Quyết định 2512/QĐ-BTNMT

Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình kế hoạch thanh tra


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2512/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch này; Căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Chương trình, Kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 


CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2010CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2512/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2009)

STT

NỘI DUNG

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian triển khai

Ghi chú

I

KIỂM TRA

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

 

1.1

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, khu công nghiệp và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông

Các cơ sở trên lưu vực sông Cầu

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Quý III

 

Các cơ sở trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Quý IV

 

Các cơ sở trên lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai

Quý III

 

Các cơ sở trên lưu vực sông Thị Vải

Quý IV

 

2

Lĩnh vực địa chất khoáng sản

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; kiểm tra theo chuyên đề: khai thác than, đá hoa trắng, cát sỏi lòng sông, v.v

Hà Nam

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Thanh tra Bộ, Các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có liên quan, Chi cục Khoáng sản miền Trung và miền Nam

Quý II

 

Điện Biên

Quý II

 

Lai Châu

Quý IV

 

Lào Cai

Quý IV

 

Quảng Nam

Quý II

 

Lâm Đồng

Quý III

 

Cao Bằng

Quý IV

 

Bắc Kạn

Quý IV

 

Hà Giang

Quý II

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quý II

 

3

Kiểm tra hành chính

 

 

 

 

 

 

Nội dung kiểm tra:

- Việc thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Tình hình quản lý, sử dụng đất (theo Thông báo số 14/TB-BCS ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước

Thanh tra Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý I

 

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quý II

 

Đài Khí tượng cao không thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Dự án đầu tư khôi phục 02 trạm vô tuyến thám không phục vụ dự báo khí tượng – Đài khí tượng thủy văn cao không)

Quý II

 

Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Quý II

 

Tổng cục Môi trường:

- Trung tâm Quan trắc môi trường

Quý III

 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam:

- Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển

Quý III

 

II

THANH TRA DIỆN RỘNG

 

 

 

 

 

1

Thanh tra việc bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật khoáng sản trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên các lưu vực sông tại các tỉnh miền Tây Nam bộ

Các tỉnh miền Tây Nam bộ (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Môi trường, Cục ĐC&KS Việt Nam, Các địa phương liên quan

Tháng 3 - 4

 

2

Thanh tra việc bảo vệ môi trường và chấp hành pháp luật tài nguyên nước trong hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất tại các tỉnh miền Tây Nam bộ

Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý TNN, Các địa phương liên quan

 

3

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, tài nguyên nước đối với các dự án có sân gôn trên cả nước

Các tỉnh có dự án có sân gôn trên cả nước

Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Các địa phương liên quan

Tháng 6 - 7

 

4

Thanh tra việc thực hiện trách nhiệm của các chủ hồ chứa thủy điện thủy lợi theo quy định của Nghị định số 112/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

Trung du và miền núi phía Bắc

Các đơn vị có liên quan

Tháng 7 - 8

 

5

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với các khu công nghiệp trên cả nước

Các tỉnh có khu công nghiệp trên cả nước

Bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Môi trường, Các địa phương liên quan

Tháng 9 - 10

 

III

THANH TRA THEO CHUYÊN ĐỀ

 

 

 

 

 

1

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 

 

1.1

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp và khu du lịch

Hải Phòng

Tổng cục Quản lý đất đai

Thanh tra Bộ

Quý II

 

Khánh Hòa

Quý II

 

Kiên Giang

Quý III

 

1.2

Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội

Quý III

 

Hà Tĩnh

Quý II

 

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III

 

2

Lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

 

2.1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở và khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc trách nhiệm kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Bình, Yên Bái

Tổng cục Môi trường

Các đơn vị có liên quan

Quý IV

 

Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đăk Nông, Kon Tum

Quý III

 

Tây Ninh, Bình Dương, Bình Thuận,

Quý IV

 

3

Lĩnh vực khoáng sản

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc thực hiện các quy định ghi trong giấy phép hoạt động khoáng sản, quy định về bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Hòa Bình

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Thanh tra Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có liên quan, Chi cục Khoáng sản miền Trung và miền Nam

Tháng 4

 

Sơn La

Tháng 5

 

Ninh Thuận

Tháng 8

 

4

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

 

 

 

 

 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ

Vĩnh Phúc

 

 

Quý II

 

 

Ninh Bình

Quý III

 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

Quý III

 

IV

THANH TRA TRÁCH NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường đối với UBND cấp tỉnh

Thừa Thiên Huế

Thanh tra Bộ

Các đơn vị có liên quan

Quý II

 

Hưng Yên

Quý IV

 

Đồng Nai

Quý II

 

V

THANH TRA, KIỂM TRA ĐỘT XUẤT

30 cuộc

Thanh tra Bộ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

Năm 2010

 

DỰ KIẾN TỔNG KINH PHÍ: 21.900.000.000 đồng

(Hai mươi mốt tỷ chín trăm triệu đồng)

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường:            19.800.000.000 đồng

- Kinh phí từ nguồn quản lý hành chính:                           2.100.000.000 đồng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2512/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2512/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2009
Ngày hiệu lực29/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2512/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình kế hoạch thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình kế hoạch thanh tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2512/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành29/12/2009
        Ngày hiệu lực29/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình kế hoạch thanh tra

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Chương trình kế hoạch thanh tra

            • 29/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực