Quyết định 2501/QĐ-BKHCN

Quyết định 2501/QĐ-BKHCN năm 2007 phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2501/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện kế hoạch năm 2008


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2501/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/06/2000;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2005-2010;
Xét kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ;
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 10 đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2008 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

 


DANH MỤC

CÁC ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số 2501/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

TT

Tên Đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

 

I

Lĩnh vực khoa học Tự nhiên

 

1

1

Nghiên cứu dự báo động đất kích thích vùng hồ thuỷ điện Sơn La.

- Thiết lập hệ thống quan trắc cho phép đánh giá và dự báo động đất kích thích.

- Chính xác hoá các yếu tố gây động đất kích thích.

- Dự báo động đất kích thích và đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro.

- Hệ thống quan trắc cho phép đánh giá và dự báo được động đất kích thích.

- Bản đồ các yếu tố gây động đất kích thích vùng hồ thuỷ điện Sơn La, tỷ lệ 1 : 100.000.

- Bản đồ phân bố ứng suất trước và sau khi tích nước vùng hồ thuỷ điện Sơn La, tỷ lệ 1 : 100.000.

- Bản đồ dự báo động đất kích thích vùng hồ thuỷ điện Sơn La, tỷ lệ 1 : 100.000.

- Cơ sở dữ liệu.

 

 

 

2

2

Nghiên cứu dự báo các ẩn hoạ gây nguy hiểm cho quá trình đào lò khai thác than vùng mỏ Quảng Ninh và đề xuất các phương pháp cảnh báo.

- Xây dựng các phương pháp và quy trình khảo sát, quan trắc trên mặt đất và trong hầm lò nhằm dự báo các ẩn hoạ gây nguy hiểm cho quá trình đào lò khai thác than.

- Đề xuất các phương pháp cảnh báo ẩn hoạ.

- Hệ thống các phương pháp và quy trình khảo sát, quan trắc trên mặt đất và trong hầm lò để phát hiện được các ẩn hoạ nguy hiểm trong quá trình đào lò khai thác than.

- Các phương pháp cảnh báo ẩn hoạ.

- Cơ sở dữ liệu.

 

 

3

3

Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc dự báo, đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra.

- Đánh giá thiệt hại do ô nhiễm dầu dầu gây ra

- Cơ sở khoa học và pháp lý đòi bồi thường thiệt hại.

- Quy trình đánh giá thiệt hại do ô nhiễm dầu.

- Đánh giá tổng quan về pháp luật hiện hành của việc đòi bồi thường.

- Đề xuất được giải pháp thực hiện đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu.

 

 

4

4

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất hoạt hoá bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường.

- Có được quy trình sản xuất các chất hoạt hóa bề mặt của các chủng vi sinh vật biển.

- Thử nghiệm thành công và ứng dụng các sản phẩm vào sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Có được bộ chủng vi sinh vật chuẩn, có khả năng tạo hoạt chất bề mặt (kèm theo phiếu truy xuất nguồn gốc).

- Quy trình công nghệ sản xuất ít nhất 2 chất hoạt hoá bề mặt sinh học và kết quả ứng dụng chúng trong một số ngành công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

 

 

II

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

 

5

1

 Một số vấn đề phát triển và quản lý phát triển kinh tế - xã hội vùng Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia.

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, những vấn đề và đặc điểm nổi bật của phát triển và quản lý phát triển kinh tế-xã hội vùng Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, những tác động và tầm quan trọng của phát triển và quản lý phát triển kinh tế-xã hội trong vùng Tam giác phát triển đối với hợp tác tiểu vùng và quan hệ 3 nước Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia và khu vực.

- Đề xuất chính sách và giải pháp cho Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác và quản lý phát triển vùng Tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia.

- Báo cáo thực trạng, tiềm năng và những thách thức trong phát triển và quản lý phát triển kinh tế-xã hội vùng Tam giác phát triển

- Báo cáo đề xuất chính sách và kiến nghị về phát triển và quản lý phát triển kinh tế-xã hội vùng Tam giác phát triển

- Hệ thống dữ liệu về tình hình kinh tế-xã hội, chính trị và văn hóa tộc người vùng Tam giác phát triển.

 

 

 

6

2

Vấn đề tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ: thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển xã hội.

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiến của vấn đề tái định cư trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đánh giá thực trạng tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

- Đề xuất các giải pháp, chính sách quản lý, thực hiện tái định cư trong điều kiện phát triển đất nước hiện nay.

- Báo cáo thực trạng tái định cư và đời sống người dân sau định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

- Báo cáo đánh giá tác động xã hội, nguyên nhân, thách thức đối với quản lý phát triển xã hội từ vấn đề tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

- Báo cáo kiến nghị đổi mới chính sách quản lý tái định cư.

 

 

7

3

Nghiên cứu chính sách đặc thù đối với các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển ở nước ta

- Luận chứng, xác định rõ đối tượng dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển ở nước ta.

- Đánh giá thực trạng chính sách của Việt Nam và kinh nghiệm của nước ngoài đối với các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển.

- Đề xuất đổi mới, xây dựng chính sách phát triển các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển.

- Báo cáo thực trạng chính sách đặc thù đối với các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển

- Báo cáo so sánh chính sách của Việt Nam và của nước ngoài đối với dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển

- Báo cáo đề xuất chính sách phát triển các dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn, chịu thua thiệt về cơ hội phát triển ở nước ta .

 

 

 

 

8

4

Đánh giá tính bền vững và hiệu quả của ngân sách Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tế trong nước và quốc tế về tính hiệu quả và bền vững của ngân sách Nhà nước.

- Xác định các tiêu chí đánh giá tính bền vững, hiệu quả của ngân sách nhà Nước Việt Nam.

- Hệ thống hoá vấn đề lý luận về ngân sách Nhà nước.

- Các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và bền vững của ngân sách Nhà nước.

- Báo cáo phân tích kinh nghiệm quốc tế về tính hiệu quả và tính bền vững của ngân sách Nhà nước.

- Báo cáo phân tích hiện trạng ngân sách nhà nước của nước ta trên quan điểm hiệu quả và bền vững.

- Các giải pháp đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của ngân sách Nhà nước.

 

 

 

9

5

 Chính sách của nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO.

- Làm rõ những căn cứ khoa học của chính sách của nhà nước đối với nông dân.

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế trong nước và quốc tế, đề xuất những giải pháp cho Việt Nam

- Báo cáo về kinh nghiệm quốc tế về chính sách nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện cam kết WTO.

- Báo cáo đánh giá chính sách nhà nước hiện nay đối với nông dân.

- Các giải pháp chính sách của nhà nước đối với nông dân trong kiều kiện Việt Nam thực hiện cam kết WTO.

 

 

10

6

Xây dựng ý thức sinh thái và môi trường nhân văn ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá và các giải pháp nâng cao ý thức sinh thái và môi trường nhân văn ở nước ta hiện nay.

 

- Báo cáo Tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài cần đạt các yêu cầu sau:

 + Làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề ý thức sinh thái và môi trường nhân văn; những yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng ý thức sinh thái và môi trường nhân văn ở nước ta hiện nay; các khái niệm cơ bản, hệ tiêu chí đánh giá và những đặc điểm cơ bản về ý thức sinh thái và môi trường nhân văn;

+ Kết quả điều tra khảo sát thực trạng về ý thức sinh thái và môi trường nhân văn ở nước ta;

+ Dự báo xu thế biến đổi, đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ và xây dựng ý thức sinh thái và môi trường nhân văn ở nước ta trong những năm tới.

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Báo cáo kiến nghị khoa học;

- Các sản phẩm trung gian, bao gồm: hệ thống cơ sở dữ liệu; Báo cáo kết quả điều tra, các báo cáo chuyên đề; sách xuất bản, v.v…

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2501/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2501/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2501/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2501/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện kế hoạch năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2501/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện kế hoạch năm 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2501/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýLê Đình Tiến
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2501/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện kế hoạch năm 2008

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2501/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài độc lập cấp nhà nước tuyển chọn bắt đầu thực hiện kế hoạch năm 2008

            • 30/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực