Quyết định 2521/QĐ-BQP

Quyết định 2521/QĐ-BQP năm 2014 tiếp tục triển khai Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế giai đoạn 2 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2521/QĐ-BQP 2014 thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo bảo hiểm y tế


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2521/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÂN NHÂN TẠI NGŨ THEO HÌNH THỨC BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương tại phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 2014 (Thông báo số 318-TB/VPQUTW ngày 29/4/2014 của Văn phòng Quân ủy Trung ương);

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 289/TTr-BHXH ngày 23 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2 theo Quyết định số 4664/QĐ-BQP ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung sau đây:

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014.

2. Bổ sung đối tượng tham gia:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có quyết định nghỉ chuẩn bị hưu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 trở đi, nếu thời gian nghỉ chờ là 12 tháng; hoặc từ ngày 01/3/2014 trở đi, nếu thời gian nghỉ chờ là 09 tháng;

b) 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ (trừ số hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ đợt II năm 2014) thuộc các cơ quan, đơn vị tham gia Đề án, gồm:

- Tổng cục Chính trị;

- Sư đoàn BB3/Quân khu 1;

- Sư đoàn BB9/Quân đoàn 4;

- Trung đoàn 952/Quân khu 3;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu/Quân khu 2;

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội (trừ số quân nhân của Tập đoàn trong gian làm việc ở nước ngoài);

- Trung tâm đào tạo nghiệp vụ địa hình quân sự và xí nghiệp bản đồ Đà Lạt thuộc Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham mưu.

3. Kinh phí bảo đảm:

a) Cho nội dung quán triệt, triển khai thực hiện Đề án gồm: hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết; hội nghị tập huấn; in phôi thẻ, in thẻ BHYT và tài liệu; công tác tuyên truyền, v.v... được sử dụng từ quỹ quản lý BHYT quân nhân tham gia Đề án, tỷ lệ trích tối đa theo quy định của Bộ Tài chính về kinh phí quản lý BHYT;

Cho đóng BHYT của quân nhân thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Trung tâm đào tạo nghiệp vụ địa hình quân sự và Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt/Cục Bản đồ do đơn vị tự bảo đảm (không thu BHYT từ quân nhân).

4. Sửa đổi mã quyền lợi BHYT của quân nhân là số 2.

5. Bỏ quy định: Không được hưởng BHYT đối với “chi phí điều trị đối với các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc phạm vi chi trả của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội”.

6. Bổ sung quy định: Quân nhân đi khám, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu trong bệnh viện, bệnh xá quân y tương đương tuyến huyện được coi là đúng tuyến, được hưởng đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định.

7. Sửa đổi quy định: Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân như sau:

a) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh quân y có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng;

b) BHXH tỉnh, thành phố thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh quân y, dân y mà chỉ có BHXH tỉnh, thành phố ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

8. Sửa đổi quy định: Trích tối đa không quá 10% quỹ khám, chữa bệnh chuyển các đơn vị quản lý trực tiếp quân nhân để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Điều 2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

1. BHXH Bộ Quốc phòng:

a) Chủ trì, phối hợp các Cục Quân y, Tài chính hướng dẫn cụ thể nội dung chi 10% kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Tài chính, Quân lực, Cán bộ kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án và việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT quân nhân;

c) Giúp Bộ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện khi Đề án kết thúc.

2. Cục Quân y Bộ Quốc phòng:

a) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và quy trình xét, thẩm định phân hạng, tuyến chuyên môn đối với các bệnh xá quân y, báo cáo Bộ xem xét, quyết định;

b) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và thẩm định, phê duyệt danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh xá quân y;

3. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng: Chủ trì, phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng và Cục Quân y Bộ Quốc phòng:

a) Bảo đảm đủ kinh phí thực hiện Đề án theo đúng mức thu BHYT, theo số lượng quân nhân tham gia Đề án và tiền lương của các quân nhân đó (bao gồm cả phần giảm trừ ngân sách quốc phòng dành cho khám, chữa bệnh của quân nhân các đơn vị tham gia Đề án theo Nghị định số 65/2009/NĐ-CP và phần ngân sách nhà nước bổ sung cho số còn thiếu); dự kiến 6 tháng cuối năm 2014 là 64 tỷ đồng;

b) Hướng dẫn, bảo đảm và quyết toán tiền ăn chênh lệch bệnh lý khi quân nhân điều trị nội trú tại cơ sở dân y từ ngân sách quốc phòng.

4. Các bệnh viện, bệnh xá Quân đội và quân y đơn vị: Theo phạm vi, chức trách của mình thực hiện các nhiệm vụ:

a) Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT hoặc bổ sung Phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng hoặc BHXH tỉnh, thành phố để tổ chức khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT đối với quân nhân tham gia Đề án giai đoạn 2;

b) Tổ chức tiếp đón, khám, chữa bệnh cho quân nhân tham gia Đề án như với quân nhân đang tại ngũ từ trước đến nay, không để quân nhân tại ngũ chờ đợi, xếp hàng chung với khối BHYT và dịch vụ khác;

c) Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT quân nhân, sử dụng đúng mục đích chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám, chữa bệnh cho quân nhân tham gia Đề án; đồng thời, tách biệt hoàn toàn với nguồn ngân sách cấp cho việc khám, chữa bệnh của quân nhân ở các đơn vị khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Tư lệnh các Quân khu: 1, 2 và 3; Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh Quân đoàn 4; Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Cục trưởng Cục Bản đồ/BTTM, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Cục trưởng Cục Quân y, Cục trưởng Cục Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TTBQP và CNTCCT;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính(02);
- BTTM, TCCT;
- BHXH Việt Nam
- HVQP, QCHQ, BĐBP;
- QK: 1,2, 3(03);
- QĐ4, TĐVTQĐ;
- C17, C37, C41 C56, C62 C85;(06);
- BHXH Bộ Quốc phòng(02);
- Lưu: VT, NC, BĐ, VPC; Q34b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2521/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2521/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2521/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 2521/QĐ-BQP 2014 thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2521/QĐ-BQP 2014 thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2521/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Thành Cung
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2521/QĐ-BQP 2014 thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2521/QĐ-BQP 2014 thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo bảo hiểm y tế

           • 07/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực