Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND

Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/2013/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ BÃI TẮM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 2331/SVHTTDL-TTr ngày 27 tháng 8 năm 2013; Báo cáo thẩm định số 82/BC-STP ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực và thay thế Quyết định số 3783/2003/QĐ-UB ngày 22/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, khai thác, sử dụng bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2014.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện bản Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chức năng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ BÃI TẮM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Bản Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của bãi tắm du lịch, quy định quản lý hoạt động bãi tắm và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng, khai thác bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

b) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tại bãi tắm du lịch.

c) Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý và khai thác bãi tắm du lịch.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bãi tắm du lịch là bãi cát tự nhiên hoặc tôn tạo, đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong quy chế này, được cơ quan có thẩm quyền công nhận là bãi tắm du lịch.

2. Khu vực hoạt động của bãi tắm là phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là bãi tắm du lịch.

3. Đơn vị khai thác bãi tắm du lịch là các Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh bãi tắm du lịch.

4. Hoạt động bãi tắm du lịch bao gồm: Hoạt động tắm, cung cấp dịch vụ, sử dụng dịch vụ trong phạm vi bãi tắm du lịch.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA BÃI TẮM DU LỊCH

Điều 3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng

1. Có hệ thống giao thông đảm bảo thuận lợi và an toàn. Có điểm trông giữ xe cho khách du lịch hoặc điểm neo đậu cho phương tiện thủy chở khách du lịch.

2. Có hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác cảnh báo, cứu hộ cứu nạn. Đối với các bãi tắm xa bờ phải có hệ thống VHF.

3. Có hệ thống điện đáp ứng yêu cầu, hệ thống nước ngọt đảm bảo vệ sinh, đáp ứng nhu cầu tắm tráng và hoạt động kinh doanh, hệ thống thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều 4. Điều kiện về cơ sở vật chất bị kỹ thuật

1. Có bãi cát mịn, bề mặt được san phẳng, độ dày cát trung bình 30cm trở lên và độ thoải đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

2. Có xuồng cứu sinh, đảm bảo chất lượng và đáp ứng công tác cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Trên mỗi xuồng có trang bị tối thiểu 06 áo phao cá nhân, 02 phao tròn (01 phao tròn kèm dây ném chiều dài 25-30m) và có bộ đồ lặn kèm theo bình dưỡng khí.

3. Có hệ thống phao tiêu, cờ chỉ giới, biển báo hiệu vùng hành lang an toàn, màu sắc tương phản với màu nước, dễ quan sát, đảm bảo yêu cầu cảnh báo.

4. Có biển hiệu bãi tắm du lịch đặt ở vị trí dễ quan sát, kích thước tối thiểu 6m2 bằng Tiếng Việt và tiếng Anh chữ rõ ràng, không tẩy xóa đảm bảo mỹ quan.

5. Có tối thiểu 02 bảng nội quy đặt ở vị trí dễ quan sát, kích thước tối thiểu 6m2 quy định nội quy bãi tắm bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, chữ rõ ràng không tẩy xóa, đảm bảo mỹ quan. Khoảng cách tối thiểu của các bảng nội quy là 200m.

6. Có hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn đến các điểm dịch vụ và hệ thống giao thông nội bộ.

7. Có trạm quan sát cứu hộ cứu nạn, khoảng cách giữa các trạm quan sát tối đa là 300m, được xây dựng phù hợp với không gian biển và đảm bảo bao quát toàn bộ bãi tắm.

8. Mỗi bãi tắm có ít nhất 02 khu nhà tráng nước ngọt (nam, nữ riêng biệt), mỗi khu tối thiểu có diện tích đạt 25m2. Nhà tráng nước ngọt có mắc treo hoặc giá đựng quần áo.

9. Có tủ đựng đồ cho du khách và có khóa riêng cho từng ngăn tủ.

10. Có hệ thống loa phát thanh và tối thiểu 03 loa cầm tay chất lượng tốt. Hệ thống loa phát thanh có ghi âm cảnh báo an toàn và nội quy bãi tắm bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

11. Khu vệ sinh công cộng tại bãi tắm du lịch, đảm bảo các tiêu chí tại Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/05/2012 của Tổng cục Du lịch.

12. Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN14: 2008/BTNMT. Có khu vực tạm chứa rác thải trước khi phương tiện chở rác tới điểm thu gom. Thùng chứa rác trên bãi tắm phải có nắp đậy, khoảng cách tối đa 50m/thùng.

13. Có hòm thư góp ý, đặt ở vị trí dễ quan sát, chất liệu phù hợp với khí hậu địa phương. Có số điện thoại của Ban quản lý bãi tắm và các số điện thoại đường dây nóng của ngành du lịch để tiếp nhận và xử lý kịp thời ý kiến tham gia của du khách. Các số điện thoại trên phải được công bố công khai trên bảng nội quy, bảng niêm yết giá và những nơi dễ quan sát.

14. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phương tiện sơ cứu y tế và các phương tiện khác, tuân thủ theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của khách du lịch.

Điều 5. Yêu cầu đối với nhân lực làm việc tại bãi tắm

1. Có đội ngũ lao động làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn; cứu đuối nước; bảo vệ; hướng dẫn viên; lái xuồng được đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

2. Có ký kết hợp đồng lao động.

3. Trang phục và đeo phù hiệu đúng quy định của Ban quản lý bãi tắm.

Điều 6. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh: Sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và có bảng niêm yết giá tại các điểm dịch vụ, sản phẩm hàng hóa.

Chương III

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÃI TẮM DU LỊCH

Điều 7. Thời gian hoạt động tại các bãi tắm du lịch

Do Ban Quản lý Bãi tắm quy định cụ thể trong Nội quy Bãi tắm du lịch, trong khoảng thời gian: Mùa hè: từ 6h00 đến 18h30; Mùa đông: từ 7h00 đến 18h00. Yêu cầu an toàn tuyệt đối và khi hoạt động phải có người trông coi, quản lý, đảm bảo cứu hộ cứu nạn, cứu đuối nước cho người tắm.

Điều 8. Những hành vi không được thực hiện

1. Tắm, tham gia hoạt động thể thao trên vùng nước của bãi tắm khi thời tiết xấu như: Giông bão, gió lốc, mưa to.

2. Tắm biển, tham gia hoạt động thể thao trên vùng nước của bãi tắm khi uống rượu, bia.

3. Chăn dắt vật nuôi, thả súc vật, đưa các loại xe vào bãi tắm.

4. Mang theo hóa chất độc hại, chất cháy nổ vào bãi tắm.

5. Tổ chức nấu nướng, chế biến thức ăn và ăn uống tại khu vực không cho phép tổ chức ăn uống.

6. Tổ chức các hoạt động kinh doanh mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đúng với các nội dung đã được cho phép.

7. Khai thác giếng ngầm, giếng khoan tại khu vực bãi tắm không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

8. Sử dụng các vật dụng, thiết bị cũ (lều, bạt, dù che nắng và các loại bàn ghế nhựa, dụng cụ...) không đồng bộ, không đảm bảo an toàn sử dụng, mỹ quan cảnh quan khu vực bãi tắm.

9. Lấn chiếm bãi biển, bố trí dù, ghế tại khu vực giành riêng cho người tắm biển.

10. Điều khiển các phương tiện ca nô kéo dù, ca nô lướt ván, mô tô nước, thuyền buồm thể thao và các phương tiện thể thao khác chạy vào khu vực dành cho người tắm biển hoặc chạy gần hệ thống phao tiêu giới hạn vùng hoạt động khác với tốc độ cao, tạo sóng.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục công nhận là bãi tắm du lịch

1. Đơn đề nghị công nhận là bãi tắm du lịch.

2. Quyết định thành lập Ban quản lý bãi tắm, kèm theo danh sách đội ngũ lao động và chức năng nhiệm vụ của từng người.

3. Quyết định ban hành kèm theo Nội quy bãi tắm.

4. Quyết định thành lập đội cứu hộ cứu nạn, kèm theo chứng chỉ nghề.

5. Quyết định thành lập đội quản lý an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

6. Báo cáo tổng hợp hiện trạng bãi tắm.

7. Phương án khai thác, quản lý và sử dụng bãi tắm du lịch.

8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường.

9. Bản sao công chứng các văn bản sau: Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chấp thuận dự án đầu tư bãi tắm (nếu có); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế; Quyết định thành lập doanh nghiệp. Các văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân làm việc tại bãi tắm.

Điều 10. Thủ tục công nhận bãi tắm du lịch

Đơn vị có bãi tắm gửi Hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban quản lý các Khu Di tích, danh lam thắng cảnh, khu Di sản, khu kinh tế (đối với các bãi tắm thuộc Khu Di tích, danh lam thắng cảnh, khu Di sản, khu kinh tế) tổ chức thẩm định; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận là bãi tắm du lịch.

Định kỳ thời hạn 05 năm, đơn vị quản lý bãi tắm có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận lại là Bãi tắm du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận lại. Nếu bãi tắm không đủ điều kiện theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo đơn vị quản lý, khai thác bãi tắm dừng hoạt động.

Chương IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, KHAI THÁC BÃI TẮM DU LỊCH

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác bãi tắm du lịch

1. Quyền

a) Được thu, sử dụng các nguồn thu phí và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Được xây dựng các loại phí và mức phí báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

b) Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp tại khu vực bãi tắm.

c) Được cung cấp các thông tin về du lịch cần thiết của chính quyền địa phương và cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

d) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

a) Thực hiện đúng cam kết trong Phương án khai thác, quản lý và sử dụng Bãi tắm du lịch của đơn vị.

b) Thực hiện đúng các quy định của Quy chế Quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

c) Nghiêm túc tuân thủ các quy định của Pháp luật về các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

d) Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo hoạt động về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Là cơ quan thường trực, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế. Đề xuất các biện pháp giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế.

2. Xây dựng định hướng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng và bảo vệ bãi tắm du lịch.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thẩm định và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định công nhận bãi tắm du lịch.

4. Chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm tại bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn đơn vị và kiểm tra các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật của các phương tiện xuồng cứu hộ; chuyên môn, nghiệp vụ của người điều hành phương tiện và công tác đảm bảo trật tự an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa có liên quan đến bãi tắm du lịch.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương trong việc thẩm định, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có bãi tắm du lịch

1. Chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, quản lý toàn diện tình hình hoạt động của các bãi tắm du lịch trên địa bàn. Phát hiện và xử lý các vi phạm, kiến nghị thu hồi Quyết định công nhận là Bãi tắm du lịch của các đơn vị vi phạm.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tại bãi tắm.

3. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách về quy hoạch, quản lý, sử dụng và bảo vệ bãi tắm.

Chương VI

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Kiểm tra, thanh tra

Các cơ quan có thẩm quyền được thanh, kiểm tra theo chuyên ngành đối với hoạt động tại bãi tắm theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Xử lý các vi phạm

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý hoạt động của bãi tắm du lịch nếu vi phạm các nội dung trong quy chế này và quy định của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, bị thu hồi Quyết định công nhận bãi tắm hoặc buộc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản phải bồi thường hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan chức năng có liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 25. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực) chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản Quy chế này.

Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp hoạt động của bãi tắm du lịch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC 01

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LÀ BÃI TẮM DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÃI TẮM DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày     tháng      năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÃI TẮM DU LỊCH

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

- Tên cơ sở quản lý bãi tắm:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:

Email:                                                   Website:

Căn cứ Luật Du lịch số: 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Quyết định số…/2013/QĐ-UB ngày… tháng…..năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn quy định về việc công nhận bãi tắm du lịch,…… đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, công nhận bãi tắm….thuộc đơn vị…đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định đối với hoạt động của bãi tắm du lịch./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: …

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG BÃI TẮM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÃI TẮM DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày     tháng      năm

 

BÁO CÁO

Tổng hợp hiện trạng bãi tắm

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Căn cứ Quyết định số…./… về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đơn vị khai thác bãi tắm….. báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hiện trạng bãi tắm… như sau:

Tên đơn vị quản lý bãi tắm:………………………………………………

Số điện thoại:……. Số Fax:…..

Địa chỉ Email:…...

Địa chỉ liên hệ:……

Bãi tắm hoạt động từ năm…….

Khu vực bãi tắm được phép khai thác: diện tích….km2

Giấy phép đăng ký kinh doanh số…. do……cấp ngày.. tháng… năm…

I. Thực trạng về nguồn lao động:

 

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Trình độ Ngoại ngữ

SĐH

ĐH

TC

SC

LĐPT

SĐH

ĐH

TC

SC

C

B

A

Khác

Tổng số CBCNV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên cứu hộ,cứu nạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên lái xuồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú (Chữ viết tắt):

- SĐH: Sau Đại học;

- ĐH: Đại học;

- CĐ: Cao đẳng;

- TC: Trung cấp;

- SC: Sơ cấp;

- LĐPT: Lao động phổ thông;

- A: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc tương đương;

- B: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương;

- C: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương;

- Khác: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ khác (ghi rõ).

II. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật:

1. Trang thiết bị kỹ thuật, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, PCCC:

- Phòng cứu hộ, cứu nạn:…….phòng.

- Trạm quan sát:……trạm.

- Xuồng cứu sinh:……chiếc.

- Hệ thống loa phát thanh:…..điểm.

- Số biển nội quy:…….biển.

- Bảng nội quy:……..bảng.

- Số lượng phao cứu sinh cá nhân:……phao.

- Hệ thống phao chỉ giới:…….hệ thống.

- Số cờ chỉ giới:……..chiếc.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy:…….bình.

2. Trang thiết bị phục vụ du khách:

- Điểm dịch vụ:........điểm.

- Bãi trông giữ xe:…….bãi.

- Nhà vệ sinh:………nhà.

- Nhà tráng nước ngọt:……..nhà.

- Tủ bảo quản hành lý:……..tủ.

- Thùng đựng rác:……thùng.

……kính báo cáo và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận bãi tắm………….. đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: …

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 03

NỘI QUY BÃI TẮM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

- Thời gian tắm: …………………………………………………………

- Tắm trong khu vực có giới hạn an toàn cho phép bằng phao, cờ chỉ giới.

- Nghiêm cấm việc tắm và tham gia vào các hoạt động thể thao giải trí trên biển đối với các đối tượng sau: Người uống rượu bia, người bị bệnh tim mạch, huyết áp, bệnh về đường hô hấp có ảnh hưởng đến quá trình thông khí phổi.

- Trẻ em dưới 15 tuổi xuống tắm phải có người lớn đi kèm và quản lý.

- Khi phát hiện có người bị đuối nước phải hô báo ngay cho lực lượng cứu hộ và mọi người xung quanh kịp thời ứng cứu.

- Gửi đồ đúng nơi quy định hoặc tự quản lý tư trang, tài sản cá nhân.

- Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động tại bãi tắm du lịch có thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự.

- Bảo vệ cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường; không được chôn lấp rác, phải bỏ rác đúng nơi quy định.

- Nghiêm cấm các hành vi phá hoại, tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình, các biển báo, phao, cờ chỉ giới.

- Không đưa các phương tiện, tàu thuyền ra vào, neo đậu tại khu vực tắm, để phương tiện đúng nơi quy định.

- Không thả rong, chăn dắt vật nuôi trên bãi tắm.

- Các hoạt động tập thể phải đăng ký với Ban quản lý bãi tắm trước khi thực hiện.

- Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.

Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác bãi tắm du lịch xây dựng nội quy dựa trên tình hình thực tế và đảm bảo các tiêu chí tối thiểu trong nội quy của bản Quy chế này. Nội dung của bảng nội quy được dịch ra tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

 

PHỤ LỤC 4

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BÃI TẮM DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày    tháng     năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Bãi tắm ....... là Bãi tắm du lịch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số ngày tháng năm ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận bãi tắm................................................đạt tiêu chuẩn bãi tắm du lịch, trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Địa chỉ:.......................................................................................................

Điều 2. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác bãi tắm du lịch có trách nhiệm treo biển hiệu Bãi tắm du lịch và nghiêm túc thực hiện quy định tại Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành và các tổ chức kinh tế có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

PHỤ PHỤC 5

MẪU BIỂN HIỆU BÃI TẮM DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

 

TÊN BÃI TẮM (TIẾNG VIỆT)

TÊN BÃI TẮM (TIẾNG ANH)

 

 

ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

STANDARD TOURIST SERVICE

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

QUANG NINH PEOPLE’S COMMITTEE

 

 

I. Chất liệu, kích thước, hình thức trang trí, khoảng cách giữa các dòng:

1. Chất liệu: Bằng đồng thau, sáng, bóng.

2. Kích thước: Dài 47,5cm; rộng 32,5cm.

3. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chìm, phủ sơn màu xanh dương.

4. Khoảng cách giữa các dòng:

-Từ mép trên đường diềm đến dòng thứ nhất: 2,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ nhất đến mép trên dòng thứ hai: 1,5cm.

-Từ mép dưới dòng thứ hai đến mép trên dòng thứ ba: 4,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ ba đến mép trên dòng thứ tư: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ tư đến mép trên dòng thứ năm: 3,8cm.

-Từ mép dưới dòng thứ năm đến mép trên dòng thứ sáu: 1,2cm.

-Từ mép dưới dòng thứ sáu đến mép trên đường diềm: 2,5cm.

II. Kích thước chữ:

1. Đường diềm: Đậm 0,2cm.

2. Dòng thứ nhất: Tên bãi tắm du lịch (tiếng Việt). Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

3. Dòng thứ hai: Tên bãi tắm du lịch (tiếng Anh). Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

4. Dòng thứ ba: Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

5. Dòng thứ tư: Standard tourist service. Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 1cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

6. Dòng thứ năm: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chữ in hoa đậm, có chân. Chiều cao chữ 1,2cm; chiều ngang chữ 1,2cm; đậm chữ 0,3cm; khoảng cách giữa các từ 0,8cm.

7. Dòng thứ sáu: Quang Ninh People’s Committee. Chữ in hoa, không chân. Chiều cao chữ 0,9cm; chiều ngang chữ 0,7cm; đậm chữ 0,2cm; khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2526/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2526/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2013
Ngày hiệu lực01/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2526/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2526/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
       Ngày ban hành23/09/2013
       Ngày hiệu lực01/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2526/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch Quảng Ninh

          • 23/09/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực