Quyết định 25/QĐ-PCLBTW

Quyết định 25/QĐ-PCLBTW năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ban hành

Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 1536/QĐ-BNN-TCCB 2015 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức


BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-PCLBTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;

Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (sau đây gọi tắt là văn phòng thường trực) là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão - Tổng cục Thủy lợi kiêm Văn phòng thường trực.

Văn phòng thường trực được sử dụng con dấu của Ban chỉ đạo để thực thi nhiệm vụ được giao và sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão để giao dịch, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định.

Văn phòng thường trực có trụ sở chính tại Hà Nội và trụ sở của hai trung tâm khu vực tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

a) Huy động nguồn lực hiện có của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão để tổ chức thường trực theo chế độ 24/24 giờ tại Văn phòng thường trực, Trung tâm Phòng chống lụt, bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Phòng, chống lụt, bão khu vực miền Nam theo quy định về chế độ trực ban phòng, chống lụt, bão hàng năm.

Tổ chức, thu thập, tổng hợp thông tin khí tượng, thủy văn, diễn biến mưa, lũ, bão, động đất, sóng thần, thiên tai (quy định tại Nghị định 14/2010/NĐ-CP của Chính phủ), diễn biến một số hồ chứa lớn (Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà …); công tác chỉ đạo, đối phó với thiên tai; tình hình thiệt hại, công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. (Nguồn thông tin quy định tại Phụ lục 1 kèm theo quyết định)

Tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lụt, bão theo các quy định hiện hành.

Dự thảo công điện của Ban chỉ đạo, ban hành công điện của Văn phòng thường trực, chuyển các văn bản, công điện chỉ đạo tới các cơ quan, thông tin đại chúng, thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tổ chức trực ban, Văn phòng thường trực chủ trì giao ban phòng, chống lụt, bão hàng ngày để tổng hợp, báo cáo và tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo đối phó với bão, lũ, thiên tai.

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo: chuẩn bị phòng họp chung hoặc giao ban trực tuyến, báo cáo, tài liệu, giấy mời họp. Tổng hợp, triển khai các nội dung chỉ đạo và kết luận của lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Lập và ban hành báo cáo khẩn cấp, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực.

Tổ chức thường trực tổng hợp tính toán phương án vận hành hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm. Ký ban hành công điện vận hành các hồ chứa nêu trên theo ủy quyền của Trưởng ban. Trong trường hợp có diễn biến mưa, lũ phức tạp phải báo cáo Tổng cục trình Trưởng ban quyết định việc vận hành các hồ chứa nêu trên.

b) Khi xảy ra thiên tai phải chủ động phân công cán bộ của Văn phòng đến các tỉnh, thành phố để cùng địa phương đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai phải báo cáo Tổng cục Thủy lợi để đề xuất Ban chỉ đạo lập Bộ phận tiền phương, hoặc đoàn công tác đến các địa phương tham gia chỉ đạo, phòng, tránh, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Tham mưu cho Tổng cục trình Trưởng ban quyết định việc huy động nguồn lực của nhà nước, các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền để ứng cứu kịp thời trong những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

d) Tổng hợp báo cáo thiệt hại và đề nghị hỗ trợ của các địa phương báo cáo với Lãnh đạo Tổng cục, Ban chỉ đạo - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp với đại diện các cơ quan liên quan của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan để tổ chức họp, đề xuất biện pháp và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương, bộ, ngành trình Tổng cục Thủy lợi để trình Bộ trưởng - Trưởng ban.

2. Chuẩn bị phòng ngừa thiên tai.

a) Xây dựng và trình Trưởng ban kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Ban chỉ đạo. Theo dõi, tổng hợp và tham mưu cho Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

b) Dự thảo các văn bản trình Lãnh đạo Tổng cục tiếp trình Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai trước, trong, sau mùa lũ, bão.

c) Dự thảo báo cáo đột xuất, báo cáo tổng hợp đợt thiên tai, báo cáo hàng năm về công tác phòng, chống lụt, bão thiên tai theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Ban chỉ đạo.

d) Chuẩn bị nội dung, báo cáo để trình Lãnh đạo Tổng cục Tiếp trình Ban Chỉ đạo tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo chuyên đề về phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

e) Phối hợp với các địa phương chuẩn bị và tổ chức diễn tập phương án phòng, chống lụt, bão, thiên tai theo kế hoạch hàng năm.

f) Trình Lãnh đạo Tổng cục tiếp trình Trưởng ban ký quyết định phân công các thành viên Ban chỉ đạo đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão tại các địa phương. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và Trưởng ban xử lý các kiến nghị của địa phương, Bộ, ngành.

3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Tham mưu trình Tổng cục tiếp trình Trưởng ban để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương; tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức đối với cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tổ chức xây dựng, cập nhật, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phục vụ công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

5. Tổ chức và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông về phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai. Phối hợp với Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai quản lý trang thông tin điện tử Phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

6. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và Trưởng Ban chỉ đạo.

7. Thực hiện thường trực công tác thi đua, khen thưởng của Ban chỉ đạo.

8. Quản lý công văn, tài liệu, trang thiết bị, quản lý con dấu theo quy định của Nhà nước.

9. Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trình Trưởng ban chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc lập quy hoạch và xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho các vùng có nguy cơ ảnh hưởng sóng thần; quản lý, vận hành các trang thiết bị, đề xuất việc củng cố, nâng cấp, hiện đại hóa Văn phòng thường trực đáp ứng yêu cầu nhu cầu phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

10. Nghiên cứu đề xuất về chính sách để đảm bảo chế độ cho cán bộ làm công tác phòng, chống lụt, bão, kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

11. Đảm bảo hậu cần cho công tác trực ban phòng chống lụt bão. Triển khai nhiệm vụ hậu cần cho đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả khi có sự cố thiên tai tại địa phương.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng cục và Trưởng Ban chỉ đạo giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng thường trực được sử dụng nguồn lực và bộ máy tổ chức hiện có gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các trung tâm phòng chống lụt bão khu vực thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Lãnh đạo Văn phòng thường trực

Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo do Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão - Tổng cục Thủy lợi kiêm nhiệm. Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Trưởng Ban và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng thường trực.

Chánh văn phòng thường trực ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng.

Các Phó chánh văn phòng thường trực do các Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão kiêm nhiệm. Phó chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ PCLBTW;
- BCH PCLB và TKCN các Bộ, ngành;
- BCH PCLB và TKCN các tỉnh, thành phố;
- Tổng cục Thủy lợi (Cục QLĐĐ và PCLB);
- Vụ TC;
- Các cơ quan trong phụ lục;
- Lưu VT (PCLB 1b);

BỘ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
Cao Đức Phát

 

PHỤ LỤC

CÁC NGUỒN THÔNG TIN CUNG CẤP CHO VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BCĐ PCLBTW
(Kèm theo Quyết định số 25/PCLBTW ngày 21 tháng 02 năm 2011)

TT

Thông tin

Nguồn thông tin

1

Thông tin khí tượng, thủy văn, diễn biến mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

2

Thông tin động đất, sóng thần

Viện Vật lý địa cầu

3

Thông số các hồ chứa lớn Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, TQ, TB

4

Thông số các hồ chứa trong quy trình liên hồ chứa sông Ba, sông Vu Gia - Thu Bồn

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Phú Yên, Quảng Nam

5

Thông tin về các hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp (gọi tắt là hồ thủy lợi)

Thông tin về diễn biến sự cố; biện pháp và kết quả xử lý các công trình đê điều

Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Tổng cục Thủy lợi

Chi cục PCLB và QLĐĐ các tỉnh, TP có đê và Cục QLĐĐ & PCLB.

6

Thông tin về tàu thuyền hoạt động trên biển

Bộ tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng

7

Thông tin về các khu neo đậu tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản

Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Tổng cục Thủy sản

Thông tin về lồng, bè nuôi thủy, hải sản

Cục Nuôi trồng thủy sản - Tổng cục Thủy sản

Thông tin về thiệt hại lúa, hoa mùa và các loại cây trồng do ngành nông nghiệp quản lý.

Cục Trồng trọt - Bộ NN và PTNT, Vụ Quản lý công trình - Tổng cục Thủy lợi và Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh, TP

8

- Thông tin về công tác cứu hộ, cứu nạn

- Thông tin về hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp cho các địa phương.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

9

Thông tin về diễn biến thiên tai tại địa phương, công tác chỉ đạo, đối phó với thiên tai, tình hình thiệt hại chung, công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, khắc phục hậu quả tại địa phương

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố

- Nhu cầu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp

Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, thành phố (Bằng văn bản).

- Nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố (Bằng văn bản)

10

Thông tin thiệt hại về giao thông, ách tắc giao thông

Bộ Giao thông vận tải

11

Thông tin thiệt hại về hệ thống thông tin liên lạc

Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Thông tin về việc vận hành các hồ chứa thủy điện, các hệ thống điện, cung ứng hàng hóa tại khu vực bị thiên tai

Bộ Công Thương

13

- Hoạt động của các bộ, ngành hỗ trợ địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Các bộ, ngành, địa phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-PCLBTW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-PCLBTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2011
Ngày hiệu lực21/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-PCLBTW

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/QĐ-PCLBTW
        Cơ quan ban hànhchống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng
        Người ký***, Cao Đức Phát
        Ngày ban hành21/02/2011
        Ngày hiệu lực21/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-PCLBTW chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức