Quyết định 252/QĐ-BNV

Quyết định 252/QĐ-BNV Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho o chí ca các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ca Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai cụ thể, chi tiết Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời định hướng dư luận, cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Th trưng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thử trướng BNV;
- Vụ/Ban TCCB các bộ, CQ
ngang bộ,
CQ thuộc Ch
ính ph;
- S
Nội vụ các tỉnh, thành ph trc thuộc TW;
- Lưu: VT, VP (TĐ-KT&TT; H
IEN).

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-BNV ngày 03/03/2021 của Bộ trưng Bộ Nội vụ)

Với phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2021 là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ trưng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2021 với thông điệp “Kịp thời, đúng định hướng, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ”, nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác truyền thông các quy định của pháp luật và những nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ tới người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề nam bắt, 10 chức triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các quy định, chính sách mới ban hành.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ đối với công tác truyền thông.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các lĩnh vực quản lý nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và vai trò của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phn biện từ người dân, doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời.

- Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong quá trình xây dựng chính sách và các giải pháp trong chđạo, điều hành của Bộ, tạo sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền thông, p phần nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ.

2. Yêu cầu

- Công tác truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ bám sát nội dung, yêu cầu của Đảng, Chính ph và được thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Bộ; đm bo tính chính xác, chủ động, kịp thời, thời sự trong việc cung cấp thông tin, định hưng dư luận.

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động xây dựng nội dung dự định thông tin, tuyên truyền về hoạt động và kết quthực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

- Bám sát Chương trình công tác của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phvà Thủ tướng Chính ph trong năm 2021.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Đy mạnh công tác truyền thông về các sự kiện chính trị - thời sự quan trọng của Đng, Nhà nước trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đáng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 gn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

- Tập trung tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Truyền thông về quá trình xây dựng thể chế, chính sách và các kết quả đạt được, tập trung vào tuyên truyền văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin, tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh gin biên chế gn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưng; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, ...

- Tuyên truyền Kế hoạch Chuyn đi số của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ gắn với việc xây dựng Chính phủ điện tử; Đ án lưu trtài liệu điện tử của Bộ Nội vụ.

- Truyền thông về Chương trình tổng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ci cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai quy định về tiếp nhn và trả kết quả gii quyết thủ tục hành chính ....

- Truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất sau thanh tra, kim tra.

- Cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí về các lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.

2. Các gii pháp

a) Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ động cung cấp thông tin về các chính sách, văn bn liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Bộ, ngành Nội vụ.

- Chủ động ban hành Thông cáo báo chí, tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên tiếp cận, tìm hiu, khai thác thông tin về quá trình xây dựng thchế, chính sách và các lĩnh vực hoạt động, công tác của Bộ Nội vụ.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, bài viết... về nhưng nội dung quan trọng, cần thiết được người dân và dư luận xã hội quan tâm; chủ động tuyên truyền, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Tập trung tuyên truyền đậm nét với nhng chính sách quan trọng của Bộ, của ngành, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

c) Các hình thức tuyên truyền khác, như: Cơ động, n phm, video clip; hoạt động của các tổ chức đoàn thtrong việc tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện và các hoạt động khác.

d) Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu Hội nghị, hội thảo, tọa đảm, trao đi thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính sách. Cung cấp thông tin thông qua Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ lại mục Thông cáo báo chí và Tiếp cận thông tin.

đ) Ch trì hợp tác truyền thông theo chuyên mục với Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội và Đài Tiếng nói Việt Nam về các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt nhng vấn đề, nội dung quan trọng, có tác động lớn đối với xã hội phù hp với nguồn lực của Bộ Nội vụ.

e) Chủ động nm bắt thông tin phản ánh của báo chí, dư luận về các vn đề phức tạp thuộc lĩnh vực qun lý của Bộ được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trả lời, gii đáp các phản ánh của xã hội.

Các đơn vị trực thuộc Bộ chđộng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đề tuyên truyền về lĩnh vực của đơn vị cho phù hợp.

III. KINH PHÍ

Căn cnguồn kinh phí được giao và nguồn kinh phí hợp pháp khác, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chđộng xây dựng kế hoạch truyền thông năm 2021, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về lĩnh vực liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ (Hp báo Chính phthường kỳ, Hp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ).

- Ch trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chun bị tài liệu theo đề nghị, tr li phỏng vấn các cơ quan báo chí về nhng nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ; đim báo, tng hợp, báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Bộ xử lý thông tin qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội về những nội dung liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và ký kiết hợp tác truyền thông với Đài Truyền hình Việt Nam. Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Tiếng nói Vit Nam vcác lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ.

- Triển khai, thực hiện Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, Vụ/Ban Tchức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phvà Sở Nội vụ các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, cung cấp thông tin về những vấn đề có tính thời sự, tác động lớn tới xã hội; chtrì, tham mưu và phối hợp trong việc xử lý khi xảy ra sự cố phát sinh trong công tác truyền thông.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đàng toàn quốc lần thứ XIII; công tác bầu cđại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Lãnh đạo Bộ giao.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí về từng lĩnh vực công tác của Bộ đăng ti trên chuyên mục Thông cáo báo chí, Cng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

- Tổng hợp phản ánh, kiến nghị của các đơn vị về công tác truyền thông để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ch trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2021 của Bộ Nội vụ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; đề xuất, điều chính nguồn kinh phí khi có yêu cầu cần thiết của công tác truyền thông của các đơn vị.

3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Chủ động, phối hợp chặt chvới Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, số liu, báo cáo theo đnghị của các cơ quan thông tấn báo chí về tng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, đúng theo quy định tại Quyết định số 678/QĐ-BNV ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ.

- Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị thông tin, tài liệu và tham dự đầy đủ các cuộc Hp báo thường kỳ của Bộ; trực tiếp trlời báo chí về những nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ của Lãnh đạo Bộ về những nội dung liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ (tham gia Họp báo Chính phkhi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ).

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph và SNội vụ các tnh, thành phố trực thuộc TW nắm bắt tình hình, thông tin về những nội dung được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến Bộ, ngành Nội vụ thuộc lĩnh vực được giao, báo cáo Lãnh đạo Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xử lý những vấn đề phát sinh.

- Chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc truyền thông về quá trình xây dựng chính sách, pháp luật của đơn vị được cấp có thm quyền giao, chủ trì thông qua các cuộc Hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia và Nhân dân; biên tập, in ấn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm liên quan.

- Chủ động cung cấp các thông tin liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tcủa Bộ Nội vụ.

- Có trách nhiệm phbiến, quán triệt Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai, thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

4. Các đơn vị thông tin, báo chí

a) Trung tâm Thông tin

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghvề thông tin và truyền thông; hoàn thiện, chủ động phối hợp với các đơn vị đăng ti kịp thời những thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; tuyên truyền các nhiệm vụ theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cng thông tin điện tcủa cơ quan nhà nước.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị để nắm bắt kế hoạch công tác và cử phóng viên tham gia các hội nghị, hội tho của Bộ Nội vụ, đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ nhằm nm bắt, đăng tải thông tin kịp thời, chính xác.

- Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phn ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cng thông tin điện tBộ Nội vụ.

b) Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền trên Tạp chí Tổ chức nhà nước, Tạp chí tchức nhà nước điện tử, đăng tải các bài nghiên cứu, trao đi mang tính chuyên sâu về lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Thực hiện các thông tin chuyên đề mang tính định hướng, phản biện liên quan đến các nội dung quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các Hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, kỹ năng trả lời phỏng vấn cho cán bộ, công chức.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Bộ đăng tải những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

c) Các tạp chí, Trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác của Bộ Nội vụ

Thực hiện tuyên truyền theo đúng tôn ch, mục đích, kế hoạch và chỉ đạo của cơ quan chủ quản.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc nội dung chưa phù hợp, các đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, phản ánh về Văn phòng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưng và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

 

DANH MỤC

TRUYỀN THÔNG CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định s 252/QĐ-BNV, ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Nội dung tuyên truyền

Hình thức thực hiện

Thời gian

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

VĂN PHÒNG BỘ

1

Thông tư sưu đổi, bsung một số điều Thông tư số 08/20219/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

- Cung cp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội tho.

- Tập huấn, hưng dẫn

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn v liên quan.

 

2

Theo dõi, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để đxuất sa đi, bổ sung Kế hoạch truyền thông năm 2021 của B Nội vụ

Kế hoạch bổ sung

Tháng 7/2021

Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ

 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Thông tư hưng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SNội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, qun lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cu viên chức theo chức danh nghnghiệp về định mức số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nội vụ.

3

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức thuộc ngành Nội vụ từ Trung ương đến địa phương; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ.

4

Thông tư hướng dn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu tr.

5

Thông tư quy định về điều kiện các cơ sở giáo dục được tổ chức bi dưng và cấp chứng chbồi dưỡng chuyên ngành lưu tr.

VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

1

Xây dựng Đ án cơ cu Chính phủ khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ TIỀN LƯƠNG

1

Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004).

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Biên tập, in, phát hành tài liệu, viết tin, phối hợp viết tin, bài.

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1

Tổng kết Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của y Ban Thường vụ Quc hội về việc sp xếp các đơn vị hành chính cp huyn, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, và sau khi tổng kết

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Nghđịnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/-CP ngày 21/4/2010 của Chính phquy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 11/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phquy định vtổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3

Thông tư sửa đi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012: NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP .

VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN

1

Triển khai Chiến lược thanh nn Việt Nam giai đon 2021 -2030 và kế hoạch thực hiện chiến lược

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 và các văn bn hướng dẫn chi tiết Luật Thanh niên.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phỏng vấn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trong suốt quá trình triển khai Luật Thanh niên

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

1

Nghđịnh quy định về thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Hội nghị, hội tho, tập huấn. Họp báo

- Cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư, Nghị định

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư quy định về chức danh, mà số ngạch và tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưng Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ v tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bnhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tchức thi nâng ngạch công chức.

3

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (thay thế Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư, Nghị định, Đề án

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị liên quan

 

4

Đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài

5

Đề án kim định chất lượng đầu vào công chức

6

Đán Cơ s dliệu quốc gia về công chức, viên chức

7

Nghị định tiêu chun chức danh lãnh đạo, quản lý

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Đề án triển khai các hoạt động trong nhim kBộ Nội vụ Việt Nam làm Chtịch luân phiên của Hợp tác ASEAN vcác vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) năm 2021 - 2022 theo Quyết định số 1313/QĐ-TTg ngày 26/8/2020 ca Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Đề án.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Cả năm 2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1

Thông tư hướng dẫn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi xây dựng thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Hội thảo chia skinh nghiệm đánh giá cht lượng bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức

- Cung cấp thông tin cho báo chí

Năm 2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ TỔNG HỢP

1

Dự án “Luật Thc hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn”.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 12/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Đ ánHệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá ci cách hành chính và kho sát sự hài lòng của cá nhân, tchức đi với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 12/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Kế hoạch xác định Chsố cải cách hành chính và công bChsố ci cách hành chính năm 2020: Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công b Chsố hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 5/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Chương trình tng th Ci cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 3/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

THANH TRA B

1

Nghị định thay thế Nghị định số 90/2012/NĐ- CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tchức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 12/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyn dụng, sdụng và quản lý công chức, viên chức.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

3

Các vn đề gii quyết tố cáo, phn ánh, thanh tra, kim tra các đơn vị, địa phương năm 2021 của Bộ Nội vụ.

- Cung cấp thông tin cho báo chí;

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí;

Cả năm

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VỤ PHÁP CHẾ

1

Xây dựng Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bn quy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030".

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 11/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

1

Bộ chsố đánh giá chuyn đi số của Bộ Nội vụ; Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

- Hội nghị, hội tho.

- Tập huấn, hưng dẫn

Tháng 6/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

 

TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Đc san phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên tập, in, phát hành, giới thiệu

Tháng 8/2021

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Niên giám Quốc hội và Chính ph khóa XV

Biên tập, in, phát hành, giới thiệu

Tháng 8/2021

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

1

Sửa đi Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hưng dẫn một snội dung vthanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo thành Thông tư hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 9/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

- Các đơn vị liên quan

 

2

Công tác trọng tâm trong qun nhà nước v tôn giáo năm 2021

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Tháng 9/2021

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

- Các đơn vị liên quan

 

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

1

Luật Thi đua, khen thưng (sa đi)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Biên tập, in, phát hành tài liệu.

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Luật (sửa đổi)

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Tạp chí Thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Lập Đ nghxây dựng Luật Lưu tr(sửa đi)

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi ban hành Thông tư

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

2

Thông tư quy định tiêu chun Kho lưu trsố

3

Thông tư hướng dẫn xét thăng hng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu tr

4

Thông tư bãi bThông tư số 04/2013/TT- BNV ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tchức

5

Tài liệu lưu trquốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bo vệ chủ quyn đất nước

- Cung cấp thông tin cho báo chí; Hội nghị, hội thảo.

- Tập huấn, hướng dẫn

- Tin, bài, phng vn đăng trên báo, tạp chí; phát thanh, truyền hình

Trước, trong và sau khi công bố

- Văn phòng Bộ

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các đơn vị liên quan

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Công trình lịch sChính phủ Việt Nam 1945 - 2015.

- Cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức Hội nghị giới thiệu Công trình

Tháng 6/2021

- Tạp chí Tổ chức nhà nước

- Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ)

- Các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Bộ.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2021
Ngày hiệu lực03/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 252/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 252/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu252/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành03/03/2021
        Ngày hiệu lực03/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 252/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/QĐ-BNV 2021 Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ

              • 03/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực