Quyết định 25/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2023/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2015/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2015 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2017/QĐ-UBND NGÀY 21/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và các vùng lãnh thổ là thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNgV ngày 29 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ Điều 10 của Quyết định 44/2015/QĐUBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(12/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành10/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (12/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2023/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Quảng Nam

              • 10/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực