Quyết định 2523/QĐ-UBND

Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay không còn phù hợp

Nội dung toàn văn Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang không còn phù hợp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NAY KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 19 văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành có nội dung không còn phù hợp (có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NAY KHÔNG CÒN PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

I. Quyết định:

01

Quyết định số 1525/QĐ-UB ngày 13/9/1996 của UBND tỉnh ban hành bản quy định tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh, sản xuất, gia công, sử dụng, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ và Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

02

Quyết định số 220/QĐ.UB ngày 06/02/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các trường chuyên nghiệp và dạy nghề.

Không còn phù hợp với Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng trường Cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

03

Quyết định số 3198/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi một số điều của quy chế làm việc của UBND xã, phường, thị trấn.

Không còn phù hợp với Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn.

04

Quyết định số 03/1999/QĐ-UB ngày 22/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.

Không còn phù hợp với Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

05

Quyết định số 29/1999/QĐ-UB ngày 19/11/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ thu phí phục vụ công tác tiêm phòng chó dại và việc thả chó chạy rong ngoài đường.

Nghị quyết số 47/1999/NQ-HĐND ngày 21/7/1999 của HĐND tỉnh về việc thu phí phục vụ công tác tiêm phòng chó dại và việc thả chó chạy rong ngoài đường bị bãi bỏ.

06

Quyết định số 32/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Bài trừ mê tín dị đoan”.

Không còn phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

07

Quyết định số 22/2000/QĐ-UB ngày 23/5/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở sổ sách kế toán hộ kinh doanh.

Không còn phù hợp với Luật Thống kê và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC và Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh.

08

Quyết định số 30/2000/QĐ-UB ngày 16/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí xây dựng xã văn hóa.

Không còn phù hợp. Thực hiện Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh.

09

Quyết định số 32/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định bảo đảm tiền vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Không phù hợp với Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

10

Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế cho vay vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Không phù hợp với Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

11

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 07/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Không còn phù hợp với Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

12

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các tuyến đường huyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Không còn phù hợp với Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

13

Quyết định số 36/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bổ sung các tuyến đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Không còn phù hợp với Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

14

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm đình chỉ thực hiện các Quyết định ưu đãi đầu tư của tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hợp với thực tế. Đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

II. Chỉ thị:

01

Chỉ thị số 07/CT.UB ngày 14/6/1991 của UBND tỉnh về việc trang bị và quản lý vũ khí quân dụng.

Không còn phù hợp. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 23/9/1996 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày 18/7/2005 của UBND tỉnh.

02

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB ngày 20/02/2004 của UBND tỉnh về việc huy động vốn tăng cường xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp với Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

03

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 122/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị bãi bỏ vì Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 122/2006/NQ-HĐND.

 

III. Công văn:

01

Công văn 741/CV-UB ngày 20/6/2001 của UBND tỉnh hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khóm, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hợp. Thực hiện Chỉ thị số 36/2007/CT-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh về việc xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

02

Công văn số 708/CV-UB ngày 26/7/2004 về việc yêu cầu gửi văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra.

Đã được quy định trong Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2523/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2523/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2523/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang không còn phù hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang không còn phù hợp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2523/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Thanh Trung
       Ngày ban hành22/08/2008
       Ngày hiệu lực22/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang không còn phù hợp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2008 bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Tiền Giang không còn phù hợp

           • 22/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực