Quyết định 250/QĐ-UBND

Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, điều chỉnh hiệu lực, thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước, cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp gia hạn thay đổi giấy phép tài nguyên nước An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC CẤP, GIA HẠN, THAY ĐỔI THỜI HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐÌNH CHỈNH HIỆU LỰC, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 10/TTr-STNMT ngày 12 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, điều chỉnh hiệu lực, thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước, cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu của Sở để phát hành các văn bản có liên quan đến hoạt động được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ 06 tháng, năm và báo cáo đột xuất những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Tin học;
- Phòng: KT, NC, TH;
- Lưu: HCTC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu250/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp gia hạn thay đổi giấy phép tài nguyên nước An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp gia hạn thay đổi giấy phép tài nguyên nước An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu250/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành18/02/2014
       Ngày hiệu lực18/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp gia hạn thay đổi giấy phép tài nguyên nước An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 250/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp gia hạn thay đổi giấy phép tài nguyên nước An Giang

           • 18/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực