Quyết định 2505/QĐ-UBND

Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1905/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành cnh;

Căn c Thông số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Xét đề nghị của S Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 631/SKHCN-VP ngày 24/6/2015 (kèm theo ý kiến kiểm soát chất lượng của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1015/STP-KST ngày 22/6/2015/STP-KSTT),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế các Quyết định: số 2730/QĐ-UBND 19/9/2012; số 2808/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
-
Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tnh ủy;
-
Thường trực HĐNĐ tnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Ban Pháp chế HĐND tnh;
-
Các Phó VP UBND tnh;
-
Lưu: VT, VX;
- Gi:
+ Bản giấy: TW, TU, HĐND tnh;
Các Sở: KHCN, Tư pháp (20b);
+ Điện tử: TP còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2505/QĐ-UBND ngày 296/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, B SUNG, SỬA ĐI VÀ BÃI BỎ THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp ca tổ chức khoa học và công nghệ

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa ch trụ s chính của tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa ch trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

8

Cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

10

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách nát

11

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

12

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ s văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

14

Cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ ca văn phòng đại diện, chi nhánh

17

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của t chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

18

Cấp Giy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

II

Lĩnh vực S hữu trí tuệ

1

Thủ tục xét công nhận, cấp sáng kiến cấp tỉnh

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, B SUNG:

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

2

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chn đoán trong y tế)

II

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp Giy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền ca Bộ Khoa học và Công nghệ)

3

Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư

4

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tnh.

5

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp tỉnh (có sử dụng ngân sách nhà nước)

6

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp tỉnh (không sử dụng ngân sách nhà nước)

7

Cấp giấy chứng nhận mới Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

8

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (chuyển đổi từ tổ chức KHCN công lập để thành lập doanh nghiệp KHCN)

9

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

III

Lĩnh vực S hữu trí tuệ

1

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

2

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3

Thủ tục Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương qun lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

2

Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

3

Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận.

4

Thủ tục Đăng ký công b hợp quy đi với các sản phm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của t chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

5

Thủ tục Kim tra cht lượng hàng hóa nhập khu thuộc trách nhiệm qun lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

6

Xét tặng Giải thưởng Cht lượng Quc gia

V

Lĩnh vc khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

2

Giải quyết t cáo thuộc thẩm quyền giải quyết ca Sở Khoa học và Công nghệ

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ:

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ bãi bỏ TTHC

I

Lĩnh vực Hoạt động Khoa học công nghệ

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định số 371/QĐ-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ KHCN

2

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

3

Cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp Giy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

6

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

7

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

8

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đu của t chức khoa học và công nghệ

9

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của t chức khoa học và công nghệ

10

Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

11

Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực

12

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

13

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của t chức khoa học và công ngh

14

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của t chức khoa học và công nghệ

16

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

17

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh

18

Cấp lại Giy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

19

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực

21

Cấp giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

22

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

23

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

24

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

25

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi có vốn đầu tư nước ngoài trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

26

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài

27

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất)

28

Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài (trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực)

29

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

30

Tuyn chọn, xét chọn t chức, cá nhân chủ trì thực hiện đ tài nghiên cu khoa học xã hội và nhân văn thuộc các chương trình khoa học xã hội cấp tỉnh

31

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án sn xuất thử nghiệm cấp tỉnh.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2505/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2505/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2505/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2505/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thiện
       Ngày ban hành29/06/2015
       Ngày hiệu lực29/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2505/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính Sở Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh