Quyết định 2524/QĐ-BTC

Quyết định 2524/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2524/QĐ-BTC cung cấp thông tin pháp luật đăng tải văn bản pháp luật cổng thông tin điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ ĐĂNG TẢI VĂN BẢN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin pháp luật và đăng tải văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC (30)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

QUY CHẾ

CUNG CẤP THÔNG TIN PHÁP LUẬT VÀ ĐĂNG TẢI VĂN BẢN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 2524/QĐ-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động đăng tải văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; việc trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, việc đăng tải văn bản trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; việc cung cấp thông tin pháp luật tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (Trang thông tin pháp luật tài chính).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất, pháp điển quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp, đăng tải văn bản

1. Việc cung cấp, đăng tải các văn bản phải bảo đảm kịp thời; đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và quy định tại Quy chế này.

2. Các văn bản được cung cấp, đăng tải phải được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế này.

3. Không cung cấp, đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đối với văn bản có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Điều 4. Các văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

1. Văn bản đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật:

- Văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thm quyền ban hành hoặc ban hành theo thm quyn.

- Văn bản hợp nhất quy phạm pháp luật: văn bản được hình thành sau khi hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung vi văn bản được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký xác thực.

2. Văn bản đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính:

- Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất được trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; Bộ pháp điển quy phạm pháp luật tài chính.

- Văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính về tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ:

+ Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ được ban hành bằng văn bản: Chthị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Công văn hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

+ Các văn bản khác liên quan đến tchức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

3. Thông tin pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (Trang thông tin pháp luật tài chính):

- Tin về văn bản quy phạm pháp luật tài chính mới ban hành.

- Tin về nội dung văn bản thông qua hình thức hỏi - đáp nhằm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Bài viết phân tích chuyên sâu về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tài chính.

- Tin, bài về hoạt động triển khai công tác pháp chế của Bộ (phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; pháp điển, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;...).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Gửi văn bản đến Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính để đăng tải

1. Sau 02 ngày ktừ ngày ký ban hành (đi với văn bản do Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành theo thẩm quyền); sau 10 ngày ktừ ngày công bố/ký ban hành (đối với văn bản do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành), đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hợp nhất quy phạm pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản đến Vụ Pháp chế để làm thủ tục đăng tải (bản chính có số ký hiệu, chữ ký, đóng dấu và dữ liệu điện tử dạng văn bản (tệp dữ liệu đuôi .doc hoặc .docx) gửi đến địa chỉ thư điện tử: [email protected])

2. Sau 02 ngày kể từ ngày ký ban hành, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành có trách nhiệm gửi văn bản đến Cục Tin học và Thống kê tài chính để làm thủ tục đăng tải (bn chính có số ký hiệu, chữ ký, đóng dấu và trong phần Nơi nhận ghi rõ: Cng thông tin đin t B Tài chính; dữ liệu điện tử dạng văn bản (tệp dữ liệu đuôi .doc hoặc .docx) gửi đến địa chỉ thư điện tử: [email protected]).

Điều 6. Rà soát, đăng tải văn bản

1. Tiếp nhận, đăng tải văn bản:

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tiếp nhận văn bản theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quy chế này, kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa bản dữ liệu điện tử với với bản chính văn bản để đảm bảo chính xác; Thực hiện đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định 52/2015/NĐ-CP và quy định tại Quy chế này.

- Cục Tin học và thống kê tài chính có trách nhiệm tiếp nhận văn bản theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này, kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa bản dữ liệu điện tử với với bản chính văn bản để đảm bảo chính xác; Thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo đúng quy định tại Quy chế này.

Trường hợp phát hiện có sai sót (thiếu trang, nội dung giữa 2 văn bản không thống nhất, sai chính tả), trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo điều chỉnh, hoàn thiện, bổ sung và gửi về trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

2. Trên cơ sở rà soát bảo đảm chính xác, Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính thực hiện đăng tải văn bản theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy chế này trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản từ đơn vị chủ trì soạn thảo.

Điều 7. Hiệu đính văn bản

Trường hợp phát hiện văn bản được đăng tải có sai sót, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi phát hiện, Vụ Pháp chế, Cục Tin học và thống kê tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo thực hiện rà soát và hiệu đính văn bản theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Quy chế này.

Điều 8. Gỡ bỏ văn bản chỉ đạo, điều hành đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

1. Khi phát hiện sai sót cần thay thế bằng văn bản khác hoặc gỡ bỏ văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này, đơn vị chủ trì soạn thảo có công văn đề nghị gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính để thực hiện đăng tải theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc gỡ bỏ văn bản.

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị liên quan đến quy định tại Khoản 1 Điều này, Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện thay thế hoặc gỡ bỏ văn bản khỏi Cổng thông tin điện tcủa Bộ theo đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Thủ trưởng đơn vị

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ, kịp thời văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này đến Vụ Pháp chế; văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế này đến Cục Tin học và thống kê tài chính theo thời hạn quy định tại Điều 5 Quy chế này; Chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức biên tập và đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin pháp luật tài chính trên Trang thông tin pháp luật tài chính thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ.

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản QPPL được ban hành trước ngày Nghị định 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 20/7/2015) để xác định, chuẩn hóa các thông tin để cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

c) Đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP và Quy chế này.

d) Tổ chức theo dõi và đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản cung cấp văn bản để đăng tải trên cơ sở dliệu quốc gia về pháp luật.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP.

3. Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm:

a) Chtrì, phối hợp với Vụ Pháp chế để bổ sung các trường dữ liệu còn thiếu so với cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Xây dựng chức năng hỗ trợ cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ.

b) Trích xuất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 21 và Điều 25 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

c) Đăng tải các văn bản trên Cổng thông tin điện tử đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo thời hạn quy định tại Điều 5 Quy chế này.

d) Tổ chức theo dõi và đôn đốc các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản cung cấp và đề nghị đăng tải văn bản trên Cổng thông tin điện tử.

đ) Định kỳ hàng năm, báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình phối hp trong công tác đăng tải văn bản trên Cổng thông tin điện tử.

Điều 10. Kinh phí

Kinh phí thực hiện duy trì, cập nhật văn bản được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên của Bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Vụ Pháp chế, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm xây dựng phương án cụ thể trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Vụ Pháp chế và Cục Tin học và thống kê tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2524/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2524/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2524/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2524/QĐ-BTC cung cấp thông tin pháp luật đăng tải văn bản pháp luật cổng thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2524/QĐ-BTC cung cấp thông tin pháp luật đăng tải văn bản pháp luật cổng thông tin điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2524/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành02/12/2015
        Ngày hiệu lực02/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2524/QĐ-BTC cung cấp thông tin pháp luật đăng tải văn bản pháp luật cổng thông tin điện tử

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2524/QĐ-BTC cung cấp thông tin pháp luật đăng tải văn bản pháp luật cổng thông tin điện tử

           • 02/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực