Quyết định 25/QĐ-UBND

Quyết định 25/QĐ-UBND về phê duyệt mức thăm, tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 mức thăm tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THĂM, TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 291-TB/TU ngày 03/01/2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên giao ban ngày 02/01/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 3733/TTr-LĐTBXH ngày 25/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định mức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018 (Có phụ lục kèm theo).

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh đã cấp và bổ sung cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

Bản điện tử:
- VP UBND tỉnh: CVP, KTCT, KT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

BIỂU TỔNG HỢP

MỨC THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Dịp thăm, tặng quà

Đối tượng thăm, tặng quà

Mức quà

1.

Quà tặng các đối tượng người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

- Đối tượng người có công với cách mạng tại các huyện, thành phố bao gồm: Hộ gia đình liệt sĩ; Thương binh (còn sống); Bệnh binh (còn sống); Bà mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống); Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động (còn sống); Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp; Cán bộ Lão thành cách mạng (còn sống); Cán bộ Tiền khởi nghĩa (còn sống); Người Hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy (còn sống); Người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp (đối tượng trực tiếp);

- Thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng tại các đơn vị nuôi dưỡng tập trung trong tỉnh (Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang).

Mức quà tặng 500.000đ/suất (bằng tiền mặt)

2

Quà của Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà tại các đơn vị nuôi dưỡng tập trung và điều trị có thương bệnh binh là người Bắc Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

- Cá nhân là thương, bệnh binh là người Bắc Giang đang được nuôi dưỡng điều trị trong và ngoài tỉnh bao gồm: (Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam, Trung tâm ND - TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, Viện Quân y 110 Bắc Ninh)

Mức quà tặng 1.000.000đ/suất (bằng tiền mặt)

- Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam, Trung tâm ND - TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, Viện Quân y 110 Bắc Ninh

Mức quà tặng 3.000.000đ/đơn vị, trong đó tiền mặt 2.000.000đ; quà, hoa: 1.000.000đ (hoa không quá 250.000đ, còn lại là quà).

3

Quà của Lãnh đạo tỉnh tặng người có công tiêu biểu của 10 huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

Người có công tiêu biểu của các huyện, thành phố (02 người/huyện, thành phố)

Mức quà tặng 1.000.000đ/suất trong đó tiền mặt 700.000đ, quà 300.000đ.

4

Quà tặng cho trẻ em nhân dịp tết Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (theo quy định tại Luật trẻ em), trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Số lượng mỗi đợt tặng 510 em

Mức quà tặng: 300.000đ/suất (bằng tiền mặt)

5

Trợ cấp học sinh nghèo vượt khó

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo đang học Tiểu học, THCS. Số lượng tặng 510 em

Mức quà tặng: 300.000đ/suất (bằng tiền mặt)

6

Quà của Lãnh đạo tỉnh thăm các đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập: Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Nhân đạo Phú Quý, Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành Đạt

Mức quà tặng 3.000.000đ/đơn vị, trong đó tiền mặt 2.000.000đ; quà, hoa: 1.000.000đ (hoa không quá 250.000đ còn lại là quà).

7

Hỗ trợ tiền ăn Tết Nguyên đán Mậu Tut cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Cơ sở cai nghiện ma túy, Lớp học chữ nổi (Hội người mù tỉnh)

Mức quà tặng: 200.000đ/người/ngày x 03 ngày tết (bng tiền mặt)

8

Quà tặng cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội ngoài công lập

Trung tâm Nhân đạo Phú Quý, Trung tâm Nhân đạo Thiên Phúc, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành Đạt

Mức quà tặng: 300.000đ/suất (bằng tiền mặt)

9

Quà Lãnh đạo tỉnh tặng người cao tuổi nhân dịp Quốc tế người cao tuổi 01/10

Người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào “Tui cao gương sáng” từ 80 tuổi trở lên tại các huyện, thành phố (02 người/ huyện, thành phố)

Mức quà tặng: (500.000đ tiền mặt, 01 túi quà 300.000đ, 5m vải lụa)/suất

10

In thiếp chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng quà các đối tượng chính sách dịp tết Nguyên đán; phong bì đựng thiếp, và túi đựng quà.

1. Thiếp chúc mừng năm mới
Số lượng: 39.000 thiếp, in hai mặt; kinh phí: 2.500đ/thiếp

2. Phong bì:
Số lượng: 39.000 chiếc; kinh phí: 2.200đ/chiếc

3. Túi đựng quà
Số lượng: 30 chiếc; kinh phí 50.000đ/chiếc

11

In túi tặng quà đối tượng người có công tiêu biểu tại các huyện, thành phố dịp 27/7

Số lượng: 30 chiếc; kinh phí 50.000đ/chiếc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 mức thăm tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 mức thăm tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 mức thăm tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/QĐ-UBND 2018 mức thăm tặng quà đối tượng chính sách ngành Lao động Bắc Giang

            • 08/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực