Quyết định 25/QĐ-HQCT

Quyết định 25/QĐ-HQCT năm 2018 về Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-HQCT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 249/QĐ-HQCT ngày 14/4/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ ban hành Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục; công chức Cục Hải quan thành phố Cần Thơ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm Thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ Thanh tra - Kiểm tra);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB-TTr.Hai
1b.  

CỤC TRƯỞNG
Võ Ngọc Tám

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-HQCT ngày 17/01/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cn Thơ)

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây (quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Tiếp công dân năm 2011):

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây (quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Tiếp công dân năm 2011):

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN (quy định tại Điều 8 Luật Tiếp công dân năm 2011)

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải mang mặc trang phục theo quy định của ngành Hải quan;

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc;

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân;

6. Yêu cầu người vi phạm Nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN

Người tiếp công dân được từ chối người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây (quy định tại Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2011):

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm Nội quy tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-HQCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-HQCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-HQCT

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/QĐ-HQCT
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Ngọc Tám
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-HQCT 2018 Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan Cần Thơ

            • 17/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực