Quyết định 2529/QĐ-BTC

Quyết định 2529/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Quyết định 35/2007/QĐ-BTC về quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2529/QĐ-BTC quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ đính chính 35/2007/QĐ-BTCBỘ TÀI CHÍNH
******
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số:  2529/QĐ- BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm  2007.  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

Điều 5, khoản 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Điều 33, khoản 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 14 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ;

Phụ lục 20 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
Các Trung tâm giao dịch chứng khoán;
Công báo; Website Chính phủ;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Website Bộ Tài chính;
Lưu: VT, UBCKNN.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Văn Nhã

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2007/QĐ-BTC NGÀY 15/5/2007 CỦA
   BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định  số 2529 /QĐ-BTC ngày 27/7/2007  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Đính chính về số thứ thự

1. Đính chính chung

Số thứ tự các điểm a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k… tại các điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Phụ lục số 20 Mẫu Điều lệ công ty quản lý quỹ được đính chính thành a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k…

2. Đính chính cụ thể

 

STT

 

Phần cần
chỉnh sửa

Nội dung

Số thứ tự trong QĐ số 35/2007/QĐ-BTC

Số thứ tự đính chính

1

Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

 

Điều 5,

khoản 1, điểm e

 

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là cá nhân: .....

i.

Gạch đầu dòng (-)

Đối với cổ đông, thành viên góp vốn, là tổ chức: ......

ii.

Gạch đầu dòng (-)

Điều 14 (Đánh nhầm số thứ tự khoản)

 

khoản: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Điều 33, khoản 2, điểm a

 

i, ii, iii, iv, v

Đổi thành các gạch đầu dòng (-)

2

Phụ lục số 9

 

 

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

3

Phụ lục số 10

 

 

a, b,c, d....

1, 2, 3, 4....

4

Phụ lục số 14

 

 

10

III

 

 

 

11

IV

5

Phụ lục số 20

 

 

 

 

 

Điều 11

 

Mua lại cổ phần

 

 

 

 

khoản 1

Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

gạch đầu dòng (-)

a, b

 

 

khoản 2

Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

1

a

 

 

 

 

2

b

 

Điều 28

 

Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 

 

 

 

khoản 4,

điểm d

 

i, ii, iii

Các gạch đầu dòng (-)

 

Điều 37

 

Quyền và nhiệm vụ của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

 

a, b, c, d....

1, 2, 3, 4....

 

Điều 82

 

Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

 

Không đánh số thứ tự

1

 

 

 

 

1

a

 

 

 

 

a

Gạch đầu dòng (-)

 

 

 

 

b

Gạch đầu dòng (-)

 

 

 

 

2

b

 

 

 

Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

2

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

a, b, c, d, đ, e

 

 

 

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

Không đánh số thứ tự

3

 

 

 

 

1

a

 

 

 

 

a, b, c, d

Các gạch đầu dòng (-)

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

3

c

 

 

 

Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau

Không đánh số thứ tự

4

 

 

 

 

1, 2, 3

a, b, c

 

Điều 86

 

Hạn chế đối với hoạt động của công ty và nhân viên làm việc tại công ty

 

 

 

 

khoản 13

 

c

a

 

 

 

 

d

b

 

II. Đính chính dẫn chiếu điều

 

 

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung

 

Đính chính

Quy chế tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ

Điều 14, khoản 10

 

điểm b

Không khắc phục tình trạng quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục tình trạng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu (6) tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

 

 

điểm c

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại Điểm a, c, d, e Khoản 6 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

Không khắc phục được các vi phạm quy định tại điểm a, c, d, e khoản 5 Điều này trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

 

Điều 14, khoản 11

 

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ  phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm b, c Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ  phải hoàn tất các giao dịch theo các hợp đồng đã cam kết trước đó. Trường hợp Công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 9 Điều này, Công ty quản lý quỹ phải ....

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2529/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2529/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo16/08/2007
Số công báoTừ số 566 đến số 567
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2529/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2529/QĐ-BTC quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ đính chính 35/2007/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2529/QĐ-BTC quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ đính chính 35/2007/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2529/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành27/07/2007
       Ngày hiệu lực27/07/2007
       Ngày công báo16/08/2007
       Số công báoTừ số 566 đến số 567
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2529/QĐ-BTC quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ đính chính 35/2007/QĐ-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2529/QĐ-BTC quy chế tổ chức hoạt động Công ty quản lý quỹ đính chính 35/2007/QĐ-BTC

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực