Quyết định 253/QĐ-UBDT

Quyết định 253/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 253/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông quan Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) và Thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn (GCR) của Liên hợp quốc;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Bộ Ngoại giao (để p/h);
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBDT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông qua Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) và Thỏa thuận toàn cầu về người tị nạn (GCR) của Liên hợp quốc.

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (sau đây gọi là Thỏa thuận GCM) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm quản lý di cư hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

b) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân vùng DTTS và miền núi nhằm tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người DTTS, tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận.

c) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2. Yêu cầu:

a) Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận GCM cho vùng đồng bào DTTS và miền núi đảm bảo phù hợp với chính sách, pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

b) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận GCN cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đầy đủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nghiên cứu, xây dựng đề án chính sách về vấn đề di cư và việc tạo sinh kế cho đồng bào các DTTS phù hợp với đặc điểm của mỗi dân tộc và địa phương.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Chính sách Dân tộc

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan

- Thời gian: Hàng năm từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

2. Lồng ghép tuyên truyền, vận động và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu Thỏa thuận GCN và các vấn đề di cư quốc tế liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi và có hình thức phù hợp với đồng bào vùng DTTS và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận tiếp cận đúng về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Pháp chế, Vụ Tuyên truyền.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

3. Kết hợp lồng ghép việc phổ biến Thỏa thuận GCM với các chương trình, hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về các vấn đề di cư quốc tế cho cán bộ Ủy ban Dân tộc, các Ban Dân tộc và người DTTS.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Tuyên truyền, Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Vụ, đơn vị liên quan.

- Thời gian: Từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

4. Thu hút, tranh thủ nguồn lực quốc tế trong quá trình triển khai thỏa thuận GCM.

- Nội dung: Đưa các nội dung của Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi vào các đề xuất phối hợp song phương và đa phương do Ủy ban Dân tộc quản lý; vận động và thu hút các nguồn lực quốc tế để triển khai Thỏa thuận GCM tại vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các Vụ, đơn vị liên quan

- Thời gian: hàng năm từ tháng 6/2020 đến hết năm 2030.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, đơn vị trong Ủy ban được phân công tại Mục II của Quyết định này chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch lồng ghép thực hiện các hoạt động được giao vào kế hoạch công tác chung của Vụ, định kỳ báo cáo trước ngày 01 tháng 11 hàng năm qua Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp.

2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định tại điểm i, khoản 1 mục III của Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

3. Vụ Kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí để các Vụ, đơn vị liên quan chủ động triển khai hoạt động theo phân công tại Mục II., định kỳ báo cáo về Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2020
Ngày hiệu lực03/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu253/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành03/06/2020
        Ngày hiệu lực03/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBDT 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg

              • 03/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực