Quyết định 2517/QĐ-UBND

Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2010 về điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2517/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2517/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHUYỂN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN TỪ NGÀNH TÀI CHÍNH SANG NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3471/VPCP ngày 27 tháng 5 năm 2009 về việc thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất giữa ngành tài nguyên và môi trường và ngành tài chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3419/TT-STC-BVG ngày 15 tháng 4 năm 2010, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1345/TNMT-ĐKKTĐ ngày 15 tháng 3 năm 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 801/TT-SNV ngày 31 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chuyển những nhiệm vụ từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường điều chuyển từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Chủ trì phối hợp với các sở - ngành liên quan, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bảng giá các loại đất; hướng dẫn phương pháp xác định giá đất; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh và áp dụng bảng giá đất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện; tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá các loại đất và bảng giá đất để cơ quan tài chính thẩm tra khung giá hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về định giá đất cụ thể.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện; hướng dẫn việc xác định người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm bàn giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hồ sơ, tài liệu bằng văn bản và dữ liệu số có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này.

b) Cán bộ, công chức làm công tác nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này.

c) Kinh phí hoạt động liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố điều chuyển biên chế từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường tương ứng số cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ tại điểm 1 khoản 1 Điều này.

Điều 3. Trong thời gian một tháng (30 ngày) kể từ ngày ký Quyết định này, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn tất việc điều chuyển nhiệm vụ, bàn giao hồ sơ, nhân sự, kinh phí hoạt động và các vấn đề có liên quan. Việc điều chuyển phải đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2517/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2517/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2010
Ngày hiệu lực07/06/2010
Ngày công báo15/06/2010
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2517/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2517/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2517/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2517/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành07/06/2010
        Ngày hiệu lực07/06/2010
        Ngày công báo15/06/2010
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2517/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2517/QĐ-UBND điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài

            • 07/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực