Quyết định 2505/QĐ-UBND

Quyết định 2505/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức “Bản sao y bản chính” thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2838/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 21/09/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA DƯỚI HÌNH THỨC “BẢN SAO Y BẢN CHÍNH” THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2016 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc công b thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 197/TTr-VHTTDL ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức “Bản sao y bản chính” thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm niêm yết công khai, thông báo rộng rãi thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng đtổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp biết, liên hệ giao dịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, STư pháp; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC):
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Báo QN, Đài PTTH QN;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2505/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2505/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2505/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2505/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2505/QĐ-UBND 2017 thủ tục chuẩn hóa Bản sao y bản chính Sở Văn hóa Quảng Nam