Quyết định 2508/QĐ-BTP

Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2508/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện t của Bộ;
- Lưu VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VTHEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quy
ết định s 2508/QĐ-BTP ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Ngày 23/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012. Để Nghị định được trin khai thi hành một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng, ban hành các văn bản, tài liệu hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP.

b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

2. Yêu cầu

a) Cụ thhoá các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hp thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Bảo đảm các cơ quan, tchức, cá nhân có đầy đủ điều kiện thi hành Nghị định khi có hiệu lực.

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tchức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Xây dựng Số chuyên đề về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, các Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: quý III - IV năm 2012.

2. Xây dựng tài liệu hưng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quan, tchức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Tháng 10 năm 2012.

3. Hội nghị triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định s 59/2012/NĐ-CP ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành.

- Thành phần tham dự: người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành.

- Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2012.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định s 59/2012/NĐ-CP ở khu vực phía Bắc

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

- Thành phn tham dự: người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các Sở Tư pháp, các tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2012.

c) T chức Hội nghị trin khai Nghị định s 59/2012/NĐ-CP ở khu vực phía Nam

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vn đề chung vxây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cơ quan đại diện phía Nam, các Sở Tư pháp khu vực phía Nam.

- Thành phần tham dự: người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các S Tư pháp, các tchức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân.

Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2012.

Đnghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thời gian thích hp.

4. Đ nghị m chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dng pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2012.

b) Đnghị mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành.

- Cơ quan chủ trì: theo sự phân công của các Bộ, ngành.

- Cơ quan phối hợp: tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ, ngành có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 12 năm 2012.

c) Đnghị mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử của y ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 11 năm 2012.

5. Xây dựng Ch tiêu thống kê về tình hình thi hành pháp luật

a) Xây dựng Quyết đnh ca Thủ tướng Chính phban hành Chỉ tiêu thng kê quốc gia vtình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vn đ chung vxây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hp: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục công nghệ thông tin), Viện Khoa học Thống kê - Tng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành và các cơ quan, tchức liên quan.

- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ: quý II năm 2013.

b) Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định về Chỉ tiêu thng kê ngành v tình hình thi hành pháp luật

- Cơ quan chủ trì: tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đ chung vxây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp và các quan, tổ chức có liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: quý III năm 2013.

6. Kiểm tra, kết 01 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung vxây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp vi Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kim tra các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tchức pháp chế ở các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

b) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ vi Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

c) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu xây dựng, trình y ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

d) Đề nghị tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành tham mưu xây dựng, trình Bộ ban hành Kế hoạch thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2. Kinh phí thực hiện

a) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

b) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có)./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2508/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2508/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2012
Ngày hiệu lực11/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2508/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2508/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành11/09/2012
        Ngày hiệu lực11/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2508/QĐ-BTP năm 2012 Kế hoạch triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP

            • 11/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực