Quyết định 25/QĐ-TANDTC

Quyết định 25/QĐ-TANDTC năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp 2017


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 25/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ PHÁP VÀ NGOÀI TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 04 năm 2016;

Căn c Quyết định s 2312/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 v tng đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quc tế và công tác thỏa thuận quc tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại tại Tòa án nhân dân kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định, này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TAHDTC (để phối hợp ch
đạo);
- Các Th
m phán TANDTC (để biết);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- C
ng TTĐT của TANDTC (để đăng);
- Tạp chí Tòa án nhân dân (để đăng);
- L
ưu: VP, VHTQT (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LA HAY NĂM 1965 VỀ TỐNG ĐẠT RA NƯỚC NGOÀI GIẤY TỜ TƯ PHÁP VÀ NGOÀI TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ HOẶC THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ-TANDTC ngày 9 tháng 03 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng công tác tống đạt văn bản ttụng ra nước ngoài của Tòa án nhân dân và thực hiện yêu cu tống đạt giấy tờ của các nước thành viên Công ước để làm tốt công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài và góp phần thiết thực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế trong hoạt động của Tòa án nhân dân.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan để thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên Công ước của Việt Nam.

- Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Tòa án nhân dân ti cao đối với các Tòa án nhân dân trong việc tng đạt văn bản ttụng ra nước ngoài khi giải quyết các vụ việc dân sự, v án hành chính yếu tố nước ngoài và thực hiện yêu cầu tống đạt giấy tờ của các nước thành viên Công ước;

- Tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật về tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài;

- Chủ động, tích cực, kịp thời tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi để góp phần hoàn thiện pháp luật trong nước về tương trợ tư pháp, tống đạt giy tờ trong lĩnh vực dân sự.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch phải phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân đã được quy định tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân, các luật liên quan và mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.

- Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh) phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Công ước, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các cơ quan nhà nước khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Công ước tại Tòa án nhân dân

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt công tác tổ chức thực hiện Công ước tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh;

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thi hành Công ước và chuẩn bị các báo cáo, thông báo gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện Công ước tại Tòa án nhân dân;

- Giúp Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Công ước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hp: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Tòa án cấp cao, Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; bắt đầu từ tháng 3 năm 2017.

- Kết quả đầu ra:

+ Văn bản chỉ đạo, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành;

+ Các báo cáo, thông báo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất của Tòa án nhân dân tối cao theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện Công ước được ban hành;

+ Kế hoạch kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện Công ước tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh được phê duyệt và triển khai thực hiện;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thực hiện Công ước tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh được xây dựng, trình Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tổ chức thực hiện Công ước

2.1. Gửi yêu cầu tng đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài và thực hiện yêu cầu tống đạt giấy tờ của các nước thành viên Công ước

- Gửi yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là người nước ngoài cư trú, cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại các nước thành viên Công ước;

- Đơn vị thực hiện: Các Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đương sự cư trú hoặc có trụ sở ở các nước thành viên Công ước.

- Thời gian thực hiện: Khi phát sinh yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự cư trú hoặc trụ sở ở các nước thành viên Công ước.

- Kết quả đầu ra:

+ Yêu cầu tng đạt văn bản tố tụng của Tòa án được lập theo đúng quy định của Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

- Nhận yêu cầu tng đạt giấy tờ của các nước thành viên Công ước

- Đơn vị thực hiện: Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi nhận được từ Bộ Tư pháp các yêu cu tng đt giấy tờ của các nước thành viên Công ước.

- Kết quả đầu ra:

+ Các yêu cầu tống đạt giấy tờ của các nước thành viên Công ước được thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của Công ước.

2.2. Đẩy mạnh tin học hóa hoạt động ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ

- Đơn vị chủ t: Vụ Tổng hợp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, các Tòa án cấp cao, Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020.

+ Năm 2017: Sửa đổi hệ thống biểu mẫu thống kê về tình hình thụ , giải quyết các hồ sơ ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ tại Tòa án và xây dựng phần mềm thống kê về tình hình thụ lý, giải quyết các hồ sơ ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ tại Tòa án.

- Kết quả đầu ra:

+ Hệ thống biu mu thống kê về tình hình thụ lý, giải quyết các hồ sơ ủy thác tư pháp, tống đạt tại tòa án; Phần mềm thống kê về tình hình thụ lý, giải quyết các hồ sơ ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ tại Tòa án; số liệu thụ lý, giải quyết các hồ sơ ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ được xây dựng, phê duyệt và đưa vào sử dụng, khai thác phục vụ các báo cáo của Tòa án.

+ Năm 2017-2018: Xây dựng phần mềm quản lý công tác thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ của hệ thống Tòa án.

- Kết quả đầu ra:

+ Phần mềm qun lý công tác thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ của hệ thống Tòa án được xây dựng, phê duyệt và đưa vào sử dụng, khai thác.

+ Năm 2018-2020: Nghiên cứu khả năng và chuẩn bị các điều kiện, để tiến hành kết nối phần mềm quản lý công tác thực hiện ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ giữa Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Tư pháp với các cơ quan nhà nước có liên quan.

- Kết quả đầu ra:

+ Báo cáo nghiên cứu về khả năng quản lý thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ trên toàn quốc được xây dựng và trình cấp có thm quyền phê duyệt.

3. Rà soát, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Công ước

- Tổ chức rà soát, đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân vi các cơ quan nhà nước khác trong việc thực hiện Công ước;

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan nhà nước khác có liên quan trong việc xây dựng Báo cáo chung của Việt Nam về kết quả thực hiện Công ước.

- Đơn vị chtrì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổng hợp, các Tòa án cấp cao và Tòa án cp tnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm; định kỳ 5 năm kể từ khi Công ước có hiệu lực với Việt Nam và theo yêu cầu của Hội nghLa Hay về Tư pháp quốc tế.

- Kết quả đầu ra:

+ Báo cáo định kỳ hàng năm và 5 năm của Tòa án nhân dân tối cao về tình hình và kết quả thực thi Công ước; Báo cáo theo yêu cầu của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế; Thông báo của Tòa án nhân dân tối cao để lồng ghép trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện công tác tương trợ tư pháp trình Quốc hội hàng năm được ban hành.

4. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, nâng cao nhận thức về Công ước

4.1. Tuyên truyền, phbiến về Công ước trong Tòa án nhân dân

- Đơn vị chtrì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổng hợp, Tạp chí Tòa án nhân dân, Báo Công lý và một số cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình ở Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, có lồng ghép, kết nối vi các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của Bộ luật ttụng dân sự và Luật ttụng hành chính về tng đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.

- Kết quả đầu ra:

+ Bài viết, chuyên đề, tin tức, phóng sự giới thiệu về nội dung và việc thực thi Công ước tại Tòa án nhân dân trên các sách, báo, tạp chí, bản tin truyền hình, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao;

+ Một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức cho các Thẩm phán, cán bộ Tòa án các cấp để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về Công ước.

4.2. Xây dựng, phổ biến Sổ tay thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ tại Tòa án nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Dự thảo Sổ tay thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ ti Tòa án nhân dân được xây dựng;

+ Một số cuộc tọa đàm được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức để ly ý kiến đóng góp vào nội dung Sổ tay thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ tại Tòa án nhân dân;

+ Sổ tay thực hiện ủy thác tư pháp, tng đạt giấy tờ tại Tòa án nhân dân được Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt và phbiến cho các Tòa án các cấp.

4.3. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng, phát triển tài liệu hướng dẫn chuyên sâu thực thi Công ước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Văn bản đóng góp ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao.

+ Hoạt động cụ thể theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

4.4. Phối hợp vi Bộ Tư pháp để tập hợp và cập nhật thông tin về Công ước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra:

+ Thông báo của Tòa án nhân dân tối cao gửi Bộ Tư pháp.

+ Hoạt động cụ thể theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

4.5. Xây dựng Chuyên trang về Tương tr tư pháp trên Cổng thông tin điện tử ca Tòa án nhân dân tối cao

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2017: Xây dựng chuyên trang về Tương trợ tư pháp

+ Các năm tiếp theo: Vận hành và cập nhật thông tin.

- Kết quả đầu ra:

+ Một chuyên trang về Tương trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao được xây dựng;

+ Tài liệu do Vụ Hợp tác cung cấp: các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ mà Việt Nam là thành viên; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng phương thức tng đt văn bản tố tụng ra nước ngoài và thực hiện yêu cu tống đạt giy tờ của các nước thành viên Công ước được đăng tải trên chuyên trang về Tương trợ tư pháp;

+ Tài liệu do Vụ Hợp tác dịch và cung cấp: tài liệu hướng dẫn, thông tin cần thiết cho việc thực hiện tương trợ tư pháp và tống đạt giấy tờ theo quy định của Công ước và pháp luật của các nước thành viên Công ước được đăng tải trên chuyên trang về Tương trợ tư pháp.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Công ước

5.1. Kiện toàn nhân sự, sắp xếp, btrí lại cán bộ

- Kiện toàn, sp xếp, btrí lại cán bộ theo hướng chuyên môn hóa cán bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ tại Vụ Hợp tác quốc tế và cán bộ thực hiện ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ về dân sự tại các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức - Cán bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 trở đi.

+ Năm 2017: Tiến hành xây dựng Đề án kiện toàn về tổ chức, sắp xếp, bố trí lại cán bộ tại Vụ Hợp tác quốc tế và các Tòa án cp cao và Tòa án cấp tỉnh.

+ Những năm tiếp theo: Tổ chức thực hiện Đề án sau khi được ban hành.

- Kết quả đầu ra:

+ Đề án kiện toàn về tổ chc, sắp xếp, bố trí lại cán bộ tại Vụ Hợp tác quốc tế và các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tnh được ban hành.

+ Vụ Hợp tác quốc tế, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh thực hiện công tác tương trợ tư pháp nói chung tống đạt giấy tờ nói riêng đều có đủ nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện tốt Công ước;

+ Các cán bộ được giao nhiệm vụ có kiến thức vững chắc về chuyên môn, nghiệp vụ tương trợ tư pháp, tng đạt giấy tờ; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực này theo từng đơn vị, cơ quan.

5.2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ tại Tòa án cấp cao và Tòa án cp tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 trở đi.

- Kết quả đu ra:

+ Năm 2017: Tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên sâu, hướng dn nghiệp vụ về tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ về dân sự theo quy định của pháp luật trong nước và quy định của Công ước cho cán bộ của các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tnh.

+ Những năm tiếp theo: Tiếp tục tập huấn nâng cao; định kỳ hàng năm hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực thi Công ước.

+ Cán bộ của các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh trực tiếp thực hiện công tác ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ về dân sự được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

5.3. Tăng cường tham gia các hoạt động hp tác quốc tế có liên quan đến thực thi Công ước

- Đề xuất cử cán bộ tham gia các phiên họp ca Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và các hội nghị, hội thảo quốc tế khác có nội dung liên quan đến Công ước;

- Đề xuất tchức một số đoàn ra, đoàn vào để trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên Công ước mà giữa Việt Nam với các nước đổ có nhiều yêu cầu ủy thác tư pháp, tống đạt giy tờ cho nhau;

- Đề xuất tổ chức một số cuộc tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế để cung cấp thông tin, trao đổi kinh nghiệm về thực thi Công ước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 trở đi.

- Kết quả đầu ra:

+ Các cán bộ được cử thực hiện nhiệm vụ là những cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật về tư pháp quốc tế và thông thạo ngoại ngữ được sử dụng tại Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế; có khả năng tiếp thu và áp dụng được những kiến thức, kinh nghiệm tốt của các nước thành viên Công ước;

+ Một số đoàn công tác nước ngoài của Tòa án nhân dân tối cao được thành lập; một số đoàn công tác của các nước thành viên Công ước được mời đến Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt giấy t;

+ Các báo cáo kết quả phiên họp, tọa đàm và tài liệu về kinh nghiệm của các nước thành viên Công ước được xây dựng, phbiến cho Tòa án các cấp.

5.4. Xây dựng nguồn nhân lực phục vụ thực thi Công ước

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để thực hiện công tác ủy thác tư pháp, tống đạt giấy tờ theo quy định của pháp luật trong nước và quy định của Công ước.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức - Cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Học viện Tòa án, Vụ Hợp tác quốc tế, các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong đó xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng được Chánh án Tòa án nhân dân ti cao phê duyệt.

- Nội dung pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tương trợ tư pháp, tng đạt giấy tờ trong lĩnh vực dân sự được xây dựng thành tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tòa án

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tòa án

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Bộ tài liệu giảng dạy được xây dựng và đưa vào sử dụng tại Học viện Tòa án cho các lp đào tạo nghiệp vụ thư ký và nghiệp vụ xét x.

6. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật về tương trợ tư pháp, tống đạt giấy tờ trong lĩnh vực dân sự

6.1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật tương trợ tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Kết quả đầu ra:

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về thực tiễn thi hành Luật Tương trợ tư pháp tại Tòa án nhân dân và những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung;

+ Tham gia các hoạt động phối hợp khác với Bộ Tư pháp khi Dự án sửa đổi, bổ sung Luật tương trợ tư pháp được đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội.

6.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật ttụng hành chính và Công ước về tống đạt giấy tờ cho đương sự ở nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về việc phối hợp giữa tòa án nhân dân và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc thực hiện một số hoạt động tố tụng, bao gồm tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Công ước được ban hành vào năm 2017;

+ Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân ti cao hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật t tng dân sự và Luật tố tụng hành chính về tống đạt văn bản ttụng theo đường bưu chính cho đương sự ở nước ngoài được ban hành vào năm 2018;

+ Một số lớp tập huấn về hai văn bản quy phạm pháp luật này được tổ chức cho cán bộ, Thẩm phán của các Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh. Việc tổ chức lớp tập huấn được lồng ghép với việc tập huấn, cập nhật thông tin về thực hiện Công ước.

6.3. Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát các quy định về tống đạt giấy tờ của các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam là thành viên

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao về kết quả rà soát các quy định về tống đạt giấy tờ của các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam là thành viên được xây dựng, ký ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối của Tòa án nhân dân tối cao trong việc tchức thực hiện Kế hoạch này và trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của cơ quan nhà nước khác để thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.

2. Các đơn vị trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tỉnh

Các đơn vị trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao và Tòa án cấp tnh có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện Công ước đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Căn cứ Quyết định số 2312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân ti cao được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này (Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp) lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Văn phòng Tòa án nhân dân ti cao đ tng hp vào dự toán hàng năm gửi Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực09/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành09/03/2017
        Ngày hiệu lực09/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-TANDTC Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp 2017

         • 09/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực