Quyết định 2504/QĐ-UBND

Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1911/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1073/TTr-SGDĐT ngày 23/6/2015 (kèm theo ý kiến kiểm soát chất lượng của Sở Tư pháp tại Văn bn số 991/STP-KSTT ngày 18/6/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 31 (ba mươi mốt) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh, Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tỉnh;
Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp (20b);
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của SGiáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

Sở GDĐT

2

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

Sở GDĐT

3

Cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

Sở GDĐT

4

Thủ tục học sinh chuyển trường (chuyển đi)

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

5

Thủ tục học sinh chuyển trường (chuyển đến)

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

6

Thủ tục tiếp nhận học sinh từ nước ngoài về Việt Nam

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

7

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối với học sinh đang học THPT)

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

8

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối với thí sinh tự do)

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

9

Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối với học viên giáo dục thường xuyên)

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

10

Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

11

Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

12

Phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

13

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên THPT

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

14

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh

Sở GDĐT

15

Thành lập Trường Trung học phổ thông

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

16

Giải thể Trường Trung học phổ thông

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

17

Sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

18

Cho phép hoạt động đối với Trường Trung học phổ thông

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

19

Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

20

Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

21

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

22

Cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho Trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

23

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

24

Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

25

Giải thể Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

26

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

27

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

28

Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

29

Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

30

Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

31

Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

2. Danh mc thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

TT

Tên Thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Xác minh bằng tốt nghiệp THPT

Đây là việc hành chính thông thường giữa cơ quan hành chính với nhau

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ

Sở GDĐT

2

Giải quyết khiếu nại

Quy định tại Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh công bố thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi của Ngành Thanh tra

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

Sở GDĐT

3

Giải quyết tố cáo

Quy định tại Quyết định 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh công bố thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi của ngành Thanh tra

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

Sở GDĐT

4

Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo kế hoạch đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

5

Cấp giấy chứng nhận, công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

6

Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đi kiểm tra các cơ sở giáo dục để đề nghị thu hồi giấy chứng nhận

Lĩnh vực GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

Sở GDĐT

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

I. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ.

1. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bng, chứng chỉ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn thì yêu cầu bổ sung theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho cá nhân.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý.

- Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào hồ sơ và đi chiếu với sổ gốc, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu chỉnh sửa, thảo Quyết định chỉnh sửa và trình Giám đốc Sở ký.

Sau khi được Giám đốc duyệt, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành chính sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc và đóng dấu xác nhận với nội dung: “Đã được chỉnh sửa theo Quyết định số....ngày...tháng...năm...” vào góc phía trên bên trái của bản chính bằng tt nghiệp (trường hợp người có bằng bị mất thì cấp bản sao bng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc đã được chỉnh sửa), sau đó chuyn cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;

- Chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (bản gốc);

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng ch do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điu chnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi ca cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ (trường hợp nội dung ghi trên bng tt nghiệp THPT bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng chứng chỉ).

b) Số Iượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể t ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tốt nghiệp THPT đã được chỉnh sửa (hoặc bản sao bng tốt nghiệp THPT) và quyết định chỉnh sửa.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Đơn đề nghị chỉnh sửa bng tốt nghiệp THPT.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quy chế Văn bng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế Văn bng chứng chỉ của hệ thống Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

(Mẫu đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA BẰNG TN THPT

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Tên tôi là ………………………………………………………………Giới tính: ........................

Ngày sinh:...................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Thường trú...................................................................................................................

SCMND:...................................................................................................................

Đang công tác tại.........................................................................................................

...................................................................................................................................

Là học sinh trường THPT ……………………………………………Khóa: ............................

Đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT ngày ……….…tháng …………năm.......................

Tại Hội đồng thi:...........................................................................................................

Đã được cấp bng TN THPT có số hiệu:.......................................................................

Lý do xin được chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THPT ..........................................................

...................................................................................................................................

Vậy tôi viết đơn này kính gửi Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh chỉnh sửa lại bng Tốt nghiệp THPT cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

…….., ngày ….. tháng…… năm…..
Người viết đơn

 

2. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân muốn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105 đường Phan Đình Phùng, thành ph Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn, yêu cầu bổ sung theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho cá nhân.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xử lý.

- Bước 4: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tra cứu sổ gốc, xem xét, đối chiếu số liệu chính xác rồi in "Bn sao" trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký, sau đó chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả để trả cho cá nhân theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp “Bản sao” bng tốt nghiệp THPT.

Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người yêu cầu cấp bn sao. (Trường hợp người yêu cầu cp bản sao bằng tốt nghiệp THPT thay cho người được cấp bn chính thì phải xuất trình thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT theo đúng quy định).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;

- Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết qu thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao Bng tốt nghiệp THPT.

8. Lệ phí: - Lệ phí cấp Bản sao: 3000 đồng/1 Bản sao;

- Tiền mua phôi Bng: 7.000 đồng/1 phôi.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại Bản sao bng tốt nghiệp THPT.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bng, chứng ch từ sổ gốc:

- Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

- Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bng, chứng chỉ;

- Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bn chính văn bằng, chứng ch đã chết.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi 2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định s 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chng thực chữ ký;

- Quy chế Văn bng chứng chỉ ca hệ thng Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định s 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi quy chế Văn bằng chứng chỉ của hệ thng Giáo dục Quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 07/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp v hướng dn mức thu, chi, chế độ, thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

 

(Mẫu đơn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Tên tôi là ………………………………………………………………Giới tính: ........................

Ngày sinh:...................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Thường trú...................................................................................................................

Số CMND .................................. do công an ………………………cấp ngày          /        /

Đang công tác tại.........................................................................................................

...................................................................................................................................

Là học sinh trường THPT ……………………………………….. Khoá:................................

Đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp THPT ngày ……………tháng ………….năm....................

Tại Hội đồng thi: ..........................................................................................................

Đã được cấp bng có số hiệu: ....................................................................................

Lý do xin được cấp bản sao bằng TN THPT .................................................................

...................................................................................................................................

Vậy tôi viết đơn này, kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét cấp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

…….., ngày ….. tháng…… năm…..
Người viết đơn

 

3. Thủ tục cấp mi, gia hạn giấy phép dạy thêm.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Phòng Giáo dục Trung học tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động của cơ sở dạy thêm; trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ký và cấp Giấy phép dạy thêm cho tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Đi với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã v thực hiện các quy định theo pháp luật đối với việc dạy thêm, học thêm;

+ Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhà trường;

+ Bản sao (có chứng thực) giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đi tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục;

- Có đủ sức khỏe;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác;

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn hoặc đưa vào cơ s chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị k luật với hình thức buộc thôi việc;

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Ch tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định của pháp luật (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định của pháp luật (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

b) Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Có trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định;

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định về dạy thêm, học thêm.

 

II. Lĩnh vực quy chế tuyn sinh,

4. Thủ tục học sinh chuyển trường (chuyển đi).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Học sinh cấp Trung học phổ thông (hoặc phụ huynh đại diện cho học sinh) muốn chuyển đi học ở trường khác nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ rồi viết phiếu hẹn cho cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho cá nhân sau khi đã hướng dẫn cụ thể.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập hợp hồ sơ rồi chuyển cho phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục làm thủ tục chuyển trường, trình lãnh đạo S Giáo dục và Đào tạo xem xét, ký duyệt.

- Bước 4: Việc trả kết quả được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (bản chính);

- Học bạ (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản sao có chứng thực);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chng nhận trúng tuyển vào lp đầu cấp Trung học phổ thông quy định cụ th loại hình trường được tuyn (công lập hoặc ngoài công lập);

- Giy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Các giấy tờ hp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyn sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

b) S lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập của Hà Tĩnh phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo nơi đến sẽ xem xét, quyết định việc chuyển qua học trường THPT công lập.

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập của Hà Tĩnh thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật Giáo dục s 46/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 2005;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.

 

5. Thủ tục học sinh chuyển trường (chuyển đến).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Học sinh cấp Trung học phổ thông (hoặc phụ huynh đại diện cho học sinh) mun chuyn đến học ở trường khác nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của S Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ rồi viết phiếu hẹn cho cá nhân. Trường hp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho cá nhân sau khi đã hướng dẫn cụ thể.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu tập hp hồ sơ rồi chuyển cho phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục làm thủ tục chuyển trường trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, ký duyệt.

- Bước 4: Việc trả kết quả của hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (bản chính);

- Học bạ (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển ttỉnh, thành phố khác);

- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình,

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển trường.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đi với việc chuyển qua học trường THPT công lập;

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyn đu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật Giáo dục số 46/2009/QH12 ngày 25/11/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 2005;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.

 

6. Thủ tục chuyển trưng t ngoài nước về Việt Nam.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Học sinh (hoặc phụ huynh đại diện cho học sinh) muốn chuyển trường từ nước ngoài về Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của S Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ rồi viết phiếu hẹn cho cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận yêu cầu bổ sung hoặc trả lại hồ sơ cho cá nhân sau khi đã hướng dẫn cụ thể.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục làm thủ tục giới thiệu về trường, trình lãnh đạo Sở Giáo dục vả Đào tạo xem xét, ký duyệt.

- Bước 4: Việc tr kết quả của hồ sơ được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;

- Học bạ (bản chính);

- Bằng tt nghiệp cấp học dưới (bản chứng thực);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc tương đương) của nước nơi đi cp;

- Các giấy tờ hp lệ để được hưng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn tại Việt Nam hoặc Việt kiều về nước;

- Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ do Bộ Ngoại giao cấp;

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển về trường.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét, quyết định từng trường hp cụ thể đối với việc chuyển qua học trường THPT công lập;

- Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyn đầu vào phải chuyn nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không trường THPT ngoài công lập có cht lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập.

11. Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/02 /2002 ban hành quy định chuyn trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT.

 

7. Đăng ký d thi THPT quốc gia (đối vi học sinh đang học THPT).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước thời điểm thi (thi gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định), học sinh đăng ký phiếu dự thi theo mẫu cho nhà trường nơi theo học.

- Bước 2: Nhà trường lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo lớp (gồm bản danh sách đăng ký và file điện tử).

- Bước 3: Các trường tiếp nhận hồ sơ, xử lý số liệu và nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Học bạ trung học phổ thông (bn chính);

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chng thực);

- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);

- Các loại giấy chứng nhận để được hưng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:

+ Giy chng nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp;

+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do y ban nhân dân cp xã xác nhận.

- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) gồm:

+ Chứng nhận nghề phổ thông;

+ Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức, gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quc tế, thi giải toán trên máy tính cm tay.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách dự thi.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích.

11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quc gia.

 

8. Đăng ký d thi THPT quc gia (đối vi học sinh tự do).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước thời điểm thi (do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định), học sinh đăng ký dự thi theo mẫu cho nhà trường nơi đã theo học.

- Bước 2: Nhà trường lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi nộp về cụm thi (gồm bản danh sách đăng ký và file điện tử),

- Bước 3: Các cụm thi tiếp nhận hồ sơ, xử số liệu và nộp dữ liệu về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Học bạ trung học phổ thông (bản chính);

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Bng tốt nghiệp trung học sở (bản chứng thực);

- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);

- Các loại giấy chng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:

+ Giấy chứng nhận con ca liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện cp;

+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do y ban nhân dân cp xã xác nhận.

- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) gồm:

+ Chứng nhận nghề phổ thông;

+ Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức, gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hóa học, Sinh học), thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính cm tay.

- Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của trường phổ thông nơi dự thi năm trước;

- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực (đi với những học sinh xếp loại kém về học lực);

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cp xã nơi cư trú về tư cách, phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương (đối với những học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện th tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách dự thi.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích.

11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư s 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

 

9. Đăng ký dự thi THPT quốc gia (đối vi học viên giáo dục thường xuyên).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước thời điểm thi (do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định) học viên đăng ký dự thi theo mẫu, nạp cho Trung tâm DN-HN-GDTX cấp huyện, Trung tâm GDTX tnh, trường có hệ GDTX.

- Bước 2: Trung tâm (trường) lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi nạp về cụm thi (gm bản danh sách đăng ký và file điện tử).

- Bước 3: Các cụm thi tiếp nhận hồ sơ, xử lý số liệu và nạp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);

- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);

- Bng tốt nghiệp trung học cơ s hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bn chứng thực);

- Các loại giấy chứng nhận để được hưng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:

+ Giấy chứng, nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp;

+ Bản sao s đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt danh sách dự thi.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích.

11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

 

10. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối vi người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đặc cách tại trường đăng ký dự thi.

- Bước 2: Trường lập danh sách thí sinh được đặc cách và hồ sơ của các thí sinh.

- Bước 3: Trường chuyển h sơ đặc cách về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

- Bước 4: Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp căn cứ vào quy chế xét duyệt hồ sơ đặc cách.

- Bước 5: Thông báo kết quả xét đặc cách cho các trường có thí sinh đề nghị đặc cách.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cp huyện trở lên cấp (nếu bị ốm) hoặc xác nhận ca UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

- Biên bản đề nghị xét đặc cách của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

5. Đi tượng thực hiện th tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết qu thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đặc cách tốt nghiệp.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lp 12 đều từ loại khá trở lên;

- Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GD&ĐT.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

 

11. Đặc cách tốt nghiệp THPT đối với ngưi học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi s môn thi còn lại.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Giám thị coi thi lập biên bản về sự cố của thí sinh và nộp cho hội đồng coi thi sau khi kết thúc buổi thi.

- Bước 2: Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu tránh nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho hội đng chấm thi.

- Bước 3: Hội đồng chấm thi xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ vào hồ sơ và quy chế thi.

- Bước 4: Thông báo kết quả xét đặc cách cho các trường có thí sinh đề nghị đặc cách.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Biên bản xác nhận của hội đồng coi thi;

- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị ốm) hoặc xác nhận của y ban nhân dân cp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

b) S lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đặc cách tốt nghiệp.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 trở lên;

- Xếp loại ở lớp 12: Học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

- Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Th trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

11. Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

 

12. Phúc khảo bài thi THPT quốc gia.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết điểm thi, thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo của tỉnh toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi.

- Bước 3: Hội đồng phúc khảo của tỉnh có trách nhiệm phúc khảo lại bài thi và thông báo kết quả phúc khảo cho cá nhân,

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin phúc khảo bài thi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả điểm phúc khảo.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

 

13. Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra hồ sơ và thành lập Hội đồng xét tuyển.

- Bước 3: Thông báo kết quả tuyển dụng cho các cá nhân trúng tuyển.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (theo mẫu hưng dẫn của Sở Nội vụ);

- Đơn dự tuyển (theo mẫu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giy chứng nhận tốt nghiệp Đại học và chứng chỉ các loại (bản sao công chng);

- Học bạ hoặc phiếu đim có ghi kết quả trung bình chung toàn khóa;

- Các loại giấy tờ ưu tiên.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Quy định cụ thể hàng năm,

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo tuổi đời từ 18 đến 45 tuổi; có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hình sự, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông số 37/2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

14. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân làm hồ sơ nộp cho hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng cấp cơ sở giới thiệu và b phiếu tín nhiệm và lập danh sách nhng cá nhân có số phiếu vòng một từ 80% trở lên, vòng hai 90% trở lên trình Hội đồng cấp huyện.

- Bước 2: Hội đồng cấp huyện xem xét, lấy ý kiến quần chúng rồi bỏ phiếu bầu, lập danh sách những cá nhân có s phiếu vòng một từ 80% trở lên, vòng hai 90% trở lên cùng hồ sơ cá nhân trình Hội đồng cấp tỉnh.

- Bước 3: Hội đồng cp tỉnh xem xét, lấy ý kiến quần chúng ở các đơn vị cơ s rồi b phiếu kín, lập danh sách những cá nhân có số phiếu vòng một từ 80% trở lên, vòng hai 90% trở lên cùng hồ sơ cá nhân trình Hội đng cấp Bộ.

- Bước 4: Hội đồng cấp Bộ xem xét, bỏ phiếu kín, lập danh sách những cá nhân có số phiếu vòng một từ 80% trở lên, vòng hai 90% trở lên cùng hồ sơ cá nhân trình Hội đồng cấp Nhà nước.

- Bước 5: Hội đồng cấp Nhà nước xem xét rồi bỏ phiếu kín, những cá nhân có số phiếu vòng một từ 80% trở lên, vòng hai 90% trở lên được đưa vào danh sách đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân hoặc Nhà giáo Ưu tú, Chủ tịch Nước ra Quyết định phong tặng.

- Bước 6: Sau khi có Quyết định phong tặng của Chủ tịch Nước, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao tặng danh hiệu cho các cá nhân được phong tặng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ cá nhân:

+ Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

+ Bn sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xut bản); biên bản nghiệm thu đ tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

- Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:

+ Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

+ Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

+ Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành;

+ Tóm tt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

+ Quyết định thành lập Hội đồng;

+ Ý kiến của Ban thường vụ tnh ủy, Ban Cán sự Đảng đối với Nhà giáo Nhân dân (Hội đồng cấp tỉnh, bộ);

(Tất cả hồ sơ đều phải nộp bn chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết qu thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, Bằng danh hiệu.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Biên bản họp hội đồng và kết quả bỏ phiếu tán thành;

- Biên bản họp giới thiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Biên bản họp, bỏ phiếu sơ duyệt danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

- Bản khai thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân phải qua các vòng bình xét.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

 

III. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

15. Thành lập trường Trung học ph thông.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình phùng, thành phố Hà Tĩnh); Cán bộ chuyên môn xem xét, nghiên cứu hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cấp tnh tổ chức thẩm định về mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mức độ khả thi của đề án thành lập trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập trường Trung học phổ thông.

Bước 3: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân thành lập trường Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đ án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng ch hợp lệ của người dự kiến b trí làm hiệu trưng;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

b) S lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện để thành lập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tnh.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đt đai, cơ s vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

16. Giải thể Trường Trung học phổ thông.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: T chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị giải thể trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra tình hình thực tế của trường và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép giải thể trường.

Bước 3: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân giải th Trường Trung học ph thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với trường hợp giải thể theo đề nghị của t chức, cá nhân thành lập trường hoặc do vi phạm nghiêm trọng các quy định v quản , tổ chức, hoạt động của nhà trường, hồ sơ gồm:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng c vi phạm;

+ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

+ Biên bản kiểm tra;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trường hợp hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; hoặc mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

+ Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động, giáo dục;

+ Tờ trình đề nghị giải thể của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) S lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục Đào tạo 07 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật s 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

17. Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về đề án sáp nhập, chia tách trường để trình Ủy ban nhân dân xem xét, ra Quyết định cho phép việc sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông.

- Bước 3: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách Trường Trung học ph thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin sáp nhập, chia tách Trường Trung học phổ thông;

- Đề án sáp nhập, chia tách trường;

- Văn bn thẩm định của các cơ quan có liên quan về việc cho phép sáp nhập, chia tách trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có ý kiến trả lời về tính đầy đủ theo quy định của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức biết để chỉnh sa, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định, lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép sáp nhập, chia, tách Trường Trung học phổ thông.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định và ra quyết định;

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

18. Cho phép hoạt động đối với trường Trung học phổ thông.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ kiểm tra hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các phòng chuyên môn liên quan và trình Giám đốc Sở quyết định cho phép hoạt động đối với Trường Trung học phổ thông.

- Buớc 3: Sau khi có quyết định của Giám đốc Sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm;

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đi với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

19. Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Bước 3: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, bao gồm:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý ca việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ ca trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật cht của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc, các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc Trung tâm;

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động ca Trung tâm;

- Văn bản thẩm định của cơ quan liên quan về việc cho phép thành lập Trung tâm.

b) S lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 03 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, ngun lực và tài chính; chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

20. Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Tĩnh).

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, nghiên cứu hồ sơ, phối hp với Sở Nội vụ thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Bước 3: Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo trkết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm;

- Đ án xin sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, bao gm:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ s pháp lý của việc sáp nhập, chia tách trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ ca trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc, các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

- Dự tho nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;

- Văn bản thẩm định của cơ quan liên quan về việc cho phép sáp nhập, chia tách Trung tâm.

b) Sợng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 03 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 03 ngày).

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

- Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu qu giáo dục.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

21. Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, nghiên cứu hồ sơ, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra, sau khi thanh tra báo cáo kết quả và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Bước 3; Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học. Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho t chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-Tờ trình (hoặc đơn) xin giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học ghi rõ:

+ Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, email, fax trước khi giải thể;

+ Sơ yếu lý lịch của người làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

+ Lý do giải thể Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

- Biên bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện học liệu và nêu rõ cách xử lý;

- Biên bản kiểm kê tài chính của đơn vị;

- Văn bản thẩm định của cơ quan liên quan về việc giải thể Trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 03 ngày, y ban nhân dân tỉnh 02 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Hết thời gian đình chỉ nhưng không khc phục đưc nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Theo đề nghị của t chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

11. Căn c pháp Iý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đi b sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

22. Cấp phép đào tạo, bồi dưỡng cho Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học nộp hồ sơ v Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùn, thành phố Hà Tĩnh).

- Bước 2: Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xem xét, nghiên cứu hồ sơ, chủ trì phi hợp với các phòng liên quan thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở quyết định.

- Bước 3: Sau khi có Quyết định của Giám đốc Sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đc trung tâm ký;

- Nội quy hoạt động của trung tâm;

- Báo cáo về trang thiết bị làm việc ca văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chng minh về quyền s hu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

- Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

- Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

- Các quy định về học phí, lệ phí;

- Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết.

- Trong thời hạn 4 ngày làm việc kể t’ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ  chức thm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thm định;

- Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép Trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

- Trường hợp Trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định, số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học;

- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học;

- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ;

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật s 44/2009/QH12 của Quc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

23. Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị thành lập trường theo quy định gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo trình xin Ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn đi với việc thành lập trường.

- Bước 4: Sau khi thẩm định nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thành lập trường thì trình y ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thành lập trường;

- Đ án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đi tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về việc cho phép thành lập trường.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo phải thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ đề nghị thành lập trường;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng thm định, sau khi thẩm định báo cáo kết quả và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

7. Kết quả thực hiện th tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Có đề án thành lập trường phù hp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đt đai, cơ sở vật cht, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, ngun lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 

24. Sáp nhập, chia tách Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường theo quy định gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo trình xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn đối với việc sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 4: Sau khi thẩm định nếu trường có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được sáp nhập, chia tách thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc đề nghị sáp nhập, chia tách trường;

- Đề án đề nghị sáp nhập, chia tách trường với nhng nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc đề nghị sáp nhập, chia tách trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đi tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trưng hoặc Hội đồng qun trị, hiệu trưng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ s phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu t cần thiết bảo đm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường;

- Văn bn thẩm định của cơ quan liên quan về việc cho phép sáp nhập, chia tách trường.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bng văn bản đ t chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo ch trì phi hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng liên quan thẩm định và gửi hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định cho phép sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân tnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không,

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp chuyên nghiệp phải bảo đm các yêu cầu quy định, cụ thể:

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường Trung cấp chuyên nghiệp;

+ Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

+ Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;

+ Góp phần nâng cao cht lượng và hiệu quả giáo dục.

- Việc thành lập phân hiệu trường Trung cấp chuyên nghiệp phải bảo đảm các yêu cu quy định, cụ thể: Việc thành lập phân hiệu phân hiệu ở tỉnh khác của các trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Hà Tĩnh phải có ý kiến chấp thuận bng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi sẽ đặt trụ sở chính của phân hiệu.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư s 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

25. Giải th Trường Trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị giải thể trường theo quy định gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng liên quan tổ chức thanh tra kết quả hoạt động của trường.

- Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thanh tra và đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn của trường đề nghị giải thể.

- Văn bản thẩm định của cơ quan liên quan về việc cho phép giải th trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể trường, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bng văn bản để tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thm định và gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, y ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Cơ quan phi hp: Sở Nội vụ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp;

- Hết thời hạn đình chỉ mà không khc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh.

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điu lệ trường trung cp chuyên nghiệp.

 

26. Cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường Trung cấp chuyên nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cho phép Trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục np tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục của trường.

- Bước 3: Căn cứ vào h sơ, biên bản kiểm tra, kết quả thẩm định chương trình đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục. Trong nội dung quyết định cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục phải ghi rõ thời điểm nhà trường bắt đầu hoạt động và các ngành được phép đào tạo.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đ án thành lập trường. Báo cáo cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, sở vật chất phục vụ đào tạo; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường;

- Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn gii quyết

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của trường Trung cấp chuyên nghiệp đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thì Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo bng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo có quyết định cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường;

- Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Trong đó, diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m2/học sinh và tổng diện tích đất của trường không ít hơn 2 héc ta;

- Có chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo theo quy định về m ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Đối với trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục, vn điều lệ tối thiểu là 22,5 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

- Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực nếu nhà trường có đủ các điều kiện theo quy định, thì được các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục. Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu trường Trung cấp chuyên nghiệp không được cp phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường hết hiệu lực.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cp chuyên nghiệp,

 

27. Đăng ký m ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở đào tạo lập hồ sơ đề nghị mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo quy định gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo.

- Bước 3: Sau khi kiểm tra nếu đủ điều kiện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép mở ngành đào tạo và gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo;

- Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung:

+ Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần;

+ Năng lực của cơ sở đào tạo;

+ Danh sách giáo viên giảng dạy;

+ Bảng kê cơ sở vật chất.

- Các tài liệu và minh chứng kèm theo;

- Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;

- Quyết định thành lập Hội đồng thm định kèm Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đi với cơ sở đào tạo được phép tự thm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành ch định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản v việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt);

- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở;

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm);

- Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo kèm ý kiến bằng văn bn của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi trường đặt trụ sở về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh).

b) Số lượng; hồ sơ: 05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký;

- Thời hạn hoàn tất việc kiểm tra thực tế tại trường không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn 2 ngày làm việc k từ ngày có kết quả kiểm thực tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép mở ngành đào tạo nếu cơ sở đào tạo đã đảm bảo các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định.

+ Thời hạn bổ sung tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế nếu cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định. Sau khi hoàn thiện, cơ sở đào tạo gửi báo cáo bằng văn bản về các nội dung đã bổ sung kèm minh chứng và 02 bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan quyết định mở ngành.

+ Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 3 tháng kể từ ngày có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký m ngành và phải thực hiện quy trình đã quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mu tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo;

- Mu biên bản kiểm tra các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp khi đảm bo các điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

- Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một s điều của Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Mu tờ trình

BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN)…
TRƯỜNG …………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ TRÌNH

ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kính gửi: …………………………………………………………

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp.

2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo:

- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển;

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo;

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;

- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;

- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;

- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo:

- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký m chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).

- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ s vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến;

4. Kết luận:

- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.

- Đề nghị …..

 

 

Nơi nhận:
- ………;
- ………;
- Lưu: …

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu biên bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN

KIM TRA CÁC ĐIU KIN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Trình độ Trung cp chuyên nghiệp

Tên cơ sở đào tạo: .....................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Ngày kiểm tra: .............................................................................................................

Ngành đăng ký đào tạo: ..............................................................................................

I. Thành phần Đoàn kiểm tra:

Theo Quyết định số ...ngày ……. tháng ……….. năm 20……. của...........................

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

II. Thành phần làm việc của s đào tạo

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

III. Nội dung kiểm tra

1. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo của ngành đăng ký m(số lượng giáo viên cơ hữu, thnh giảng; trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; nghiệp vụ sư phạm...)

...................................................................................................................................

2. Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

a) Phòng học và các trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

(Loại phòng, số lượng, diện tích, các trang thiết bị chính trong phòng...)

...................................................................................................................................

b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và trang thiết bị:

(Tên phòng, số lượng, diện tích, các trang thiết bị chính trong phòng...)

...................................................................................................................................

c) Thư viện, Internet, hp đồng đào tạo

...................................................................................................................................

3. Về chương trình đào tạo

...................................................................................................................................

4. Các điều kiện khác

...................................................................................................................................

5. Ý kiến của đoàn kiểm tra

...................................................................................................................................

6. Ý kiến của cơ sở đào tạo

...................................................................................................................................

7. Kết luận của Đoàn kiểm tra ...................................................................................

 

Trưởng đoàn kiểm tra
và các thành viên
(Ký tên)

……., ngày ….. tháng …… năm …….
Thủ trưởng cơ sở đào tạo
(Ký tên, đóng dấu)

 

28. Công nhận trưng trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức muốn đề nghị công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quc gia nộp hồ sơ v Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh); Cán bộ chuyên môn tiếp nhận, xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn và chuyển đến Phòng Giáo dục Trung học.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.

- Bưc 3: Khi có kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và cấp bng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia.

- Bước 4: Sau khi có Quyết định và Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh, phòng Giáo dục Trung học chuyn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường chuẩn quc gia (theo quy định tại các Điều 4 đến Điều 8, Chương II Thông tư số 47/2012/QC-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưng Bộ Giáo dục và Đào tạo), kèm theo đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;

- Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 27 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 3 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Bằng công nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường ph thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 

29. Công nhận Trường Trung học sở đạt chuẩn Quốc gia.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức muốn đề nghị công nhận trường Trung học cơ s đạt chuẩn quc gia nộp hồ sơ v Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tnh Hà Tĩnh (s 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh); Cán bộ chuyên môn xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận viết phiếu hẹn và chuyển Phòng Giáo dục Trung học.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Trường Trung cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

- Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và cấp bng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

- Bước 4: Sau khi có Quyết định và Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh, phòng Giáo dục Trung học chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho t chức theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;

- Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia (quy định tại các Điều 4 đến Điều 8, Chương II Thông tư số 47/2012/QC-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;

- Biên bản tự kiểm tra của trường; và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

b) Số lượng hồ : 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 27 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 3 ngày).

Không quy định thời hạn giải quyết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện th tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Bằng công nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của th tục hành chính:

- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ s, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

 

30. Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức muốn đề nghị công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành ph Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn xem xét hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không đầy đ thì hướng dẫn bổ sung;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn rồi chuyển Phòng Giáo dục Tiểu học.

- Buớc 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

- Bước 3: Sau khi có kết quả kiểm tra thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và cấp bng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

- Bưc 4: Sau khi có Quyết định và Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia của Ủy ban nhân dân tnh, phòng Giáo dục Tiểu học chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (báo cáo tổng hp kết quả thẩm định và biên bản kiểm tra);

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 27 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 3 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính và Bằng công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của th tục hành chính:

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định vế tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 

31. Công nhận Trưng Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: T chức muốn được công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh), sau đó chuyển phòng Giáo dục Mầm non.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, làm tờ trình đ nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận Trường Mầm non đạt chun Quốc gia.

- Bước 3; Sau khi có kết quả kiểm tra thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định và cấp bng công nhn Trường Mầm non đạt chun Quc gia.

- Bước 4: Sau khi có Quyết định và Bằng công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quc gia của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục Mầm non phòng chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tr cho tổ chức theo phiếu hẹn

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn quy định;

- Tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký;

- Biên bản kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Giáo dục và Đào tạo 27 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 3 ngày).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và Bằng công nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2504/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2504/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2504/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2504/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành29/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2504/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh