Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2020/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2013/QĐ-UBND NGÀY 26/8/2013 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 95/TTr-STTTT ngày 29 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT và TT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2020
Ngày hiệu lực16/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(08/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýVõ Văn Hưng
        Ngày ban hành06/11/2020
        Ngày hiệu lực16/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (08/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

              • 06/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực