Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu Sở Nội vụ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-UBND NGÀY 26/02/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 578/SNV-TCBC ngày 06/5/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 212/BC-STP ngày 04/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác của Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ;

d) Phòng Công chức, viên chức;

đ) Phòng Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế.

3. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

a) Ban Tôn giáo;

b) Ban Thi đua - Khen thưởng.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, trách nhiệm người đứng đầu của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, ngh hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Biên chế: Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Nội vụ được giao trên cơ sở vị trí việc-làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật; xây dựng quy chế làm việc của Sở, phân công, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2019 và thay thế Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tnh.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ T
ư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở T
ư pháp;
- Tr
ung tâm TT-CB-TH;
- L
ưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 phút trước

Download Văn bản pháp luật 25/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu Sở Nội vụ Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu Sở Nội vụ Hà Tĩnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu25/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
      Người kýĐặng Quốc Khánh
      Ngày ban hành10/05/2019
      Ngày hiệu lực20/05/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật20 phút trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu Sở Nội vụ Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu Sở Nội vụ Hà Tĩnh

          • 10/05/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/05/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực