Quyết định 2526/QĐ-UBND

Quyết định 2526/QĐ-UBND năm 2014 về công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2526/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính bãi bỏ ban quản lý GPMB phát triển quỹ đất Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định đã được công bố tại Quyết định số 161/QĐ-CTUBND ngày 02/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUAN LÝ GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực: Đấu giá quyền sử dụng đất

 T-BDI-188729-TT

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2526/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2526/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2526/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2526/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính bãi bỏ ban quản lý GPMB phát triển quỹ đất Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2526/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính bãi bỏ ban quản lý GPMB phát triển quỹ đất Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2526/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNgô Đông Hải
       Ngày ban hành04/08/2014
       Ngày hiệu lực04/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2526/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính bãi bỏ ban quản lý GPMB phát triển quỹ đất Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2526/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính bãi bỏ ban quản lý GPMB phát triển quỹ đất Bình Định

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực