Quyết định 2529/QĐ-UBND

Quyết định 2529/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020 (đợt 1)

Nội dung toàn văn Quyết định 2529/QĐ-UBND 2017 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Bình Dương 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2529/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (ĐỢT 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Chương trình 23-CTr/TU ngày 18/6/2016 của Tỉnh ủy về huy động và phát huy các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển đô thị Thủ Dầu Một giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 69/TTr-SKHĐT ngày 12/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 (đợt 1) theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được công bố, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành(20);
- UBND các huyện, thị xã, Tp. TDM;
- LĐVP, CV, Website;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤC LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT

Loại dự án

Tên dự án

Địa điểm

Mục tiêu dự án

Thông tin chung của dự án

Dự kiến Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Hình thức đầu tư

Đầu mối liên hệ

Ghi chú

A

DANH MỤC THEO CHƯƠNG TRÌNH 23-CTR/TU VÀ NGHỊ QUYẾT 17-NQ/TU

I

 

Hạ tầng Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng Giao thông

Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

Tân Uyên-Bình Dương, Vĩnh Cửu- Đồng Nai

- Tạo điều kiện trao đổi kết nối của người dân hai bên bờ thị xã Tân Uyên với Tp.Biên Hòa.

- Rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực Trung tâm hành chính khoảng 5 km. Việc kết nối các khu Công nghiệp và khu Dân cư 2 bên bờ hình thành cầu nối tăng sức hút đầu tư, kích thích sự phát triển, nâng cao giá trị sử dụng đất và tiềm năng sẵn có đem lại hiệu quả kinh tế lớn.

Cầu được dự kiến xây dựng có chiều dài khoảng 540m.

Phần đường phía Bình Dương: chiều dài khoảng 2,8km.

980.000

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274)3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

2

Hạ tầng Giao thông

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đường Thủ Biên - Đất Cuốc

Bắc Tân Uyên

Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường vành đai 4 Tp.Hồ Chí Minh, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh

- Chiều dài tuyến khoảng: 12.400m

- Chiều rộng mặt đường (8 làn xe):

220.000

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274)3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

3

Hạ tầng Giao thông

Dự án xây dựng đường từ ngã 3 đường tạo lực 2B đến cảng Thạnh Phước (giáp đường ĐT.747A) thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Tân Uyên

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sinh hoạt hằng ngày trong khu vực cũng như vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp trong tỉnh đến cảng Thạnh Phước

Góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ trong vùng

Dài khoảng 6,3km, quy mô 6 làn xe chạy

980.000

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274)3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

4

Hạ tầng Giao thông

Phát triển phương tiện vận chuyển xe buýt nhanh (BRT) giữa thành phố mới Bình Dương và ga Bến xe Suối Tiên (TP. HCM)

TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An

Mở rộng liên kết vùng; đặc biệt nút liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông và an toàn giao thông cho tuyến Mỹ phước - Tân Vạn và trục huyết mạch cho phát triển dịch vụ công nghiệp của tỉnh Bình Dương, tỉnh liên kết vùng cũng như đảm bảo vận hành tuyến xe buýt nhanh TP mới Bình Dương - Suối Tiên

Xây dựng và vận hành hệ thống xe buýt nhanh BRT dọc tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ TP mới Bình Dương đến Suối Tiên

Xây dựng cầu vượt tại các nút giao lớn trên tuyến đường

1.961.000

ODA hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương

Tầng 12, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274)3.911.944

Chương trình 23-Ctr/TU

5

Môi trường Cấp thoát nước

Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao An Tây - Phú An và Tân An - Chánh Mỹ

Thủ Dầu Một

Đầu tư xây dựng dự án để Phòng hộ, chống lũ và chống ngập úng do ảnh hưởng vùng thượng lưu khi xả lũ hồ Dầu Tiếng; Tạo điều kiện vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp cho nhân dân; Cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực dự án;

Tuyến đê có tổng chiều dài 34.640m trong đó

- Đê bao An Tây dài 8.471m

- Đê bao Phú An dài 9.933m

- Đê bao Phú Thuận dài 3.200m

- Đê bao Tân An dài 6.536m

- Đê bao Chánh Mỹ dài 6.500m

Hệ thống cống có 109 cống BTCT và 115 ống nhựa HDPE

550.000

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tầng 3, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT:

02743-822448

Chương trình 23-Ctr/TU

6

Môi trường Cấp thoát nước

Mở rộng suối Cái

Tân Uyên

kết hợp xây dựng các Khu dân cư, nhà ở cho người có thu nhập thấp, bệnh viện, trường học, chợ dân sinh trên địa bàn Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Mở rộng suối nhỏ thành suối lớn; tiêu thoát nước cho diện tích 250ha tại thị xã Tân Uyên

Phương án 1: 3.500.000

Phương án 2: 1.100.000

BOT, BT... (ưu tiên BT)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tầng 3, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: 02743-822448

Chương trình 23-Ctr/TU

7

Hạ tầng Giao thông

Đường vành đai Đông - Bắc 2 thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Dĩ An

Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tạo mối liên kết trong khu vực với hành lang bên ngoài

Tổng chiều dài tuyến khoảng 1.700m, 6 làn xe chạy

322.234

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ

An

Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274.3.742 846

Chương trình 23-Ctr/TU

8

Hạ tầng Giao thông

Đường trục chính Đông Tây (thị xã Dĩ An)

Dĩ An

Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông làm trợ lực vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tạo mối liên kết trong khu vực với hành lang bên ngoài

Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.031 m, 6 làn xe chạy

274.364

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ

An

Đường số 10, Trung tâm hành chính Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274.3.742 846

Chương trình 23-Ctr/TU

9

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường phân khu Đx. 144, phường Tương Bình Hiệp, TP TDM

Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một

Kết nối giao thông, tạo động lực phát triển khu vực

2.043m (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Lê Chí Dân)

264.789

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17- NQ/TU

10

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường đê bao dọc rạch Bà Cô (theo quy hoạch phân khu là đường N8, từ Đại lộ Bình Dương đến ranh Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)

Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một

Kết nối giao thông, tạo động lực phát triển khu vực

1.100 m (từ Đại lộ Bình Dương đến ranh Khu dự án đô thị sinh thái Chánh Mỹ)

245.873

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17- NQ/TU

11

Hạ tầng Giao thông

Đường trục chính Đông Tây (Thành phố Thủ Dầu Một)

Tân An, TP Thủ Dầu Một

Nhằm tạo tuyến đường liên tỉnh để cùng với hệ thống đường quốc lộ và hệ thống đường địa phương hình thành mạng lưới đường liên hoàn kết nối khu vực trung tâm tỉnh với các địa phương trong và ngoài tỉnh, kết nối các khu cụm công nghiệp với các cảng và đầu mối giao thông để cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Dài 2.780m (từ ngã tư Cây me đến đường đê bao)

521.545

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17- NQ/TU

12

Hạ tầng Giao thông

Mở mới đường tạo lực 6 nối dài (Đại lộ Bình Dương đến nút giao Phan Đăng Lưu và Huỳnh Thị Chấu)

Hiệp An, TP Thủ Dầu Một

Tạo bộ mặt khang trang cho khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân. Cải thiện điều kiện về vệ sinh môi trường cho khu vực, tránh lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô. Làm cơ sở ổn định về chỉ giới xây dựng

Đoạn 1: 820m (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Phan Đăng Lưu)

Đoạn 2: 1.375m (từ đường Huỳnh Thị Hiếu đến đường phân khu D1)

199.503

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

13

Hạ tầng Giao thông

Đường từ Huỳnh Văn Lũy đến đường Đồng Cây Viết (đường Liên ấp 1-5) phường phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một

(Nâng cấp, mở rộng đường ĐX 02)

Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một

Hoàn chỉnh hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Dầu Một, chỉnh trang đô thị

3.094m (từ đường Đồng Cây Viết đến đường Huỳnh Văn Lũy)

350.000

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17- NQ/TU

14

Hạ tầng Giao thông

Nâng cấp, mở rộng đường phân khu N10 -N8

Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một

Đầu tư để kết nối giao thông, giảm áp lực giao thông cho các đường Phú Lợi, Đại lộ Bình Dương; đồng thời chỉnh trang đô thị

1.700m (từ đường 30/4 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai)

 

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

15

Hạ tầng Giao thông

Đường trục dọc Bắc Nam (đường phân khu D1)

Tân An, TP Thủ Dầu Một

Phù hợp theo quy hoạch phân khu.

5.263m (từ đường Lê Chí Dân đến đường Huỳnh Thị Hiếu

 

PPP

(BT hoặc hình thức đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất)

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một

Số 01, đường Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 17-NQ/TU

II

 

Cấp thoát nước - Công cộng và Tài nguyên Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

III

 

Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng giáo dục

Trường Đại học Thủ Dầu Một

TP Thủ Dầu Một

Phát triển Đại học Thủ Dầu Một thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng nghiên cứu.

Dự án nhóm A, công trình II. Gồm các hạng mục Khối hành chính: 7.598m2, 4 tầng

4.064.000

BT, BOO, Xã hội hóa...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Tầng 10, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.375

Chương trình 23-Ctr/TU

IV

 

Hạ tầng Y tế

 

 

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng y tế

Bệnh viện chuyên khoa sọ não, chấn thương chỉnh hình, phụ sản 500 giường tại thị xã Dĩ an

Dĩ An

Góp phần nâng cao cuộc sống người dân tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao và hiệu quả

100 giường

2.000.000

BT, BOO, Xã hội hóa...

Sở Y tế tỉnh Bình Dương Tầng 15, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.639

Chương trình 23-Ctr/TU

2

Hạ tầng y tế

Bệnh viện đa khoa huyện Bàu Bàng

Bàu Bàng

Góp phần nâng cao cuộc sống người dân tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao và hiệu quả

100 giường

240.000

BT, BOO, Xã hội hóa...

Sở Y tế tỉnh Bình Dương Tầng 15, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.639

Chương trình 23-Ctr/TU

B

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG NẰM NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 23-CTR/TU VÀ NGHỊ QUYẾT 17-NQ/TU

1

Hạ tầng giáo dục

Trường Tiểu học Bình Chuẩn 2

Thuận An

Đảm bảo nhu cầu về lớp học cho địa phương, giải quyết nhu cầu do số lượng học sinh trên địa bàn tăng

30 lớp bán trú

101.000

BT, BOO, Xã hội hóa...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Tầng 10, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.375

UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản 2183/UBND- KTTH ngày 01/06/2017

2

Hạ tầng giáo dục

Trường Tiểu học An Phú 2

Thuận An

Đảm bảo nhu cầu về lớp học cho địa phương, giải quyết nhu cầu do số lượng học sinh trên địa bàn tăng

30 lớp bán trú

101.000

BT, BOO, Xã hội hóa...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Tầng 10, tháp A Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. SĐT: (0274) 3.822.375

UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản 2183/UBND- KTTH ngày 01/06/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2529/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2529/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2529/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2529/QĐ-UBND 2017 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Bình Dương 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2529/QĐ-UBND 2017 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Bình Dương 2017 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2529/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2529/QĐ-UBND 2017 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Bình Dương 2017 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2529/QĐ-UBND 2017 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư Bình Dương 2017 2020

            • 21/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực