Quyết định 2525/QĐ-UBND

Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2525/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm của Sở Y tế tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 310/TTr-SYT ngày 11/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 (một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Bình (có Phụ lục Danh mục kèm theo).

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo Quyết định số 3629/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Văn Hoàn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 15 /10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC MỸ PHẨM

1

1.002600.000.00.00.H54

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (Thủ tục số 08 Lĩnh vực Mỹ phẩm Phụ lục Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh).

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 3629/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế Quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2525/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2525/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2021
Ngày hiệu lực15/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(22/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2525/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2525/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm của Sở Y tế tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2525/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm của Sở Y tế tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2525/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýLại Văn Hoàn
        Ngày ban hành15/10/2021
        Ngày hiệu lực15/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (22/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2525/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2525/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

              • 15/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực