nhà tranh tre nứa lá nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung (không phân biệt chiều cao).

m2

367.000

4

Nhà g vách toóc xi (cả xây bao móng) nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

577.000

- Mái lp ngói

m2

687.000

5

Nhà xây (cả móng) tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 110 bổ trụ, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chnh

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

1.578.000

- Mái lợp ngói

m2

2.057.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ

m2

2.629.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

2.483.000

6

Nhà xây (cả móng) tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 110 bổ trụ, tường trát vữa, lăn sơn các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh

- Mái lợp ngói

m2

2.209.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ

m2

2.810.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

2.675.000

7

Nhà xây (c móng) tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220, tường trát va, quét vôi các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

1.877.000

- Mái lợp ngói

m2

2.374.000

- Mái BTCT đổ tại ch

m2

2.792.000

- Mái BTCT lp ghép

m2

2.569.000

8

Nhà xây (cả móng) tường xây gạch đt nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220, tường trát va, n sơn các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp ngói

m2

2.504.000

- Mái BTCT đổ tại ch

m2

2.934.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

2.706.000

9

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hp bê tông cốt thép, tường trát va, quét vôi các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chnh.

 

- Mái lợp ngói.

m2

2.836.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

m2

3.328.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

3.059.000

10

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hợp bê tông cốt thép, tường trát vữa, lăn sơn các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp ngói.

m2

3.012.000

- Mái BTCT đổ tại ch.

m2

3.463.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

3.204.000

11

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hợp bê tông cốt thép, tường trát vữa, quét vôi các màu, nền lát gạch XMH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp ngói.

m2

3.127.000

- Mái BTCT đổ tại ch.

m2

3.474.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

3.152.000

12

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220, khung cột BTCT chịu lực, móng xây kết hợp bê tông cốt thép, tường trát vữa, lăn sơn các màu, nền lát gạch MXH, lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp ngói.

m2

3.253.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

m2

3.619.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

3.308.000

13

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng bê tông cốt thép kết hợp xây, tường trát vữa XM, quét vôi các màu, tường khu vệ sinh p gạch men sứ, nn lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa sổ có hoa sắt, cầu thang láng GRANITÔ, điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, b tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh.

- Mái BTCT đổ tại ch.

m2

4.138.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

3.882.000

14

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng BTCT kết hợp xây, tường trát va XM, lăn sơn các màu, tường khu vệ sinh ốp sạch men sứ, nền lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa sổ có hoa st, cầu thang láng GRANITÔ, điện sinh hoạt, điện chng sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, bể tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh.

- Mái BTCT đổ tại ch.

m2

4.313.000

- Mái BTCT lắp ghép

m2

4.015.000

15

Nhà xây tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, dày 220 kết hợp tường dày 110, khung cột BTCT chịu lực, móng bê tông cốt thép kết hợp xây, tường trát vữa XM, sơn SILICAT các màu, tường khu vệ sinh ốp gạch men sứ, nền lát gạch CERAMIC 300*300 và gạch chống trơn, cửa gỗ nhóm III, cửa s có hoa st, cu thang lát đá nguyên tấm, làm mái dốc trên mái bê tông (lợp tôn hoặc ngói để chống nóng và trang trí), điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường, lắp quạt các loại, thiết bị vệ sinh, két nước mái, bể tự hoại), hoàn thiện hoàn chỉnh.

- Mái BTCT đổ tại chỗ.

m2

5.054.000

- Mái BTCT lp ghép

m2

4.849.000

16

Nhà khung, cột, kèo bng thép hình, móng cột BTCT, mái lớp tôn, nền bê tông đá 1x2cm M200# D=10cm, có hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, không có tường bao (tường bao tính riêng theo từng chất liệu).

m2

1.151.000

17

Nhà xây gạch tro lò, gạch cốm (cả móng), tường trát vữa, quét vôi các màu, nền bê tông gạch vỡ láng vừa xi măng cát hoặc lát gạch (bát hoặc XMH), lắp điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

995.000

- Mái BTCT đổ tại chỗ

m2

1.887.000

- Mái lợp ngói.

m2

1.213.000

18

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột 25cm. Sàn, vách nhà thưng bng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

m2

624.000

19

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột g nhóm I, II. Đường kính cột 25cm. Sàn, vách nhà thưng bng g hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tảng (không phân biệt chiều cao)

m2

948.000

20

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bng g hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

m2

656.000

21

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm I, II. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bng g hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tng (không phân biệt chiều cao)

m2

1.024.000

22

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột g nhóm III - VI. Đường kính cột 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

m2

523.000

23

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tng (không phân biệt chiều cao)

m2

871.000

24

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gỗ nhóm III-VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột chôn (không phân biệt chiều cao)

m2

568.000

25

Nhà sàn mái lợp tranh, khung, cột gồ nhóm III- VI. Đường kính cột > 25cm. Sàn, vách nhà thưng bằng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Nhà cột kê tng (không phân biệt chiều cao)

m2

943.000

26

Nhà g khung nhà kẻ bảy g nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

895.000

+ Mái lợp ngói.

m2

986.000

- Nhà cột kê tng

m2

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

 

915.000

+ Mái lợp ngói.

m2

1.018.000

27

Nhà g khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I,II, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng ghồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

954.000

+ Mái lợp ngói.

m2

1.066.000

- Nhà cột kê tảng

m2

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

991.000

+ Mái lợp ngói.

m2

1.109.000

28

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy g nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đt nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

 

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

804.000

+ Mái lợp ngói.

m2

895.000

- Nhà cột kê tảng

m2

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

825.000

+ Mái lợp ngói.

m2

935.000

29

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy g nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng ghồng sc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

889.000

+ Mái lợp ngói.

m2

991.000

- Nhà cột kê tảng

m2

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

900.000

+ Mái lp ngói.

m2

1.018.000

30

Nhà gỗ khung nhà kẻ by g nhóm I, II, nền láng vữa XM cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng g hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

842.000

+ Mái lp ngói.

m2

948.000

- Nhà cột kê tảng

m2

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

868.000

+ Mái lợp ngói.

m2

986.000

31

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giy dầu.

m2

911.000

+ Mái lợp ngói.

m2

1.030.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nửa lá, giấy dầu.

m2

959.000

+ Mái lợp ngói.

m2

1.044.000

32

Nhà gỗ khung nhà kẻ bảy g nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng g hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

746.000

+ Mái lợp ngói.

m2

831.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

775.000

+ Mái lợp ngói.

m2

880.000

33

Nhà g khung nhà kẻ by g nhóm III-VI, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng g hồng sc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

802.000

+ Mái lợp ngói.

m2

926.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

863.000

+ Mái lợp ngói.

m2

977.000

34

Nhà gỗ khung kèo cầu by cọc gỗ nhóm I, II, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng g hồng sc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

799.000

+ Mái lợp ngói.

m2

915.000

- Nhà cột kê tng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

840.000

+ Mái lợp ngói.

m2

942.000

35

Nhà gỗ khung kèo cầu by cọc g nhóm I, II, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng g hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

884.000

+ Mái lợp ngói.

m2

960.000

- Nhà cột kê tng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

905.000

+ Mái lp ngói.

m2

1.006.000

36

Nhà gỗ khung kèo cầu by cọc g nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

740.000

+ Mái lợp ngói.

m2

851.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

765.000

+ Mái lp ngói.

m2

884.000

37

 

Nhà g khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Móng tường bao xung quanh nhà xây gạch đá, vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

781.000

+ Mái lợp ngói.

m2

894.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

812.000

+ Mái lợp ngói.

m2

908.000

38

Nhà g khung kèo cầu bảy cọc g nhóm I, II, nn láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng g hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

1.001.000

+ Mái lợp ngói.

m2

873.000

- Nhà cột kê tng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

785.000

+ Mái lợp ngói.

m2

906.000

39

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cc g nhóm I, II, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

797.000

+ Mái lợp ngói.

m2

904.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

846.000

+ Mái lợp ngói.

m2

963.000

40

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc g nhóm III-VI, nền láng va xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sắc hoặc luồng. Đường kính cột 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

661.000

+ Mái lợp ngói.

m2

840.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

676.000

+ Mái lợp ngói.

m2

785.000

41

Nhà gỗ khung kèo cầu bảy cọc gỗ nhóm III-VI, nền láng vữa xi măng cát hoặc lát gạch đất nung. Vách thưng gỗ hồng sc hoặc luồng. Đường kính cột > 25cm.

- Nhà cột chôn

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

712.000

+ Mái lợp ngói.

m2

813.000

- Nhà cột kê tảng

 

 

+ Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

745.000

+ Mái lợp ngói.

m2

856.000

42

Nhà cột luồng, gỗ, dun, vách nứa hoặc trát toóc xi. Nn đất hoặc láng vữa xi măng cát, ca bướm hoặc cửa liếp. Mái lp tranh, nứa lá, giấy dầu.

m2

383.000

43

Gác xép được tính theo giá thực tế ca vật liệu làm gác xép.

 

 

44

Cầu thang (ngoài nhà )

 

 

- Cầu thang g:

m2

259.000

- Cầu thang BTCT kết hợp gạch đá

m2

829.000

45

Mái chống nóng trên mái nhà bằng

 

 

- Mái lợp tôn, cột kèo, xà bằng ống thép tráng kẽm

m2

300.000

- Mái lợp ngói

m2

320.000

46

Nhà bếp.

 

 

Bảng giá tính cho nhà bếp độc lập (chỉ có chức năng bếp), nhà có một phn diện tích làm bếp thì toàn bộ ngôi nhà được xác định giá bồi thường theo giá nhà có kết cấu tương ứng.

 

 

- Kết cấu tranh tre nứa lá

m2

228.000

- Tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, mái BTCT, mái BTCT

m2

1.679.000

- Tường xây gạch tro lò, gạch cốm, mái BTCT

m2

1.223.000

- Tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, mái lợp ngói

m2

1.114.000

- Tường xây gạch tro lò, gạch cốm, mái lợp ngói

m2

907.000

47

Chuồng trại

 

 

a) Tranh tre nứa lá

m2

62.000

- Kết cấu tranh tre na lợp Fiprôciment

m2

87.000

b) Tường xây gạch nung D = 110, trát VXM, nền BTGV láng VXM

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

284.000

- Mái lợp ngói, tôn màu, Fiprôciment

m2

433.000

 

c) Tường xây gạch không nung D = 110, trát VXM, nền BTGV láng VXM

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

203.000

- Mái lợp ngói, tôn màu, Fiprôciment

m2

302.000

d) Tường xây gạch nung D = 220, trát VXM, nền BTGV láng VXM

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

552.000

- Mái lợp ngói, lợp tôn, Fiprôciment

m2

678.000

e) Tường xây đá, trát va XM, nền BTGV láng va XM.

 

 

- Mái lợp tranh, nứa lá, giấy dầu

m2

395.000

- Mái lợp ngói, lợp tôn, Fiprôciment

m2

552.000

 

Nhà tắm. Bảng giá tính là nhà tm độc lập, nhà tắm nm trong nhà khép kín thì tính bồi thường theo kết cấu thực tế của nhà-Phần p gạch men tính riêng.

48

a) Tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn,

 

 

+ Không có mái

m2

622.000

+ Mái lợp ngói, gác tấm đan đúc sẵn, đổ bê tông cốt thép tại chỗ

m2

878.000

b) Tường xây gạch, mái đổ bê tông cốt thép tại ch, tường ốp gạch men kính, nền lát gạch chống trơn

m2

1.254.000

c) Tranh tre nứa lá

m2

103.000

49

Nhà xí. Bảng giá tính là nhà xí độc lập, nhà xí nằm trong nhà khép kín thì tính bồi thường theo kết cấu thực tế của nhà - Phần ốp gạch men tính riêng.

a) Tường xây gạch, mái lợp ngói, gác tấm đan đúc sẵn, (nhà xí độc lập đổ bê tông cốt thép tại ch tính theo Bảng giá nhà tắm đổ bê tông đã bao gồm c gạch p lát) (Trong Bng giá đã tính cả hố chứa phân, khối lượng xây bể pht tính riêng)

- Loại 1 ngăn

m2

1.296.000

- Loại 2 ngăn

m2

1.866.000

b) Tranh tre nứa lá

hố

124.000

50

ờng rào (K cả trát, vôi ve, móng, đã tính gộp chung trong giá tường rào)

- Xây gạch chỉ 110, khoảng cách bổ trụ 3m

m2

217.000

- Xây gạch chỉ 220 khoảng cách b trụ 3m

m2

378.000

- Xây gạch tro lò

m2

129.000

- Xây đá (chiều dày tính bình quân)

m2

186.000

- Xếp đá khan (chiều dày tính bình quân)

m2

67.000

- Tường rào hoa st bng sắt hình (Kể cả móng rào và sơn), cánh cổng sắt (kể c sơn hoàn chỉnh).

m2

388.000

 

- Tường rào kết hợp thép hình và lưới B40 (kể cả móng rào và sơn).

m2

280.000

- Tường rào dây thép gai

m

57.000

- Tường rào bê tông thoáng

m2

155.000

- Khối xây trát trụ cổng bng gạch ch

m3

881.000

- Khối xây trát trụ cổng bng gạch không nung

m3

777.000

51

Bệ giặt (bao gồm xây trát láng, đổ và gác tm đan hoàn chnh)

- Loại > 1 m2

bệ

228.000

- Loại 1 m2

bệ

186.000

52

Một số chi tiết về nhà th, lăng mộ.

 

 

- Đầu đao + Bằng xi măng

cái

41.000

                 + Bằng sứ

cái

72.000

- Mặt nguyệt + Bằng xi măng

cái

72.000

                     + Bằng s

cái

165.000

- Rồng chầu + Bằng xi măng

đôi

280.000

                    + Bằng sứ

đôi

829.000

- Nghê chu

con

280.000

- Cột hương ngoài trời (thờ thiên): cột xây gạch hoặc bê tông cốt thép, phần bệ thờ bng xi măng

cái

466.000

53

Giếng nước

 

 

a) Phần đào đất (tính cho 1 m3 đào)

 

 

- Giếng sâu 8m

m3

186.000

- Giếng sâu > 8m -10m (Từ độ sâu > 8m - 10 m, 1m3 đào đất tăng 30.000 đ/m3)

- Giếng sâu > 10m (Tđộ sâu > 10 m, 1 m3 đào đất tăng 50.000 đ/m3)

Đào giếng qua đá ngầm (tính cho 1m3 đào qua đá không chia theo độ sâu)

m3

260.000

b) Phần xây trát

 

 

- Giếng kè đá ba, đá hộc.

m3

311.000

- Giếng xây đá ba, đá hộc.

m3

518.000

- Giếng xây gạch.

m3

985.000

54

Giếng khoan

(không kể phần xây, láng sân giếng, máy bơm, được tính riêng)

Đường kính 50mm sâu đến 50m

m

114.000

Đường kính 110mm sâu đến 50m

m

166.000

55

B các loại (tính cho 1m3 xây trát láng hoàn chnh chưa bao gồm bê tông đáy, nắp b - Lưu ý là khối xây trát, không phải khối tích bể)

 

- B nước xây trát D = 110

m3

1.796.000

- Bể nước xây trát D 220

m3

1.285.000

- B nước xây trát bằng gạch không nung

 

912.000

- B pht (tính bình quân các loại chiu dày + công đào đt)

m3

1.420.000

56

Móng (kết cu độc lập tách rời ngôi nhà hoặc đang thi công dở dang):

* Móng xây đá hộc

m3

497.000

* Móng xây gạch

m3

777.000

* Đào móng (bng th công)

m3

49.000

* Đắp đất nền móng (bng thủ công)

m3

37.000

* Đp cát nền móng (bng thủ công)

m3

114.000

Gia cố móng: Đóng cọc trên mặt đất, độc lập hoặc đang thi công dở dang

 

 

+ Cọc BTCT chiều dài cục <= 24 m, KT 25x25 cm

m

300.000

+ Cọc BTCT chiều dài cọc <= 24 m, KT 30x30 cm

m

325.000

+ Cọc tre dài <= 2,5m đường kính ɸ6-ɸ10

m

7.000

57

Bê tông các loại, cả cp pha hoàn chnh (kết cu độc lập tách rời ngôi nhà hoặc đang thi công dở dang):

* Bê tông không cốt thép.

 

 

- Bê tông đá dăm 100#.

m3

695.000

- Bè tông đá dâm 150#

m3

763.000

- Bê tông đá dăm 200#

m3

912.000

* Bê tông cốt thép xà, dầm giằng, cột, móng đá 1x2cm

150#

m3

4.231.000

200#

m3

4.282.000

250#

m3

4.334.000

300#

m3

4.386.000

* Bê tông cốt thép sàn lanh tô, ô văng, tấm đan, bn và các cấu kiện khác đá 1x2cm

150#

m3

3.231.000

200#

m3

3.341.000

250#

m3

3.462.000

300#

m3

3.561.000

58

Nền

 

 

- Bê tông gạch v D = 100

m2

41.000

- Láng vữa XM cát

m2

20.000

- Nn bê tông gạch v dày 10cm, láng va XMC

m2

62.000

- Nn lát gạch chỉ

m2

72.000

- Nn lát gạch lá nem, gạch bát

m2

62.000

 

- Nền lát gạch XM hoa 200x200 mm

m2

88.000

- Nn lát gạch chống trơn (vỉ) 300x300 mm

m2

124.000

- Nn lát gạch men chng trơn 200x200 mm

m2

155.000

- Nn lát gạch men sứ 150x150 mm

m2

98.000

- Nn lát gạch men 108x108mm

m2

108.000

- Nn lát gạch men Trung Quốc 300x300 mm

m2

100.000

- Nền lát gạch CERAMIC 300x300mm

m2

122.000

- Nền lát gạch CERAMIC 400x400 mm

m2

126.000

- Nền lát gạch CERAMIC 500x500 mm

m2

145.000

- Nền lát gạch CERAMIC 600x600 mm

m2

175.000

- Nền lát gạch CERAMIC 800x800 mm

m2

230.000

- Nền lát gạch bát Hạ Long 400x400 mm

m2

116.000

- Nn lát gạch bê tông 300x300 mm

m2

88.000

- Nn lát đá Marble (giá bình quân các kích thước: 200x200mm, 300x300mm và 400x400 mm)

m2

124.000

- Nền lát gạch GRANIT nhân tạo 300*300mm

m2

165.000

- Nn lát gạch GRANIT nhân tạo 400*400mm

m2

168.000

- Nền lát gạch GRANIT nhân tạo 500*500mm

m2

195.000

Nền lát gạch GRANIT nhân tạo 600*600mm

m2

220.000

Nn lát gạch GRANIT nhân tạo 800*800mm

m2

250.000

- Nn lát đá GRANIT tự nhiên Thanh Hóa (bình quân các kích cỡ)

m2

466.000

- Sàn g công nghiệp dày 0,8cm

m2

231.000

- Sàn gỗ công nghiệp dày 1,2cm

m2

269.000

- Sàn g nhóm III ván sàn D = 2cm

m2

371.000

- Sàn g nhóm III ván sàn D = 3cm

m2

440.000

59

Trát láng

m2

 

- Trát, quét vôi các màu (bình quân)

m2

36.000

- Trát láng Granitô bình quân

m2

176.000

- Trát đá rửa, vôi gai, vôi quay (bình quân)

m2

136.000

60

Sơn quét vôi

 

 

- Quét vôi các màu

m2

9.000

- Sơn Silicát các loại không bả ma tít

m2

24.000

- Bả ma tít và sơn Silicát các loại

m2

57.000

61

Công tác ốp

 

 

p gạch men s các loại

 

 

- Gạch: 108x108mm

m2

165.000

- Gạch: 150x150mm

m2

136.000

- Gạch: 150x200mm và 200x250mm

m2

155.000

- Gạch: 240x60mm

m2

148.000

- p gạch XM hoa 200*200

m2

103.000

- Gạch 500x500mm

m2

202.000

- Gạch 600x600mm

m2

212.000

- Gạch 450x900mm

m2

223.000

- Gạch 600x900mm

m2

217.000

- p gạch CERAMIC chân tường cao đến 130 mm

m

19.000

 

- Ốp đá GRANIT tự nhiên Thanh Hóa (bình quân các kích c)

m2

570.000

- p đá Marble

m2

 

* Loại 200*200mm

m2

228.000

* Loại 300*300mm

m2

308.000

* Loại 400*400mm

m2

347.000

62

Trần (dầm nẹp, sơn hoặc véc ny hoàn chỉnh - tính bình quân)

- Tường, trần Lambris (gỗ)

m2

311.000

- Trần ván ép

m2

72.000

- Trn Siminimút + xốp

m2

373.000

- Trần tấm nhựa hoa văn

m2

124.000

- Trần tấm nhựa 200*6000

m2

150.000

- Trn cót ép

m2

41.000

- Trn thạch cao

m2

160.000

- Trần tôn

m2

140.000

63

Bồi thường thiết bị vệ sinh

 

 

- Chậu rửa (Lavabô)

bộ

143.000

- Thuyền lắm (thuyền tm tráng men)

bộ

420.000

- Xí bệt

bộ

350.000

- Xí xổm tráng men + két sứ

bộ

250.000

- Chu tiểu, chu WC

bộ

260.000

- Bình đun nước nóng

bộ

450.000

64

Bồi thường đường ống cấp nước bằng ống thép tráng kẽm

- Ống kẽm: ɸ 32

m

45.000

- ng kẽm: ɸ 50

m

53.000

- ng sành: ɸ 100

m

29.000

65

Bồi thường đưng ống nước bằng ống PVC, ống HDPE

 

 

- Ống PVC: ɸ 32

m

15.000

- ng PVC: ɸ 50

m

25.000

- ng PVC: ɸ 110

m

46.000

 

- ng HDPE: ɸ 25

m

25.000

 

- Ống HDPE: ɸ 32

m

33.000

 

- ng HDPE: ɸ 40

m

41.000

 

- Ống HDPE: ɸ 50

m

55.000

 

- ng HDPE: ɸ63

m

62.000

66

Bồi thường đường dây điện (Hệ thống điện ngoài nhà).

 

 

a) Dây lắp bng nhíp tôn hay kẹp nhựa:

 

 

+ Tiết din dây 1,5mm

m

4.000

+ Tiết din dây 6mm

m

6.500

b) Dây đặt trong ống nhựa đặt nổi:

 

 

+ Tiết diện dây 1,5mm

m

3.000

+ Tiết diện dây 6mm

m

6.000

c) Đường dây điện ngoài trời loại 3 pha

m

11.000

67

Lò gạch, lò vôi: Tính theo công suất xây dựng của từng loại lò.

 

 

gạch công suất 5 vạn viên

8.580.000

Cứ 1 vạn viên tăng thêm được cộng (+) thêm 20% giá trị bồi thường lò.

 

 

Lò vôi công suất 5 tấn

7.018.000

Cứ 1 tn ng thêm được cộng (+) thêm 15% giá trị bồi thường lò.

 

 

68

Bồi thường ao, đào đắp đường, mương, cng rãnh

 

 

Khối lượng đào ao, đào mương, đào đất cống bằng thủ công.

m3

37.000

Đắp bờ ao, đường, b mương từ đất đào ra bng thủ công.

m3

19.000

Đào đất để đp + đp bằng thủ công

m3

57.000

Khối lượng đào ao, đào mương, đào đất cống bng máy.

m3

16.000

Đắp bờ ao, đường, bờ mương từ đất đào ra bng máy (trong phạm vi 300m)

m3

6.000

Đào đất để đp + đắp bờ ao, đường bờ mương bng máy trong phạm vi 300m

m3

22.000

Đào đất để đắp + đắp bờ ao, đường bờ mương bằng máy ngoài phạm vi 300m

m3

25.000

Xây trát bờ ao, bờ mương, thành cống bằng đá

m3

518.000

Xây trát bờ ao, bờ mương, thành cống bng gạch

m3

777.000

Kè đá ba, đá hộc bờ ao, bờ mương.

m3

290.000

69

Bồi thường công trình sản xuất muối

 

 

Sân phơi muối

m2

111.000

Sân phơi cát

m2

50.000

Chạt đất

m2

90.000

Nhăng

cái

80.000

Đất đắp cồn ô

m3

50.000

Giếng chứa nước: vách nứa, trát vữa tam hợp, cao 1,05m, ɸ 1m.

giếng

510.000

Cát giống: cát sạch tại đồng muối

m3

110.000

Kho cha muối trên đồng muối

 

 

- Kết cấu tranh tre na lá

m2

220.000

- Kết cấu tranh tre nứa lá

m2

220.000

- Tường xây gạch đất nung hoặc gạch không nung đạt quy chuẩn, mái lợp ngói

m2

950.000

- Tường xây gạch tro lò, gạch cốm, mái lợp ngói

m2

910.000

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỤ THỂ
(Kèm theo Ouyết định số: 25/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 ca UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định việc xác định giá trị bồi thường, h trợ đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất cụ thể.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng

a. Cơ quan thực hiện chức năng qun lý nhà nước về đất đai; t chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, h trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng khi Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

b. Nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp điểm a khoản này.

c. Công trình hạ tầng k thuật, hạ tầng xã hi gắn liền với đất đang sử dụng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bng giá trị xây dựng mới ca nhà, công trình có tiêu chuẩn k thuật tương đương quy định tại Bng giá xây dựng mới đi với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác (trừ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân) được bồi thường theo mức sau:

Mức bồi thường nhà, công trình

=

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại

+

Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình

- Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt = G1 -  x T1

Trong đó:

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;

G1: Giá trị xây mới của nhà, công trình bị thiệt hại quy định tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất hoặc giá trị xây mới của nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chun k thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại; Thực hiện theo hướng dẫn ca Bộ Tài chính (hiện nay đang áp dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp qun lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng;

- Một khoản tiền tính bng 20% theo giá trị hiện có của nhà, công trình đã xác định trên. Nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn k thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại quy định tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gn liền với đất.

- Đi với công trình kết cu hạ tầng k thuật, mức bồi thường bng giá trị xây dựng mới ca công trình có tiêu chuẩn k thuật tương đương quy định tại Phụ lục 1; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

3. Đi với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được; hoặc nhà, công trình xây dựng bị phá d làm nh hưởng đến các công trình khác trong cùng một khuôn viên đất nhưng vn tồn tại song không th sử dụng được theo thiết kế, quy hoạch xây dựng ban đầu thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bi thường phn giá trị công trình bị phá d và chi phí đ sửa cha, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn k thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá d.

Điều 4. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể khác về nhà, công trình.

Nhà, công trình khác không được phép xây dựng thì tùy theo mức độ, tính cht hợp pháp của đt, nhà và công trình được bi thường hoặc h trợ theo quy định sau:

Nhà, công trình xây dựng khác không được phép xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường đất theo quy định, xây dựng trước ngày 01/7/2004 thì được bồi thường theo mức giá tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất; nếu xây dựng từ ngày 01/7/2004 về sau, xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì không được bồi thường.

Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định, nhưng tại thi điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được h trợ bằng 70% mức bồi thường quy định tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường; trường hợp đặc biệt, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bng báo cáo UBND tỉnh xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bi thường, không được h trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá d và tự chịu chi phí phá d trong trường hợp cơ quan có thm quyền thực hiện phá dỡ.

Điều 5. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá d, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa cha, nâng cấp; mức bồi thường do UBND tỉnh quy định cho từng dự án cụ thể. Phần diện tích ci tạo, sửa chữa, nâng cấp được cơ quan ra quyết định phân nhà hoặc cơ quan quản lý nhà đất thuộc sở hu Nhà nước tại địa phương cho phép được coi là hợp pháp và được bồi thường.

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hu Nhà nước bị phá d được thuê nhà tại nơi tái định cư; diện tích thuê mới tại nơi tái định cư tương đương với diện tích thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hu Nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định ca Chính phủ về bán nhà ở thuộc s hu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bng tiền để tự lo ch ở mới; mức h trợ bng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê. Trường hợp có nhà tái định cư để bố trí nhưng người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hu Nhà nước không thuê thì không được h trợ bng tiền.

Điều 6. Bồi thường đối với công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu

Đi với các dự án khi thu hồi đất có các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu trong trường hợp phải di chuyển thì việc bồi thường cho việc di chuyển các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với công trình do Trung ương qun lý. Đối với công trình do địa phương qun lý, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mt bằng căn cứ vào Bng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và đơn giá xây dựng công trình hiện hành tại địa phương lập dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Xử lý khi kiểm kê, lập dự toán bồi thường GPMB.

1. Các loại tài sản như nhà, vật kiến trúc thì áp dụng theo đơn giá bồi thường tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gn liền với đất. Tài sản, vật kiến trúc ch được bồi thường khi tài sản được làm trên đất hợp pháp (đất được bồi thường). Những trường hợp còn lại tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bng căn cứ điều kiện cụ thể đề xuất phương án hỗ trợ trình duyệt (theo phân cấp).

2. Ngoài công trình nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng phải kiểm kê bồi thường, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cần lưu ý lập hồ sơ kim kê xử lý những công trình bị ảnh hưng trực tiếp như: Các công trình nằm trên miệng x của cống, công trình nằm sát chỉ giới GPMB mà có chênh lệch cốt quá cao dẫn đến các công trình này không thể tiếp tục sử dụng sau khi công trình trong mốc GPMB xây dựng xong,... đ hồ sơ bồi thường GPMB hoàn chỉnh, không phải tổ chức kim kê xử lý bổ sung, làm kéo dài thời gian thực hiện bồi thường GPMB.

3. Những công trình có kết cấu, kiến trúc đặc biệt, những công tác khác chưa đề cập trong Bảng giá này tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bng có thể vận dụng tương tự hoặc tính toán cụ thể theo hệ thống Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch UBND tỉnh Công bố, áp dụng tại thời đim thực hiện bồi thường.

a. Diện tích nhà và công trình phụ được xác định như sau:

- Nhà 1 tầng mái nhọn (mái dốc), nhà sàn diện tích bồi thường được tính theo diện tích hình chiếu bng của mái nhà (diện tích giới hạn bởi đường bao giọt tranh).

- Nhà một tầng mái bng và các tầng dưới của nhà 2 tầng, diện tích bồi thường xác định từ giới hạn mép ngoài của tường hoặc trụ ngoài cùng mặt ct sát nền (hoặc sàn), diện tích áp giá là diện tích các tầng cộng lại, diện tích tầng trên cùng xác định theo kiểu mái nhà như quy định trên. Nhà có cả mái nhọn và phần mái bng (hiên, buồng lồi) thì khi kiểm kê tách thành 2 phần diện tích (mái nhọn, mái bằng) đ thuận tiện cho việc áp giá.

- Phần bậc lên xuống, lan can, ô văng, tường chắn mái, cầu thang (trừ cầu thang ngoài nhà) đã tính gộp trong đơn giá 01 m2 nhà. Hành lang, ban công, logia có lan can (người ra làm việc được) thì tính như diện tích nhà; phần ô văng, gờ chắn nước không được tính vào diện tích bồi thường. Khối lượng BTCT mái, phần đưa ra từ mép ngoài tường (hoặc trụ) ngoài cùng của nhà mái bằng thì kiểm kê khối lượng riêng và áp mức giá quy định tại Bảng giá xây dựng mi đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

b. Non bộ (bể đựng nước + non bộ):

- Phần bể đựng nước không di dời dược: Tính chi phí bồi thường theo giá b cha nước tại Phụ lục 1. Trường hợp bể đựng non bộ có ốp lát gạch men các loại được tính bổ sung theo giá ốp gạch tại Bng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

- Phn non bộ và bể đựng nước di dời được: Tính chi phí tháo d, vận chuyển, lắp dựng và thiệt hại do tháo d, vận chuyển, lắp đặt.

c. Đi với nhà thờ, lăng mộ đặc thù (có thiết kế và sử dụng các loại vật liệu riêng biệt): Được bồi thường theo dự toán thiết kế riêng và giá dự toán thực tế tại thời đim bồi thường tính theo Bảng giá xây dựng công trình đã được UBND tỉnh công bố, giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng - Tài chính công bố (trường hợp không có trong hệ thống giá do tỉnh công bố thì căn cứ vào báo giá nhà sản xuất, thông tin giá nhà cung cấp, giá thực tế trên thị trường tại địa bàn để áp dụng).

d. Di dời téc xăng, dầu, máy bơm xăng, đường điện nội bộ của trạm xăng dầu (nếu có): Tính chi phí tháo d, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại do tháo d, vận chuyn, lp đặt.

đ. Chậu cảnh: Tính công di chuyển thực tế theo giá nhân công tại thời điểm bồi thường.

e. Bồi thường đào ao, đào đắp đường, mương, cống rãnh

- Chỉ bồi thường khối lượng đào đắp và công trình cấp thoát nước (nếu có).

- Chiều sâu để tính khối lượng đào ao được xác định từ mặt đất tự nhiên (mặt đất nguyên thổ sát ao), không tính chiều cao bờ, khối lượng đào ao, mương, cống ... vật lên trên bờ, (nền) không được tính công đắp bờ, (nền).

- Chỉ xác định khối lượng đào ao để bồi thường trong trường hợp chủ sử dụng đất bị thu hồi thực s có đào ao. Bảng giá đào đắp bằng thủ công chỉ áp dụng cho những khối lượng đào đắp nh, lẻ, những trường hợp khối lượng đào đắp lớn, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định giá trên cơ sở Bảng giá xây dựng công trình tnh Thanh Hóa.

i. Đi với công trình sn xuất muối: Nếu bể chứa nước làm muối có kết cấu kiên cố như bể đựng nước thì được áp giá như b đựng nước.

Điều 8. Các quy định khác khi kiểm kê lập dự toán bồi thường GPMB.

1. Chiều cao của nhà trong Bảng giá được xác định từ mặt nền, sàn đến mặt sàn hoặc từ mặt nền, sàn đến dạ quá giang hoặc thanh cánh hạ của vì kèo.

2. Chiều cao của nhà tính trong Bảng giá (đối với nhà có xác định giá theo chiều cao) là 3,6 m, khi chiều cao nhà tăng hoặc giảm 0,1m so với mức đã tính toán (3,6m) thì được điều chỉnh tăng hoặc giảm với mức 20.000 đồng cho 1 m2 nền hoặc sàn của tầng đó (khoảng tăng/giảm < 5cm thì không tính bổ sung; khong tăng/giảm 5cm đến 10cm thì tính bổ sung 1 lần).

3. Bng giá bồi thường nhà đã tính hoàn chỉnh từ móng đến mái, hoàn thiện kể cả phần điện chiếu sáng mức độ bình thường. Phần móng nhà tính từ mặt nền (cốt ±0,00) đến đáy móng, trong Bảng giá đã tính bình quân móng sâu 1,2m; vì vậy với nhng công trình phải xử lý móng sâu trên 1,2m thì được tính bổ sung giá trị phần móng sâu từ trên 1,2m đến đáy móng theo nguyên tc: Khối lượng tính bổ sung phải được Hội đồng kiểm kê đo đếm thực tế công trình được bồi thường, tách riêng thành một mục độc lập trong biên bản kiểm kê (công trình thuộc diện cấp phép xây dựng thì đối chiếu với mặt ct móng trong hồ sơ cấp giấy phép xây dựng). Giá trị phần khối lượng bổ sung căn cứ vào loại vật liệu làm móng để xác định theo mức giá tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất.

4. Nếu công trình phải bồi thường chưa có hệ thống điện chiếu sáng thì giá trị bồi thường bằng (=) giá quy định tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất nhân (x) với 96%.

5. Nếu công trình phải bồi thường mới xây thô chưa trát thì giá trị bồi thường bng (=) giá quy định tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gn liền với đất nhân (x) với 93%.

6. Giá nhà lợp tôn bng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 40.000 đồng/m2, giá nhà lợp Fiprôciment bằng giá nhà ngói có kết cấu tương ứng trừ (-) 70.000 đồng/m2 và bng giá nhà lợp tôn có kết cấu tương ứng trừ (-) 30.000 đồng/m2.

7. Cửa, khuôn học làm bng gỗ nhóm I, II thì ngoài Bng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất còn được cộng thêm 145.000 đồng/m2 cửa, 155.000 đồng/1m khung học kép, 42.000 đồng/1m khung học đơn. Ca, khuôn học làm bằng g dổi thì ngoài Bảng giá nhà tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất còn dược cộng thêm 105.000 đồng/m2 cửa, 108.000 đồng/1m khung học kép, 30.000 đồng/1m khung học đơn.

8. Giá nhà bán mái tính bằng 80% giá nhà có tiêu chuẩn k thuật tương ứng tại Bng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất; giá nhà bán bình bng giá nhà bán mái có tiêu chuẩn k thuật tương ứng trừ (-) tiền nhng bức tường không có hoặc chung với công trình khác theo kích thước kiểm tra thực tế.

9. Giá nhà sàn mái lợp ngói bng giá nhà sàn mái lợp tranh cùng loại tại Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gn liền với đất cộng (+) thêm 100.000 đng/1m2. Nhà sàn khung, cột bê tông ct thép, vách thưng ván, mái lợp Fiprôciment hoặc lợp ngói thì mức giá bồi thường bằng giá nhà sàn khung cột g nhóm III đến nhóm VI, đường kính cột > 25cm (mục 20- Bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gn liền với đất) theo cht liệu lợp mái tương ứng.

10. Toàn bộ nhà, công trình kiến trúc ngoài kết cấu đã nêu trên nếu có kết cấu khác biệt thì được cộng (+) hoặc trừ (-) giá trị của nhng kết cấu khác khác biệt đó khi xác định dự toán bồi thường.

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp.

1. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, h trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, h trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi tr bồi thường, h trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

2. Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, h trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, h trợ theo đơn giá tại Quyết định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành06/08/2019
       Ngày hiệu lực20/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2019/QĐ-UBND bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tỉnh Thanh Hóa

          • 06/08/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/08/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực