Quyết định 2510/QĐ-UBND

Quyết định 2510/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9

Nội dung toàn văn Quyết định 2510/QĐ-UBND 2020 phân công soạn thảo Quyết định Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2510/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 (Kèm theo Danh mục).

Điều 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được luật giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các Luật.

2. Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời gian trình ban hành văn bản quy định chi tiết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, giải pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV; Các Phòng, Ban, Trung tâm; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9

(Kèm theo Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực của Luật

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thi gian trình

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

01/01/2021

Quyết định ban hành quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Khoản 33 Điều 1 về sửa đổi, bổ sung Điều 94 về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn)

Sở Xây dựng

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;

UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 11/2020

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

01/7/2021

Quyết định ban hành quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình

(Khoản 11 Điều 1 bổ sung khoản 2 Điều 18a về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình); (Khoản 11 Điều 1 Bổ sung khoản 4 Điều 18a vào sau Điều 18)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 5/2021

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2510/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2510/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2020
Ngày hiệu lực30/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(02/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2510/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2510/QĐ-UBND 2020 phân công soạn thảo Quyết định Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2510/QĐ-UBND 2020 phân công soạn thảo Quyết định Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2510/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành30/09/2020
        Ngày hiệu lực30/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (02/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2510/QĐ-UBND 2020 phân công soạn thảo Quyết định Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2510/QĐ-UBND 2020 phân công soạn thảo Quyết định Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế

              • 30/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực