Quyết định 2507/QĐ-UBND

Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2019-2024

Nội dung toàn văn Quyết định 2507/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2507/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI ĐÔNG Y TỈNH HÀ GIANG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Hội Đông y tỉnh Hà Giang và Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang đã được Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 27/9/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Hội Đông y Việt Nam;
- Thường trực: T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: LĐVP, CV NCPC, VHXH, Trung tâm TT-CB;
- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh (03 bản);
- Sở Y tế;
- VNPT ioffice;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

ĐIỀU LỆ

HỘI ĐÔNG Y TỈNH HÀ GIANG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hội Đông y tỉnh Hà Giang

2. Tên viết tắt: HĐY

3. Biểu tượng: Lấy biểu tượng của Hội Đông y Việt Nam.

Điều 2. Tôn chỉ, mc đích của Hội

1. Hội Đông y Hà Giang là tổ chức xã hội nghề nghiệp mang tính chất đặc thù của những người hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng Đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực Đông y, Đông dược trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

2. Hội tập hợp, đoàn kết những người hành nghề Đông y, Đông dược trong và ngoài tỉnh, công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hội phối hợp với ngành Y tế để thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Hà Giang. Kết hợp Đông y với Tây y, từng bước hiện đại hóa nền đông y, đông dược Hà Giang. Xây dựng nền Y học Hà Giang dân tộc, khoa học, đại chúng, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang nói riêng và xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Hà Giang phê duyệt.

2. Trụ scủa Hội đặt tại tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hà Giang, chịu sự quản lý của Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Sở Y tế về lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

2. Hội có cơ quan ngôn luận để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về Đông y, Đông dược và truyn bá học thuật cho hội viên và nhân dân; giới thiệu những kinh nghiệm phòng bệnh và chữa bệnh bằng Đông y, Đông dược cho nhân dân để từng bước xã hội hóa Đông y tại cộng đồng.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản;

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;

3. Không vì mục đích lợi nhuận;

4. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội đã được phê duyệt.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

1. Tuyên truyền mục đích của Hội

2. Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề đông y, đông dược theo Điều lệ của Hội và Pháp luật hiện hành của Nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông y để hành nghề mê tín dị đoan hoặc làm những việc trái với nghề nghip Đông y.

3. Tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đông y, Đông dược của hội viên trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Tổ chức khám, điều trị bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc phục vụ sức khỏe nhân dân tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

5. Sưu tầm, thừa kế, ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quý, các bài thuốc gia truyền, tổ chức nuôi trồng bào chế thuốc nam để sử dụng, bảo tồn.

6. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

7. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội theo quy định của Pháp luật.

8. Tham gia Chương trình, Dự án, Đtài nghiên cứu, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của Pháp luật.

9. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

11. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước cấp kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

13. Tổng kết kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông y với Tây y, kết hợp phương pháp cổ truyền với hiện đại để chữa bệnh cho nhân dân.

Điều 7. Nhim v

1. Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông y, Đông dược. Động viên mọi người đoàn kết mang hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

2. Xây dựng tổ chức Hội trên các mặt: Truyền bá y thuật của nền Đông y, dịch thuật biên soạn tài liệu, sách báo đông y, đông dược xuất bản để hướng dẫn lý luận và kinh nghiệm cho hội viên.

3. Tổ chức khám chữa bệnh bằng Đông y và các bài thuốc gia truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, từng bước xã hội hóa nền đông y, đông dược trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

4. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ lương y, lương dược trong tỉnh ngày càng đông đảo về số lượng, đảm bảo về chất lượng chuyên môn đáp ứng việc khám chữa bệnh bằng Đông y tại cộng đồng.

5. Vận động người có bài thuốc gia truyền cống hiến cho Hội, hoặc truyền thụ cho con cháu với mục đích bảo tồn và phát triển nền Đông y, Đông dược của tỉnh.

6. Thường xuyên tchức bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên để nâng cao trình độ y đức nhằm phục vụ tốt sức khỏe của nhân dân.

7. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong việc xây dựng chế độ chính sách nhằm bảo tồn phát triển nền Đông y, Đông dược của Việt Nam nói chung và nền Đông y, Đông dược của tỉnh nói riêng theo quy định của pháp luật.

8. Mở rộng phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế của Hội về Đông y, Đông dược theo quy định của Pháp luật.

9. Xác định khả năng chuyên môn của người hành nghề Đông y khám, chữa bệnh gia truyền theo quy định của pháp luật để cơ quan chức năng cấp phép hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Chương III

HỘI VIÊN

Điu 8. Hội viên, tiêu chun hội viên

1. Hội viên của Hội gồm: Hội viên chính thức và hội viên danh dự.

a) Hội viên chính thức: Là công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đông y, Đông dược có đủ điều kiện nghề nghiệp được kết nạp vào Hội.

b) Hội viên liên kết: Là công dân Việt Nam muốn hợp tác, giúp đỡ góp phần phát triển nền Đông y, Đông dược trong tỉnh, được Ban Thường vụ Hội Đồng y công nhận. Việc đóng hội phí của hội viên liên kết là do tự nguyện.

c) Hội viên danh dự: Là công dân Việt Nam có uy tín, tâm huyết đóng góp vào sự nghiệp phát triển nền Đông y, Đông dược của tỉnh được Ban Chấp hành Hội Đông y chấp nhận. Việc đóng hội phí của hội viên danh dự là do tự nguyện.

Hội viên liên kết, hội viên danh dự được tham gia các hoạt động của Hội nhưng không được tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội và không tham gia biểu quyết các vấn đề của Hội.

2. Tiêu chuẩn của hội viên chính thức: Công dân Việt Nam là Lương y, Lương dược, người làm thuốc gia truyền, thuốc dân tộc; Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, y sỹ, kỹ thuật viên, dược sĩ, điều dưỡng viên có liên quan đến Đông y và những người đi sâu nghiên cứu Đông y, Đông dược, có lương tâm nghề nghiệp, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các vấn đề của Hội, được ứng c, đề cử vào Ban Chấp hành và các chức vụ khác của Hội theo quy định.

2. Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng về chuyên môn, hướng dẫn thực hiện đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm, bài thuốc kinh nghiệm, bài thuốc gia truyền và các sáng kiến có giá trị khoa học và kinh tế theo quy định.

3. Thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội và được học tập, tham quan, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Đông y, Đông dược.

4. Được hưởng mọi quyền lợi về thi đua khen thưởng theo pháp luật và Điều lệ Hội quy định.

5. Được tham gia Hội nghị của Hội để nhận xét và đề nghị ý kiến của mình lên đến Ban Chấp hành Trung ương Hội.

6. Được giới thiệu hội viên mới, được cấp thẻ hội viên. Việc cấp, phát, quản lý, thu hồi thẻ hội viên thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam

7. Được quyền xin ra khỏi Hội khi không tán thành Điều lệ Hội hoặc không có điều kiện để tiếp tục tham gia sinh hoạt Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Sinh hoạt đều đặn trong một tổ chức cơ sở của Hội.

2. Chấp hành Điều lệ Hội và Nghquyết của Đại hội, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội.

3. Tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn của Hội.

4. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đoàn kết hợp tác với các Hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích vì sự phát triển của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

5. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Hội.

7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy đnh.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội

1. Cá nhân muốn vào hội phải có đơn tự nguyện xin gia nhập Hội, Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định kết nạp và cấp giấy chứng nhận hội viên.

2. Khi muốn ra khỏi Hội, hội viên viết đơn, được Ban Chấp hành Hội đồng ý để xoá tên trong danh sách hội viên và thu lại thẻ hội viên. Hội viên sẽ bị xoá tên và thu hồi thẻ khi vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội

1. Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

6. Ban Thư ký.

7. Văn phòng Hội.

Điều 13. Đi hi Đại biểu

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội Đại biểu toàn tỉnh (gọi chung là Đại hội), được tổ chức 5 năm một lần do Ban Chấp hành đương nhiệm triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị. Thành phần, số lượng Đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

b) Thảo luận và biểu quyết Điều lệ, hoặc đổi tên Hội, sửa đổi bổ sung Điều lệ và quyết định việc chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể Hội.

c) Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành tỉnh Hi và báo cáo tài chính của Hi.

d) Bầu Ban Chấp hành.

đ) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết của Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy đnh hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được 1/2 (một phần hai) tổng số Đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Trường hợp khuyết ủy viên Ban Chấp hành thì có thể bầu bổ sung, tỷ lệ bầu bổ sung không quá 10% so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quy định.

2. Ban Chấp hành họp thường kỳ mỗi năm hai lần; khi cần, có thể họp bất thường.

3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Quyết định các biện pháp thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của Đại hội;

b) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm;

c) Bầu và bãi miễn ủy viên Ban Thường vụ; bầu bổ sung, bãi miễn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Tổng, Phó tổng thư ký; Trưởng, Phó Ban Kiểm tra theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội đã được phê duyệt;

d) Xem xét, quyết định khen thưởng và kỷ luật ủy viên Ban Chấp hành;

đ) Chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự phục vụ Đại hội;

e) Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 2 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành.

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định.

d) Các Nghquyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

đ) Việc bầu, bãi miễn và kỷ luật các chức danh lãnh đạo của Hội phải được 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành có mặt tán thành.

Điều 15. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; số ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành.

2. Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và một số ủy viên. Ban Thường vụ họp thường kỳ ba tháng một lần; khi cần, có thể họp bất thường.

3. Ban Thường vụ có nhiệm vụ sau:

a) Thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành các công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.

b) Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành.

4. Ban Thường vụ có những quyền hạn sau:

a) Phê chuẩn nhân sự chủ chốt và quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật và công nhận hội viên liên kết;

b) Thành lập Hội đồng khoa học của Hội, khi cần;

c) Tổ chức các Hội nghị khoa học trong nước và hợp tác Quốc tế theo quy định của Pháp luật;

d) Quyết định các chương trình hoạt động, kế hoạch công tác của các ban và các tổ chức trực thuộc tỉnh Hội;

đ) Quyết định gia nhập các tổ chức Hội quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật;

e) Cử cán bộ đi dự Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước, quốc tế và đi công tác nước ngoài theo quy định của pháp luật, Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của tỉnh và quy định khác có liên quan;

g) Quyết định các vấn đề thi đua khen thưởng, kỷ luật thuộc quyền hạn của Hội.

5. Thường trực Hội gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban kiểm tra chuyên trách và một số ủy viên thường vụ được Ban Thường vụ giao nhiệm vụ thường trực để giải quyết công việc hàng ngày và đột xuất.

Điều 16. Ban kiểm tra

1. Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành bầu gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên.

2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ; xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gi đến Hội.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quy định.

4. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Đại hội.

Điều 17. Văn phòng, các ban và các tổ chc trực thuộc

1. Văn phòng Hội Đông y có nhiệm vụ giúp ban Lãnh đạo Hội tổ chức các hoạt động của Hội và làm đầu mối điều hòa với các ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các Ban của Hội (03 ban):

a) Ban Chuyên môn Nghiệp vụ - chđạo tuyến;

b) Ban Tổ chức - Hành chính;

c) Ban Thi đua - Khen thưởng (do cán bộ Văn phòng Hội kiêm nhiệm);

d) Nhiệm vụ của các Ban: Các ban có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Thường trực Hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội về các mặt hoạt động trong lĩnh vực được phân công.

3. Các tổ chức trực thuộc Hội thành lập theo Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 18. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, phó tổng thư ký

1. Chủ tịch là người đứng đầu tổ chức Hội do Ban Chấp hành bầu, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, quyết định các mặt công tác của Hội.

2. Các Phó Chủ tịch do Ban Chấp hành bầu giúp Chủ tịch một số công việc được phân công.

3. Tổng Thư ký, Phó tổng thư ký do Ban chấp hành bầu, giúp Ban Chấp hành xây dựng các Chương trình, Kế hoạch và tổng hợp công tác Hội báo cáo đnh kỳ, giúp Chủ tịch giải quyết công việc khi được phân công.

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 19. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 20. Tài chính, tài sản của Hội

1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu tài chính của Hội gồm:

- Hội phí của hội viên và các hoạt động xây dựng quỹ Hội. Mức đóng Hội phí là 3.000 đồng/tháng/một Hội viên (Ba ngàn đồng trên một tháng trên một hội viên); Hội phí được trích lập như sau: Hội Đông y xã được trích lại 30%, còn lại 70% nộp về huyện Hội, Hội đông y huyện trích lại 30%, còn lại 40 % nộp về Tỉnh hội. Hội Đông y tỉnh trích lại 20%, còn lại 20% nộp về Trung ương Hội. Tiền hội phí trích lại được chi vào việc khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân có thành tích và chi các hoạt động khác của Hội theo quy định hiện hành.

- Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định.

- Thu từ các chương trình, công trình khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho hội viên theo quy định của pháp luật.

- Các khon thu từ tiền viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Các khoản thu hợp pháp khác.

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi cho các hoạt động đặc thù của Hội.

- Chi trả lương cho cán bộ, nhân viên bán chuyên trách.

- Chi về nhà cửa, điện nước, mua sắm phương tiện làm việc.

- Chi nghiên cu khoa học, đầu tư phát triển.

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản của Hội gồm: Tài sản do cơ quan Nhà nước hỗ trợ, tài sản tự có của Hội, tài sản thuê dài hạn. Toàn bộ tài sản phải được thể hiện đầy đủ trong sổ sách kế toán của Hội.

Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội

1. Văn phòng Hội có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và sử dụng tài sản đúng mục đích và hiệu quả. Nếu tài sản bị hư hỏng, không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng được thì Văn phòng Hội làm thủ tục thanh lý trình Chủ tịch Hội quyết định.

2. Tài chính, tài sản của Hội chđược sử dụng cho các hoạt động của Hội.

3. Tài chính của Hội được quản lý theo quy chế tài chính, kế toán của Hội, phù hợp với quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

4. Báo cáo về tài chính hàng năm của Hội phải được kiểm tra, kiểm toán và báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Ban Chấp hành Hội ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

1. Giấy khen Hội Đông y tặng các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và những đơn vị, cá nhân có thành tích đột xuất.

2. Những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm thì được đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Đông y Việt Nam và Nhà nước khen thưng theo Luật Thi đua - Khen thưởng và quy định khác có liên quan.

Điều 23. Kỷ luật

1. Tổ chức Hội, hội viên vi phạm Điều lệ, vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến thanh danh của Hội, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hội.

2. Nếu tổ chức hoạt động vi phạm chuyên môn, vi phạm pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Sửa đi, b sung Điều lệ Hội

1. Chỉ có Đại hội Đại biểu toàn tỉnh của Hội Đông y tỉnh Hà Giang mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ phải được 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt.

2. Điều lệ này gồm 08 Chương, 24 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Hà Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Hà Giang. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Hà Giang có trách nhiệm hướng dẫn Hội Đông y các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các chi hội trực thuộc tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2507/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2507/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2019
Ngày hiệu lực10/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2507/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2507/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2507/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2507/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành10/12/2019
        Ngày hiệu lực10/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2507/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2507/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y tỉnh Hà Giang

           • 10/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực