Quyết định 253/QĐ-TTg

Quyết định 253/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Đề án "Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên" giai đoạn 2002 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-TTg Đề án giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010


 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Số: 253/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2003 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VÙNG TÂY NGUYÊN" GIAI ĐOẠN 2002 – 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị;
Căn cứ Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 839/TTr-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2002 về Đề án "Một số giải pháp góp phần củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên" giai đoạn 2002 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên" giai đoạn 2002 - 2010 với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Đề án:

Củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2002 - 2010), từng bước xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở của các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng vững mạnh, đủ về số lượng, có phẩm chất và năng lực quản lý, điều hành; phát huy dân chủ và quyền chủ động của từng thôn, buôn, cụm dân cư; tăng cường và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền cơ sở với nhân dân; góp phần xây dựng Tây Nguyên vững mạnh toàn diện.

2. Nội dung chủ yếu của Đề án:

a) Thống nhất về nhận thức tư tưởng, xác định công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở là trách nhiệm của các cấp, các ngành là một trong những nội dung quan trọng, có tính quyết định đảm bảo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị vùng Tây Nguyên.

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đối với các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy (Chi bộ) xã, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các chức danh chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã, (phường, thị trấn); Trưởng, Phó trưởng thôn, buôn (ở những nơi có Phó trưởng thôn, buôn) thuộc Ủy ban nhân dân xã.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về đường lối, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, trước hết ưu tiên đối với cán bộ, công chức đang làm việc ở vùng dân tộc hoặc thường xuyên tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức người Kinh đang làm việc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

đ) Chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ tại chỗ, đáp ứng biên chế cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đủ về số lượng, coi trọng chất lượng, nhất là về phẩm chất chính trị, có phương pháp và tác phong công tác sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân.

e) Tăng cường cán bộ về cơ sở và có chế độ, chính sách ưu tiên đối với cán bộ tăng cường cho cơ sở.

g) Quy định chế độ phụ cấp hợp lý đối với Trưởng, Phó thôn, buôn (ở những nơi có Phó trưởng thôn, buôn) và già làng vùng Tây Nguyên.

h) Bảo đảm trụ sở làm việc cho hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà hội họp, sinh hoạt văn hóa… cộng đồng ở thôn, buôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

i) Nghiên cứu điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở những nơi thật sự cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

k) Những công tác cấp bách về tăng cường cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc ở địa bàn Tây Nguyên.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Nội vụ sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Nội vụ có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí này cho 4 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đác Lắc, Lâm Đồng để thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng căn cứ các nội dung của Đề án này, chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị quy hoạch đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, đào tạo giáo viên và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chính sách dân tộc, tôn giáo, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, Trưởng, Phó thôn và buôn, già làng đang công tác, làm việc ở vùng có đồng bào theo tôn giáo tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và vùng phụ cận theo nội dung của Đề án.

3. Hằng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất việc bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng bảo đảm thực hiện các nội dung của đề án.

4. Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nội dung cụ thể về tạo nguồn cán bộ, chương trình đào tạo, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở là người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.

5. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp chỉ đạo các tỉnh vùng Tây Nguyên tập trung xây dựng lực lượng công an cơ sở và dân quân tự vệ vững mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực Tây Nguyên.

6. Đài Tiếng nói Việt , Đài Truyền hình Việt có trách nhiệm chỉ đạo việc tăng thời lượng phát sóng tiếng dân tộc trên sóng phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.

7. Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả việc thực hiện Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và các Bộ, ngành có liên quan kịp thời giải quyết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án: hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, (đồng thời báo cáo đến Bộ Nội vụ để tổng hợp chung) về tình hình thực hiện Đề án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 
 
 Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2003
Ngày hiệu lực18/04/2003
Ngày công báo03/04/2003
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-TTg Đề án giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 253/QĐ-TTg Đề án giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu253/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành05/03/2003
     Ngày hiệu lực18/04/2003
     Ngày công báo03/04/2003
     Số công báoTừ số 19 đến số 20
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-TTg Đề án giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-TTg Đề án giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 – 2010

         • 05/03/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2003

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/04/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực