Quyết định 25/2021/QĐ-UBND

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2021/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2021/QĐ-UBND NGÀY 08/3/2021 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 27/TB-TTHĐ ngày 30/6/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 02/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại số thứ tự 12 Trung tâm Y tế huyện Nho Quan:

STT

Đối tượng áp dụng

Chủng loại

Số lượng xe tối đa xe/đơn vị

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

12

Trung tâm Y tế huyện Nho Quan

 

02

 

 

-

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

01

1.000

Phục vụ hoạt động cứu thương

-

 

Xe ô tô chuyên dùng có thêm tính năng sử dụng vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

01

1.900

Phục vụ công tác phòng, chống dịch, vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại số thứ tự 13 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn:

STT

Đối tượng áp dụng

Chủng loại

Số lượng xe tối đa xe/đơn vị

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

13

Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn

 

03

 

 

-

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

02

1.000

Phục vụ hoạt động cứu thương

-

 

Xe ô tô chuyên dùng có thêm tính năng sử dụng vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

01

1.900

Phục vụ công tác phòng, chống dịch, vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại số thứ tự 14 Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư:

STT

Đối tượng áp dụng

Chủng loại

Số lượng xe tối đa xe/đơn vị

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

14

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

 

02

 

 

-

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

01

1.000

Phục vụ hoạt động cứu thương

-

 

Xe ô tô chuyên dùng có thêm tính năng sử dụng vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

01

1.900

Phục vụ công tác phòng, chống dịch, vận chuyển bệnh nhân và người nghi nhiễm bệnh truyền nhiễm

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan và Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP5.
Zh_VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2021
Ngày hiệu lực15/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành01/07/2021
        Ngày hiệu lực15/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (15/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2021/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

              • 01/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực