Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL năm 2011 điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ thuộc hợp phần nông lâm sản, dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giao cho Cục Chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2506/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ THUỘC HỢP PHẦN NÔNG LÂM SẢN, DỰ ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN NĂM 2011, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM GIAO CHO CỤC CHĂN NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-BNN-QLCL ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt nội dung và kinh phí Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung nhiệm vụ Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn chăn nuôi năm 2011 thuộc Hợp phần nông lâm sản, Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2011 giao cho Cục Chăn nuôi đã được phê duyệt tại Quyết định số 1796/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn chăn nuôi năm 2011 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1260/QĐ-BNN-TC ngày 01/9/2011 về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011.

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Các Cục trưởng Cục: Chăn nuôi, Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

TT

Nhiệm vụ

Nội dung thực hiện

Sản phẩm dự kiến

1

Kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn chăn nuôi năm 2011

1. Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện và áp dụng các quy định quản lý chất lượng và VSATTP thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng, VSATTP thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và nhập khẩu tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nam, Bình Dương, Đồng Nai, Long An (Dự kiến lấy 120 mẫu thức ăn chăn nuôi kiểm tra các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng, VSATTP)

3. Tham gia đào tạo tại 07 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát và kiểm tra đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thức ăn chăn nuôi năm 2011

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

TT tại QĐ 1260

Nội dung theo Quyết định số 1260/QĐ-BNN-TC ngày 01/9/2011

Nội dung điều chỉnh

Ghi chú

II

Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện và áp dụng các quy định quản lý giám sát chất lượng và VSATTP thức ăn chăn nuôi của một số địa phương

 

 

1

Tại tỉnh Sơn La: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT, tại 2 huyện và 2 xã thuộc 2 huyện này; khảo sát và lấy 10 mẫu TACN tại vùng sản xuất nguyên liệu

Tại tỉnh Thanh Hóa: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT, tại 2 huyện và 2 xã thuộc 2 huyện này; khảo sát và lấy 10 mẫu TACN tại vùng sản xuất nguyên liệu

Điều chỉnh địa điểm

2

Tại 2 tỉnh miền Nam (Đồng Nai và Long An): Khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT, khảo sát và lấy 40 mẫu TACN tại cơ sở kinh doanh và sử dụng TĂCN

Tại 2 tỉnh miền Nam (Bình Dương và Long An): Khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT, khảo sát và lấy 40 mẫu TACN tại cơ sở kinh doanh và sử dụng TĂCN

Điều chỉnh địa điểm

3

Tại 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nam và Bình Định: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Tại 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nam và Đồng Nai: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại Sở Nông nghiệp và PTNT

Điều chỉnh địa điểm

6

Tại Bình Định: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại 9 xã thuộc 3 huyện; lấy 50 mẫu TACN tại các cơ sở kinh doanh và trang trại chăn nuôi

Tại Đồng Nai: khảo sát việc thực hiện VBQPPL tại 9 xã thuộc 3 huyện; lấy 50 mẫu TACN tại các cơ sở kinh doanh và trang trại chăn nuôi

Điều chỉnh địa điểm

IV

Tiền phân tích mẫu:

222 100 000 đ

Tiền phân tích mẫu

236 100 000 đ

(Tăng số mẫu kiểm tra bản định lượng Clenbuterol và Salbutamol từ 100 mẫu lên 120 mẫu)

Điều chỉnh dự toán tại mục IV

VII

Văn phòng phẩm:

25 830 000 đ

Văn phòng phẩm:

11 830 000 đ (chuyển sang kinh phí phân tích ở mục IV)

Điều chỉnh dự toán tại mục VII

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2506/QĐ-BNN-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2506/QĐ-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2011
Ngày hiệu lực24/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2506/QĐ-BNN-QLCL

Lược đồ Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2506/QĐ-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLương Lê Phương
        Ngày ban hành24/10/2011
        Ngày hiệu lực24/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2506/QĐ-BNN-QLCL điều chỉnh nội dung và dự toán kinh phí

            • 24/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực