Quyết định 2524/QĐ-UBND

Quyết định 2524/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2524/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2524/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa tại Tờ trình số 603/TTr-STNMT ngày 25 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 (trừ đất cơ sở tôn giáo).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 1729/2010/QĐ-UB ngày 24/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Thang16976.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2524/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2524/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2524/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrịnh Văn Chiến
       Ngày ban hành11/08/2014
       Ngày hiệu lực11/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2524/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2524/QĐ-UBND 2014 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà Thanh Hóa

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực