Quyết định 2514/QĐ-UBND

Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2341/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính y tế cấp tỉnh huyện xã Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2514/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 35 thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Bãi bỏ Phần I (các thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được công bố tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2514/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang số

I

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

 

1

Thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

03

2

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

13

3

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

19

4

Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

25

5

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

29

6

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

32

7

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

42

8

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa

56

9

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

66

10

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

76

11

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm

86

12

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh

96

13

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng

106

14

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

117

15

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

128

16

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

137

17

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

146

18

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

155

19

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang

164

20

Thủ tục công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

174

21

Thủ tục công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

177

22

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá

180

23

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

188

24

Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

196

25

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

202

26

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

212

27

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

221

28

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

226

29

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi

230

30

Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu

233

31

Thủ tục đề nghị phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật

235

32

Thủ tục cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

237

33

Thủ tục cho phép Đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

241

34

Thủ tục cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

254

35

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ

263

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2514/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2514/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2514/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2514/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành17/11/2017
       Ngày hiệu lực17/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2018
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2514/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính khám chữa bệnh Sở Y tế Lâm Đồng