Quyết định 251/QĐ-UBND

Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 251/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 298/QĐ-UBND NGÀY 14/9/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 493/SNV ngày 14/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Ba Tơ, Minh Long, Lý Sơn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có các Chi nhánh sau:

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Trà Bồng.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Sơn Tây.

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Sơn Hà.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Tây Trà.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Minh Long.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Ba Tơ.

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Lý Sơn.

Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng, có trụ sở và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi

1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) tại các huyện nêu trên và thành phố Quảng Ngãi, Cụ thể:

(1). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn.

(2). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh.

(3). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa.

(4). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành.

(5). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức.

(6). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ.

(7). Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.

Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện nêu trên và thành phố Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố tương ứng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm các huyện nêu trên và thành phố Quảng Ngãi đặt tại các địa phương tương ứng.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan,... từ Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (Sở Tài nguyên và Môi trường) tại các huyện nêu trên và thành phố Quảng Ngãi về các địa phương tương ứng quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung quy định tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Bãi bỏ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VPUB: PCVP, NNTN, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv125.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 251/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu251/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 251/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 251/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 251/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu251/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 251/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 251/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 298/QĐ-UBND Quảng Ngãi

             • 05/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực