Quyết định 2528/QĐ-UBND

Quyết định 2528/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2528/QĐ-UBND 2020 bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2528/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 và Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 451/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 23 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Đông với các nội dung như sau:

- Bổ sung công trình, dự án: Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Tỉnh lộ 14B tại xã Hương Xuân với diện tích 0,65 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993), với diện tích 0,475 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai các nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông được phê duyệt.

3. Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân: Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông có trách nhiệm rà soát sự phù hợp các quy hoạch có liên quan đến từng vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời thẩm định chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo các quy định của pháp luật trong việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC:

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Loại đất hiện trạng

1

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Tỉnh lộ 14B

Xã Hương Xuân

0.650

- Đất trồng cây lâu năm

2

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993), với diện tích 0,475 ha

Thị trấn Khe Tre

0.318

- Đất trồng cây lâu năm

Xã Thượng Lộ

0.010

Xã Thượng Nhật

0.010

Xã Hương Xuân

0.117

Xã Hương Phú

0.020

TỔNG CỘNG

1.125

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2020
Ngày hiệu lực02/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(04/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2528/QĐ-UBND 2020 bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2528/QĐ-UBND 2020 bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2528/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành02/10/2020
        Ngày hiệu lực02/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (04/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2528/QĐ-UBND 2020 bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2528/QĐ-UBND 2020 bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế

              • 02/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực