Quyết định 252/2008/QĐ-UBND

Quyết định 252/2008/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 252/2008/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/2008/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 29 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Xét tờ trình số 43/STP - VB ngày 15/01/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng các vùng biển trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực pháp luật( có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. L170b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 252/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá )

Số TT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

01

CT 07/CT-UBTH

12/3/1982

Thực hiện chế độ thu thuế CTN đối với nghề đánh bắt thuỷ, hải sản

02

QĐ 287CN/UBTH

19/5/1983

Nghiêm cấm dùng mìn và chất nổ đánh bắt cá trên biển, trên sông

03

QĐ 822 NN/UBTH

08/9/1990

V/v quản lý hàng thủy sản xuất khẩu

04

QĐ 1707/CT-UBTH

23/12/1992

Về việc thành lập Hội nghề cá Thanh Hoá

05

QĐ 1120/QĐ-UBND

18/6/1997

V/v giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện nghề cá bị lâm nạn trên biển

06

QĐ 1964/QĐ-UBND

07/8/2001

Thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả dự án điều tra nguồn lợi hảI sản vùng biển xa bờ tỉnh

07

CT 03/CT-UBND

06/02/2002

V/v tăng cường quản lý chất lượng tôm giống và hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

08

CT 19/CT-UBND

26/7/2004

Về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2004

09

CT 15/CT-UBND

28/4/2005

Về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2005

10

QĐ 2109/QĐ-UBND

08/8/2005

Về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với dự án lúa – thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2005

11

CT 28/CT-CT

05/9/2005

Tăng cường bảo đảm an ninh – trật tự và an toàn trong hoạt động nghề cá trên biển

12

QĐ 694/QĐ-UBND

15/3/2006

Giao kế hoạch đầu tư đê, kè biển năm 2006

13

CT 09/CT-CT

23/3/2006

Tăng cường chỉ đạo phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2006

14

CT 11/CT-CT

04/5/2006

Về công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006

15

QĐ 3833/QĐ-UBND

26/12/2006

Phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng bãi ngang ven biển và hảI đảo năm 2007

16

QĐ 310/QĐ-UBND

26/01/2007

Giao kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng đê, kè biển cấp bách, bảo đảm an toàn, phòng chống lụt bão năm 2007

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2008
Ngày hiệu lực08/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 252/2008/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 252/2008/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu252/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành29/01/2008
        Ngày hiệu lực08/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 252/2008/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/2008/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực Thanh Hóa

            • 29/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực