Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB năm 2010 thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối đã được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-BNN-TCCB 2018 tổ chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2501/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình) để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Chương trình.

Văn phòng điều phối Chương trình đặt tại Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Văn phòng điều phối Chương trình bố trí trong kế hoạch ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng điều phối Chương trình

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

4. Nghiên cứu, đề xuất trình Bộ trưởng báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành và thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.

6. Lập nhu cầu kinh phí phục vụ hoạt động Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng điều phối Chương trình trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt và thực hiện.

7. Bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Văn phòng điều phối Chương trình theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 3. Nhân sự Văn phòng điều phối Chương trình

1. Nhân sự Văn phòng điều phối Chương trình gồm: các cán bộ do các Bộ, ngành có liên quan cử đến; một số cán bộ từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cử làm việc kiêm nhiệm và cán bộ, công chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

2. Chánh Văn phòng Văn phòng điều phối Chương trình (sau đây gọi tắt là Chánh Văn phòng) là Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương, trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các thành viên là cán bộ do các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cử làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng điều phối Chương trình.

3. Giúp việc Chánh Văn phòng có từ một đến hai Phó Chánh Văn phòng, trong đó, có một Phó Chánh Văn phòng chuyên trách do Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đảm nhiệm. Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

4. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn bố trí một số cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế được giao của Cục làm việc theo chế độ chuyên trách tại Văn phòng điều phối Chương trình. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được ký hợp đồng lao động có thời hạn làm việc tại Văn phòng điều phối Chương trình theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Chánh Văn phòng) trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế làm việc của Văn phòng điều phối Chương trình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Trưởng ban BCĐ CT (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ Chương trình;
- Cục KTHT & PTNT;
- Các: Cục, Vụ, VP Bộ, TTr Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (45b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2501/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2501/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2010
Ngày hiệu lực17/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2501/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2501/QĐ-BNN-TCCB
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýCao Đức Phát
     Ngày ban hành17/09/2010
     Ngày hiệu lực17/09/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2018
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2501/QĐ-BNN-TCCB thành lập Văn phòng điều phối